Απόφαση 443/15

Απόφαση 443/2015: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος με αριθμό 398 στην περιοχή των Γεωργιανών του Δήμου Βέροιας Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 443/2015: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος με αριθμό 398 στην περιοχή των Γεωργιανών του Δήμου Βέροιας Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, (ΦΕΚ 55/Δ/2015), 07-04-2015.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

 

Έχοντας υπόψη:
 

1. Το άρθρο 24 του Συντάγματος.

 

2. Το άρθρο 1 του νόμου 1650/1986.

 

3. Το άρθρο 280 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου 3010/2002 Εναρμόνιση του νόμου 1650/1986 με τις Οδηγίες 1997/11/ΕΕ και 1996/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 91/Α/2002).

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 4258/2014 Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 94/Α/2014).

 

6. Την υπ' αριθμόν πράξη 4/2015 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου της 06-02-2015 Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας (ΦΕΚ 24/Α/2015).

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του νόμου 4257/2014 Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ 93/Α/2014).

 

8. Την με αριθμό 546/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέροιας Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας (ΑΔΑ: Ω6ΤΕΩ90-Φ2Σ).

 

9. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 363092/8324 (σχετικό 383315/8828)/2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η μελέτη οριοθέτησης του τμήματος του ρέματος που συντάχθηκε από τους Μελετητές Μηχανικούς Στέφανο Παπαδόπουλο και Γαβριήλ Παπαδόπουλο και ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας (αριθμός πρωτοκόλλου Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξικού Σχεδιασμού: 8925/2014).

 

10. Την από 23-09-2014 θεώρηση της μελέτης καθορισμού οριογραμμών του τμήματος του ρέματος από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.

 

11. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 11484/2014 γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Δασών Ημαθίας της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (αριθμός πρωτοκόλλου Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξικού Σχεδιασμού: 10017/2014).

 

12. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 118/2014 γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (αριθμός πρωτοκόλλου Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξικού Σχεδιασμού: 10424/2014).

 

13. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 97284/2014 γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας, της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (αριθμός πρωτοκόλλου Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξικού Σχεδιασμού: 443/2015).

 

14. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 10017/14/2015 απόφαση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, αποφασίζουμε:

 

Την επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήματος υδατορέματος, με τις συντεταγμένες των κορυφών των πολυγωνομετρικών των οριογραμμών που σημειώνονται με συνεχή γραμμή κόκκινου χρώματος και αναπαρίστανται επί του τοπογραφικού διαγράμματος κλίμακας 1:500, που συνοδεύει την απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, όπως αυτές καθορίστηκαν από την με αριθμό πρωτοκόλλου 10017/14/2015 απόφαση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και προέκυψαν από την Υδραυλική Μελέτη που συντάχθηκε από τον Μελετητή Μηχανικό Γαβριήλ Παπαδόπουλο και ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μαζί με το τοπογραφικό διάγραμμα και τους πίνακες συντεταγμένων των κορυφών του ρέματος που τη συνοδεύουν.

 

a.443.15

 

Θεσσαλονίκη, 03-03-2015

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.