Απόφαση 471/95

Απόφαση 471/1995: Καθορισμός κέντρων οικισμών οριοθετημένων με ακτίνα 800 m νομού Αχαΐας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 471/1995: Καθορισμός κέντρων οικισμών οριοθετημένων με ακτίνα 800 m νομού Αχαΐας, (ΦΕΚ 571/Δ/1995), 01-08-1995.

 

Ο Νομάρχης Αχαΐας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

2. Τις προηγούμενες - συνολικές ή μεμονωμένες - αποφάσεις μας που αφορούν στην Οριοθέτηση και κατηγοριοποίηση των οικισμών της υπόψη απόφασης.

 

3. Το υπ' αριθμόν 66675/3761/1994 έγγραφο της Διεύθυνσης Νομοθετικού έργου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

4. Την υπ' αριθμόν Χ/700/1995 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Αχαΐας προς το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Αχαΐας.

 

5. Τις προτάσεις των Κοινοτικών Συμβούλων, μετά τα υπ' αριθμούς Χ/9238/1995, Χ/15413/1994 και Χ/3634/1995 του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Αχαΐας, καθώς και τις διαπιστώσεις της ίδιας Υπηρεσίας μετά από αυτοψίες.

 

6. Το υπ' αριθμόν 7/6/19-05-1995 πρακτικό έγκρισης του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Αχαΐας.

 

7. Το υπ' αριθμόν Χ/491/1995 προηγούμενη σχετική με το θέμα απόφασής μας, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται η συμπλήρωση των αντίστοιχων - συνολικών ή μεμονωμένων - αποφάσεων μας, περί Κατηγοριοποίησης και οριοθέτηση στάσιμων οικισμών νομού Αχαΐας με τόξο κύκλου ακτίνας 800 m με τον καθορισμό κέντρων για κάθε οικισμό σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα που αναπόσπαστα συνοδεύει την παρούσα απόφαση.

 

2. Σε περίπτωση κατά την οποία με την παρούσα απόφαση επέρχεται αλλαγή του κέντρου κάποιου (-ων) οικισμού (-ων), σε σχέση με αυτό που ίσχυε πριν με απόφαση του αρμόδιου Κοινοτικού Συμβουλίου, θεωρούνται κατά παρέκκλιση άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα για τα οποία είτε έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια, είτε έχει συσταθεί οιαδήποτε νόμιμη πράξη κατάτμησης, μεταβίβασης κ.λ.π. ως οικοδομήσιμα.

 

3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αρχικές αποφάσεις οριοθέτησης και κατηγοριοποίησης των υπόψη οικισμών.

 

4. Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ή αυτών των αντίστοιχων ΟΤΑ.

 

5. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε και αρχίζει η ισχύς της.

 

Πάτρα, 04-07-1995

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.