Νόμος 4093/12

Ν4093/2012: Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του νόμου 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4093/2012: Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του νόμου 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016, (ΦΕΚ 222/Α/2012), 12-11-2012.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο πρώτο

 

Παράγραφος Α: Έγκριση Μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2013 - 2016

Παράγραφος Β: Συνταξιοδοτικές διατάξεις του δημοσίου

Παράγραφος Γ: Ρυθμίσεις θεμάτων γενικής γραμματείας δημοσιονομικής πολιτικής

Παράγραφος Δ: Ρυθμίσεις θεμάτων γενικής γραμματείας Υπουργείου Οικονομικών

Παράγραφος Ε: Ρυθμίσεις για τα δημόσια έσοδα, τη φορολογική απεικόνιση των συναλλαγών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών

Παράγραφος ΣΤ: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών

Παράγραφος Ζ: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Παράγραφος Η: Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφοράς, Υποδομών και Δικτύων

Παράγραφος Θ: Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Παράγραφος Ι: Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Παράγραφος ΙΑ: Ρυθμίσεις για τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού - Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Παράγραφος ΙΒ: Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Υγείας

Παράγραφος ΙΓ: Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Παράγραφος ΙΔ: Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείων Τουρισμού, Ναυτιλίας και Αιγαίου και Επικρατείας

Παράγραφος ΙΕ: Προσαρμογή στην οδηγία 2006/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18-01-2006 Για τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφοράς και άλλες διατάξεις

 

Άρθρο δεύτερο

 

1. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 50 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011) προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

 

{Εξαιρετικά, η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα έσοδα από τα τυχερά παίγνια που διεξάγει η Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου δυνάμει της από 15-12-2000 σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου, όπως αυτή ισχύει και τροποποιήθηκε με την από 12-12-2011 πρόσθετη πράξη μεταξύ της Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου και του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα ισχύει μέχρι την 12-10-2020.}

 

2. Στο τέλος του νέου ως άνω τρίτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 50 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011) προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως εξής:

 

{Μετά τη λήξη κάθε οικονομικής χρήσεως τα αδιάθετα ποσά των κερδών των τυχερών παιγνίων, αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο.}

 

3. Προστίθεται νέα παράγραφος 5Α στο άρθρο 50 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011), ως εξής:

 

{5Α. Σε ό,τι αφορά τα παίγνια μέσω παιγνιομηχανημάτων για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια εκμετάλλευσης στην Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου δυνάμει του άρθρου 39 του παρόντος και της από 04-11-2011 σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου, θα ισχύουν τα ακόλουθα:

 

Το ποσοστό συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου επί του μικτού κέρδους από τα παίγνια αυτά δύναται να αυξάνεται μέχρι και κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες διαμορφούμενο έτσι κατ' ανώτατο όριο σε 35%, σύμφωνα με την παρακάτω μεθοδολογία.

 

Το χρονικό διάστημα ισχύος της άδειας χωρίζεται στις εξής 3 περιόδους:

 

Περίοδος Α': από την έναρξη ισχύος της άδειας κατά το άρθρο 39 του παρόντος έως το τέλος του τέταρτου έτους της ισχύος της άδειας.

 

Περίοδος Β: από την έναρξη του πέμπτου έτους ισχύος της άδειας μέχρι τη λήξη του όγδοου έτους ισχύος της άδειας, και

 

Περίοδος Γ: από την έναρξη του ένατου έτους ισχύος της άδειας μέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας.

 

Για κάθε περίοδο, η επιπλέον του ποσοστού 30% συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου θα διαμορφώνεται ανάλογα με το ποσό των μικτών κερδών της Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου κατά την περίοδο από τα παίγνια μέσω παιγνιομηχανημάτων (Μικτά Κέρδη). Αν το ποσό των Μικτών Κερδών είναι: α) μικρότερο ή ίσο από το Κάτω Όριο (όπως καθορίζεται κατωτέρω) δεν θα υπάρχει επιπλέον συμμετοχή, β) μεγαλύτερο ή ίσο από Άνω Όριο (όπως καθορίζεται κατωτέρω) η επιπλέον συμμετοχή θα ισούται με πέντε ποσοστιαίες μονάδες, γ) μεταξύ του Κάτω Ορίου και του Άνω Ορίου η επιπλέον συμμετοχή θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:

 

Επιπλέον συμμετοχή = (Μικτά Κέρδη - Κάτω Όριο) / (Άνω Όριο - Κάτω Όριο) x 5%.

 

Τα άνω και κάτω όρια καθορίζονται για κάθε χρονική περίοδο σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

 

Κάτω όριο

Άνω όριο

Περίοδος Α

€2.793.000.000

€4.190.000.000

Περίοδος Β

€2.940.000.000

€4.410.000.000

Περίοδος Γ

€1.470.000.000

€2.205.000.000

 

Η επιπλέον του ποσοστού 30% συμμετοχή, θα αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο εντός 4 μηνών από τη λήξη της αντίστοιχης περιόδου.}

 

4. Η παράγραφος 9 του άρθρου 50 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011) καταργείται.

 

5. Ο τίτλος του νόμου [Ν] 2961/2001 (ΦΕΚ 266/Α/2001) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια.}

 

6. Ο τίτλος του τέταρτου τμήματος του νόμου [Ν] 2961/2001 (ΦΕΚ 266/Α/2001) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Φορολογία κερδών από τυχερά παίγνια}

 

7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 58 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σε φόρο υποβάλλονται: α) τα κέρδη από τα λαχεία, περιλαμβανομένου του αμοιβαίου λαχειοφόρου ιπποδρομιακού στοιχήματος (SWEEPSTAKE), που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, β) τα κέρδη από τα τυχερά παίγνια που εκμεταλλεύεται η Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου, περιλαμβανομένων αυτών που διεξάγονται μέσω των παιγνιομηχανημάτων του άρθρου 39 του νόμου 4002/2011, γ) τα κέρδη από τα τυχερά παίγνια που διεξάγουν αδειοδοτημένοι πάροχοι δυνάμει του άρθρου 45 του νόμου 4002/2011, δ) τα κέρδη από αμοιβαίο ιπποδρομιακό στοίχημα που διεξάγουν αδειοδοτημένοι πάροχοι και ε) τα κέρδη από τις λαχειοφόρες ομολογίες και τις λαχειοφόρες αγορές, τα οποία προκύπτουν από κληρώσεις που γίνονται στην Ελλάδα, καθώς και οι κάθε είδους παροχές που προσφέρονται σε όσους συμμετέχουν σε παιχνίδια ή διαγωνισμούς ραδιοφωνικούς, τηλεοπτικούς και λοιπούς παρεμφερείς οποιασδήποτε μορφής που διενεργούνται στην Ελλάδα.}

 

Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, κέρδος από τυχερό παίγνιο σημαίνει το ποσό που πληρώνεται ή πιστώνεται στον παίκτη ως αποτέλεσμα του τυχερού παιγνίου, αφαιρουμένου του ποσού που κατέβαλε για τη συμμετοχή του στο παίγνιο αυτό.

 

Ο άνω φόρος παρακρατείται και αποδίδεται κάθε μήνα στο Δημόσιο από τους κατόχους των σχετικών αδειών και τα πρόσωπα της παραγράφου 6 του άρθρου 39 του νόμου 4002/2011 κατά περίπτωση.

 

8. Το άρθρο 60 του νόμου [Ν] 2961/2001 (ΦΕΚ 266/Α/2001) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Τα κέρδη που ορίζονται στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 58, υποβάλλονται σε φόρο ανά γραμμάτιο λαχείου, μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού 100 €, με συντελεστή 10% για κέρδη μέχρι 1.000 € και με συντελεστή 15% για κέρδη από 1.001 € και πάνω.}

 

2. Τα κέρδη που ορίζονται στην περίπτωση β', γ' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 58, υποβάλλονται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή 10% ως εξής:

 

α) στα τυχερά παίγνια ή στοιχήματα που διεξάγονται με στήλες, ανά δελτίο παιχνιδιού, και

 

β) στα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με παικτικές συνεδρίες, επί του ποσού που πληρώνεται ή πιστώνεται στον παίκτη ως κέρδος, κατά τη λήξη της παικτικής συνεδρίας. Ως παίγνια που διεξάγονται με παικτικές συνεδρίες νοούνται τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα και τα τυχερά παίγνια τύπου καζίνο, το αποτέλεσμα των οποίων δεν παράγεται με γεννήτρια τυχαίων αριθμών, γνωστά και ως live casino games, όπως, ενδεικτικά, οι αγώνες (τουρνουά) πόκερ.

 

Ως παικτική συνεδρία νοείται το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που ο παίκτης εισάγει την ατομική κάρτα παίκτη σε παιγνιομηχάνημα ή από τη στιγμή που συνδέεται με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα (ΚΠΣ) ενός παρόχου τυχερών παιγνίων στο διαδίκτυο (διαδικτυακός πάροχος), εισάγοντας τα στοιχεία της ατομικής κάρτας παίκτη, μέχρι που, κατά περίπτωση ως ανωτέρω, είτε εξάγει την ατομική κάρτα παίκτη από το παιγνιομηχάνημα είτε αποσυνδέεται από το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα του διαδικτυακού παρόχου. Σε κάθε περίπτωση, έκαστη παικτική συνεδρία λήγει με την πάροδο 24 ωρών από τη στιγμή που ο παίκτης εισάγει την ατομική κάρτα παίκτη σε παιγνιομηχάνημα ή από τη στιγμή που συνδέεται με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα διαδικτυακού παρόχου, εισάγοντας τα στοιχεία της ατομικής κάρτας παίκτη.

 

3. Τα κέρδη και οι παροχές που ορίζονται στην περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 58 υποβάλλονται σε φόρο με συντελεστή 20% μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού 1.000 € ανά αντικείμενο.}

 

9. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την 01-01-2013, ενώ σε ό,τι αφορά το αμοιβαίο ιπποδρομιακό στοίχημα ισχύουν από την 01-01-2014.

 

Παράρτημα 1

Παράρτημα 2

Παράρτημα 3

Παράρτημα 4

Παράρτημα 5

 

Άρθρο τρίτο: Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 09-11-2012

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.