Απόφαση 4925/90

Απόφαση 4925/1990: Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση του οικισμού Αγίου Νικολάου Κομποτίου νομού Άρτας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 4925/1990: Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση του οικισμού Αγίου Νικολάου Κομποτίου νομού Άρτας, (ΦΕΚ 723/Δ/1990), 27-12-1990.

 

Ο Νομάρχης Άρτας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής τους, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

 

2. Τις προτάσεις των μελετητών Υπαλλήλων του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Άρτας που εκπόνησαν τη σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων, που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.

 

3. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας.

 

4. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης που συμπληρώθηκαν από τους παραπάνω μελετητές.

 

5. Τις με αριθμούς 33/1988 και 98/1988 αποφάσεις κοινοτικών συμβουλίων Σελλάδων και Κομποτίου αντίστοιχα καθώς και την με αριθμό 144/1988 απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου Κομποτίου.

 

6. Τις ενστάσεις κατοίκων του οικισμού.

 

7. Τη γνωμοδότηση με αριθμό πρακτικού 10 (θέμα 5ο) της 16-11-1988 του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Άρτας.

 

8. Το γεγονός ότι με την προτεινόμενη οριοθέτηση, υπερκαλύπτονται οι σημερινές αλλά και μελλοντικές οικιστικές ανάγκες του οικισμού.

 

9. Τη γνωμοδότηση με αριθμό πρακτικού 1 (θέμα 5ο) γνωμοδότηση Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Άρτας της 24-02-1989.

 

10. Το υπ' αριθμόν οίκοθεν 2547/1990 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Άρτας.

 

11. Τη γνωμοδότηση με αριθμό πρακτικού 6 (θέμα 7ο) της 26-10-1990 του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού, αποφασίζουμε:

 

1. Καθορίζουμε τα όρια του οικισμού Αγίου Νικολάου Κομποτίου νομού Άρτας, όπως αυτά φαίνονται στο διάγραμμα κλίμακα 1:5.000, που συντάχθηκε βάσει στοιχείων αεροφωτογραφιών επιτόπου ελέγχου, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

 

2. Καθορίζουμε τους ακόλουθους γενικούς και ειδικούς όρους δόμησης:

 

Γενικοί όροι δόμησης:

 

α) Εντός των ορίων του οικισμού ισχύουν οι Γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και το από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987) με εμβαδόν αρτιότητας 1.000 m2.

 

β. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων του οικισμού θεωρούνται άρτια τα γήπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν την 03-05-1985 ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

Ειδικοί όροι δόμησης:

 

Για τον ανωτέρω οικισμό ισχύουν ειδικοί όροι δόμησης, όπως φαίνονται στα δελτία Αρχιτεκτονικής Αναγνώρισης που συνοδεύουν την παρούσα. Επί πλέον θα πρέπει οι οικοδομές να τοποθετούνται σε απόσταση τουλάχιστον 40 m από τον άξονα του εθνικού δρόμου Άρτας - Αθήνας και 20 m από τον άξονα του επαρχιακού δρόμου Άρτας - Φλωριάδας.

 

3. Κατηγοριοποίηση του οικισμού Αγίου Νικολάου Κομποτίου Άρτας στην κατηγορία περιαστικός, όχι παραλιακός, όχι τουριστικός, δυναμικός, αδιάφορος, όχι συνεκτικός και μικρός.

 

Η παρούσα να αναρτηθεί στο γραφείο 2 του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Άρτας επί 15 μέρες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων των οικισμών θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Άρτας, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινόχρηστων χώρων και η δημιουργία νέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

a.4925.90

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Άρτα, 30-11-1990

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.