Απόφαση 4831/86

Απόφαση 4831/1986: Καθορισμός ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης στον οικισμό Πετεινό νομού Ξάνθης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 4831/1986: Καθορισμός ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης στον οικισμό Πετεινό νομού Ξάνθης, (ΦΕΚ 224/Δ/1987), 18-03-1987.

 

Ο Νομάρχης Ξάνθης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

 

2. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών Μηχανικών στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.

 

3. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συμπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

4. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας.

 

5. Τις 81/1985, 9/1986, 19/1986 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού.

 

6. Την 42/1985 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Διομηδείας, αποφασίζουμε:

 

Ι. Α. Κατατάσσουμε τον οικισμό Πετεινό στις παρακάτω κατηγορίες Α3, Β3, Γ1, Δ2, Ε2.

 

Β. Καθορίζουμε τα όρια του οικισμού Πετεινού του νομού Ξάνθης με τα στοιχεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 1 όπως αυτά φαίνονται στο συνοδευτικό της παρούσας σχεδιάγραμμα με κλίμακα 1:5000, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και συντάχθηκε βάσει στοιχείων χαρτών και επιτόπου ελέγχου. Βάζουμε σαν προϋπόθεση η ακριβής υλοποίησή τους να γίνει με τη φροντίδα της Κοινότητας.

 

ΙΙ. Καθορίζουμε τους ακόλουθους γενικούς και ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης.

 

Α. Γενικοί όροι δόμησης:

 

1. Εντός των ορίων του οικισμού ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και για τον οικισμό Πετεινό, αρτιότητα γηπέδου α) 300 m2 με πρόσωπο 14 m για το τμήμα που βρίσκεται μέσα στο σχέδιο, β) 600 m2 για το τμήμα που προϋφίσταται του 1923, γ) 1000 m2 στο τμήμα που είναι εκτός σχεδίου και εκτός προϋφιστάμενου του 1923 οικισμού.

 

2. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων των οικισμών θεωρούνται άρτια τα γήπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 03-05-1985 ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

3. Μέγιστο ύψος 7,50 m με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 5 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

4. Η απόσταση των κτισμάτων από τον άξονα της οδού κατά μήκος των ορίων 16 - 17 και 17 - 10 ορίζεται στα 20 m.

 

Β. Ειδικοί όροι δόμησης:

 

Για τον οικισμό Πετεινό που ανήκει στην ομάδα Β3 να μην υπάρχει καμία δέσμευση ως προς τους ειδικούς όρους δόμησης.

 

ΙΙΙ. α) Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινόχρηστων χώρων και η δημιουργία νέων κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

Η απόφαση αυτή μαζί με το σχεδιάγραμμα οριοθέτησης του οικισμού που τη συνοδεύει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.4831.86

 

Ξάνθη, 11-12-1986

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.