Απόφαση 443631/69

Απόφαση Φ443531/24/300030/1969: Περί του τύπου και των διατάσεων των αναπηρικών περιπτέρων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση Φ443531/24/300030: Περί του τύπου και των διατάσεων των αναπηρικών περιπτέρων, (ΦΕΚ 588/Β/1969), 18-09-1969.

 

Οι Υπουργοί Εθνική Άμυνας, Συντονισμού και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντες υπ' όψιν τις διατάξεις των άρθρων 22 και 99 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1324/1949 περί προστασίας και αποκαταστάσεως των αναπήρων πολέμου οπλιτών και θυμάτων πολέμου, ως κυρώθηκε δια του υπ' αριθμόν 1487/1950 ως και τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3880/1958, αποφασίζομεν:

 

Ι. Ο τύπος και οι διαστάσεις των παρεχομένων αναπηρικών περιπτέρων καθορίζονται εφεξής ως κάτωθι:

 

1. Μέγιστο μήκος και μέγιστο πλάτος του περιπτέρου 1,70 m x 1,50 m. Οι διαστάσεις αυτές συνεχίζονται από τη βάση του περιπτέρου μέχρι τη βάση της στέγης και για κάθε οριζόντια τομή του περιπτέρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος I.6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο α του άρθρου 1 της υπ' αριθμόν Φ900/ΑΔ786/Σ38/1999 απόφασης (ΦΕΚ 1665/Β/1999).

 

2. Το μέγιστον ύψος του περιπτέρου δέον να φθάνει τα 2,60 m ήτοι:

 

α) Ύψος βάσεως περιπτέρου (εκ μπετόν) 0,10 m

β) Ύψος εκ της βάσεως μέχρι των θυρίδων 0,90 m

γ) Εκ της βάσεως των θυρίδων μέχρι της στέγης 1,40 m

δ) Ύψος κωνικής στέγης 0,20 m

 

Συνολικόν ύψος εκ του πεζοδρομίου 2,60 μέτρα

 

3. Τα περίπτερα κατασκευάζονται εκ ξύλου.

 

4. Εις τις εμπρόσθιας και πλαγίας παρειάς εκάστου περιπτέρου κατασκευάζονται τρεις εν όλω θυρίδες δια τις συναλλαγές μετά του κοινού, όπισθεν δε της κεντρικής θυρίδος και προς την πλευρά της οδού κατασκευάζεται η θύρα του περιπτέρου.

 

5. Ραφές οι οποίες εξέχουν πέραν των διαστάσεων που καθορίσθηκαν (1,70 m x 1,50 m) απαγορεύονται απολύτως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος I.5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο β του άρθρου 1 της υπ' αριθμόν Φ900/ΑΔ786/Σ38/1999 απόφασης (ΦΕΚ 1665/Β/1999).

 

6. Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητού προστεγάσματος (τέντας) με στήριξη μόνο επάνω στο περίπτερο, χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα η οποία να προεξέχει το μέγιστο κατά 1,50 m σε οριζόντια προβολή από αυτό και 0,50 m εσώτερο του άκρου του πεζοδρομίου. Ο τύπος, τα υλικά, ο χρωματισμός του κλπ εγκρίνονται από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου μετά από πρόταση του δημοτικού συμβουλίου μία φορά για κάθε δήμο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος I.6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο γ του άρθρου 1 της υπ' αριθμόν Φ900/ΑΔ786/Σ38/1999 απόφασης (ΦΕΚ 1665/Β/1999).

 

7. Επιτρέπεται η τοποθέτησις διαφημίσεων φωτεινών ή μη επί των στεγών των περιπτέρων και εις ύψος 0,40 μέτρα από της βάσεως της στέγης, εφ' όσον δεν εμπίπτουν εις ετέρας απαγορευτικές διατάξεις.

 

8. Το περίπτερον προστατεύεται δια ρολών κατασκευαζόμενων εντός των καθορισθεισών ως άνω διαστάσεων.

 

ΙΙ. Δι' άπαν το Κράτος καθορίζεται εις και μόνον τύπος αναπηρικών περιπτέρων με τις ως άνω καθοριζόμενες διαστάσεις, απαγορευόμενης απολύτως της κατασκευής οιουδήποτε άλλου τύπου περιπτέρου, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 5 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3748/1957 και του άρθρου 4 εδάφιο 3 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3880/1958.

 

ΙΙΙ. Εφεξής άπαντα τα αναπηρικά περίπτερα δέον να ώσιν ελαιοχρωματισμένα εξωτερικώς δια χρώματος μπεζ ανοικτού.

 

IV. Προσθήκες και διαφημιστικές πινακίδες που μεταβάλλουν οπωσδήποτε τον καθοριζόμενο ως άνω τύπον και τις διαστάσεις των περιπτέρων απαγορεύονται απολύτως.

 

V. Εις περίπτωσιν μη συμμορφώσεως παντός περιπτερούχου προς τα ως άνω καθοριζόμενα όσον αφορά τον τύπον και τις διαστάσεις των αναπηρικών περιπτέρων, η άδεια εκμεταλλεύσεως του περιπτέρου αφαιρείται κατόπιν αποφάσεως του Αρχηγού Ενόπλων Δυνάμεων δια την περιοχήν τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης και των Νομαρχών δια την λοιπή χώραν, το δε περίπτερον κατεδαφίζεται με μέριμνα του οικείου Αστυνομικού Τμήματος.

 

VI. Σχετικό σχεδιάγραμμα με τις ως άνω καθοριζόμενες διαστάσεις ως και τις λεπτομέρειες του αναπηρικού περιπτέρου θέλει κοινοποιηθεί με μέριμνα της Διευθύνσεως Εφέδρων Πολεμιστών, Αγωνιστών Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Αρχηγείου Ενόπλων Δυνάμεων προς όλες τις Νομαρχίες και τις ενδιαφερόμενες Υπηρεσίες.

 

VII. Η υπ' αριθμόν 159001/3/71-51/1950 κοινή απόφαση των Υπουργών Στρατιωτικών, Οικισμού και Ανοικοδομήσεως και της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού, καταργείται.

 

Εν Αθήναις τη 17-07-1969

 

Ο Πρωθυπουργός και Υπουργός Εθνικής Αμύνης

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα απόφαση καταργήθηκε με την παράγραφο 13 της υποπαραγράφου ΣΤ.2 της παραγράφου ΣΤ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.