Απόφαση 104695/91

Απόφαση 104695/7572/1991: Τροποποίηση της 44353/1812/1983 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Διαδικασία κατεδάφισης περιφράξεων που εμποδίζουν την πρόσβαση προς τις ακτές (ΦΕΚ 466/Β/1983)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 104695/7572/1991: Τροποποίηση της 44353/1812/1983 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Διαδικασία κατεδάφισης περιφράξεων που εμποδίζουν την πρόσβαση προς τις ακτές (ΦΕΚ 466/Β/1983), (ΦΕΚ 1056/Β/1991), 27-12-1991.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 23 του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983).

 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 (εδάφιο ι)δ) του άρθρου 23 του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

3. Το 32725/1991 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών, αποφασίζουμε:

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2, περίπτωση β της 44353/1812/1983 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 466/Β/1983) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το μέγιστο συνεχές μήκος των περιφράξεων αυτών εκτιμάται κατά περίπτωση από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία η οποία συνεκτιμά τις τοπικές συνθήκες κάθε περιοχής (μορφολογία ακτής, ύπαρξη οδών σε μικρή απόσταση που ήδη εξυπηρετούν την πρόσβαση προς την ακτή, κ.λ.π.) πρέπει πάντως να κυμαίνεται στα 300 m περίπου και σε καμία περίπτωση να μην υπερβαίνει τα 350 m.}

 

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 20-12-1991

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.