Απόφαση 444557/91

Απόφαση 444557/523/1991: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Γλυφάδας και θεσμοθέτηση του χάρτη Π.Α.2 σε κλίμακα 1:5.000 σύμφωνα με την απόφαση 39856/1985 Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και την με αριθμό Γ53056/1985 διαταγή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 444557/523/1991: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Γλυφάδας και θεσμοθέτηση του χάρτη Π.Α.2 σε κλίμακα 1:5.000 σύμφωνα με την απόφαση 39856/1985 Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και την με αριθμό Γ53056/1985 διαταγή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, (ΦΕΚ 284/Δ/1991), 20-05-1991.

 

Ο Νομάρχης Πειραιά

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983).

 

2. Τις διατάξεις του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) περί κατηγοριών και περιεχόμενο χρήσεων γης.

 

3. Το προεδρικό διάταγμα 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Νομάρχες κ.λ.π.

 

4. Τον νόμο 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990) και συγκεκριμένα το άρθρο 99 παράγραφος 3.

 

5. Την με αριθμό 62556/5073/1990 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 561/Δ/1990) περί καθορισμού βασικού οδικού δικτύου Νομού Αττικής.

 

6. Την 51031/3107/1989 απόφαση Υπουργού περί έγκρισης μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Γλυφάδας (ΦΕΚ 474/Δ/1989).

 

7. Το 442695/486/1990 έγγραφο Διεύθυνσης Πολεοδομίας Πειραιά.

 

8. Το 21519/19990 έγγραφο Τεχνικού Τομέα Δήμου Γλυφάδας.

 

9. Την 43/1990 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Πειραιά.

 

10. Τα ισχύοντα Διατάγματα ρυμοτομίας της περιοχής του ρυμοτομικού σχεδίου Γλυφάδας, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνεται η Πολεοδομική Μελέτη Δήμου Γλυφάδας και ειδικότερα όπως φαίνεται στο χάρτη Π.Α.2 σε κλίμακα 1:5.000 και ορίζονται τα κάτωθι:

 

1. Η κυρίαρχη χρήση των Πολεοδομικών ενοτήτων Δήμου Γλυφάδας ορίζεται η γενική κατοικία σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος με εξαίρεση τα ξενοδοχεία και τους ξενώνες.

 

Ορίζονται λειτουργίες Πολεοδομικού Κέντρου κεντρικών λειτουργιών πόλεως όπως φαίνονται στο χάρτη Π.Α.2 σύμφωνα με το από 23-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 166/Δ/1987) παράγραφος 4 ανά πολεοδομική ενότητα, με εξαίρεση τα ξενοδοχεία και τους ξενώνες ως και τις λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις και τα κέντρα διασκέδασης και αναψυχής.

 

Στις περιπτώσεις που η γραμμή ένδειξης της ζώνης χρήσεως Πολεοδομικών κέντρων τέμνει οικοδομικό τετράγωνο νοείται ότι προς τη ζώνη του κέντρου συμπεριλαμβάνονται οι ιδιοκτησίες που έχουν πρόσωπο σε δρόμους του κέντρου και με εμβαδόν ιδιοκτησιών αυτά που έχουν κατά την δημοσίευση της παρούσης απόφασης Νομάρχη σε Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

 

Ορίζεται σύστημα δόμησης αυτό που προβλέπεται από τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό καταργουμένων των περιγραμμάτων κάλυψης στα οικοδομικά τετράγωνα 43, 43Α, 42Ε, 42Γ και 42Α.

 

Για ενημέρωση των ενδιαφερομένων ο χάρτης Π.Α.2 σε κλίμακα 1:5.000 θα αναρτηθεί επί δεκαπενθήμερο στα γραφεία της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Πειραιά, Νοταρά 93-95.

 

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα Διατάγματα ρυμοτομίας της περιοχής.

 

Η παρούσα απόφαση δεν ισχύει για τα οικοδομικά τετράγωνα τα οποία έχουν πρόσωπο εκατέρωθεν των αξόνων του βασικού οδικού δικτύου που έχουν εγκριθεί με την 62556/5073/1990 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 561/Δ/1990) και φαίνονται στους συνημμένους χάρτες της απόφασης με κωδικούς αριθμούς 29, 122Β, 27Γ, 11, 11Γ, 31 και 39.

 

Εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι προτέρου ισχύουσες διατάξεις όσον αφορά τις χρήσεις εμπορικού κέντρου για την έκδοση οικοδομικών αδειών εάν έχει ήδη υποβληθεί φάκελλος μελέτης στο αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο και είναι πλήρης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του από 03-09-1983 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 394/Δ/1983) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

a.444557.91

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της σε Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πειραιάς, 22-02-1991

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.