Απόφαση 50539/16

Απόφαση 50539/2016: Καθορισμός χρήσεων γης του Χώρου Εγκαταστάσεων Υποστήριξης (ΧΕΥ 8) στο οικοδομικό τετράγωνο 3Α του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Χαλανδρίου νομού Αττικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 50539/2016: Καθορισμός χρήσεων γης του Χώρου Εγκαταστάσεων Υποστήριξης (ΧΕΥ 8) στο οικοδομικό τετράγωνο 3Α του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Χαλανδρίου νομού Αττικής, (ΦΕΚ 230/ΑΑΠ/2016), 04-11-2016.

 

Ο Υπουργός και ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2)β του άρθρου δεύτερου του νόμου [Ν] 2445/1996 Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης της Μελέτης, Κατασκευής Αυτοχρηματοδότησης και Εκμετάλλευσης της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας - Σταυρού - Αεροδρομίου Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού, ρύθμιση συναφών θεμάτων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 274/Α/1996).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 70/2015 Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΦΕΚ 114/Α/2015).

 

4. Το από 09-06-2003 προεδρικό διάταγμα Καθορισμός Ζώνης Ελεγχόμενης Ανάπτυξης (ΖΕΑ) κατά μήκος της λεωφόρου Ελευσίνας - Αεροδρομίου Σπάτων και καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης (ΦΕΚ 647/Δ/2003).

 

5. Το από 25-11-1997 προεδρικό διάταγμα Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου των δήμων Χαλανδρίου, Βριλησσίων, Αγίας Παρασκευής και Γέρακα (νομού Αττικής), κατάργηση και επιβολή προκηπίου (ΦΕΚ 1138/Δ/1997).

 

6. Την υπ' αριθμόν Υ31/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη (ΦΕΚ 2183/Β/2015).

 

7. Την υπ' αριθμόν 86749/6312/1993 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Χαλανδρίου (νομού Αττικής) (ΦΕΚ 1266/Δ/1993), όπως ισχύει.

 

8. Την υπ' αριθμόν 26727/2016 αίτηση του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ανώνυμη εταιρεία (ΤΑΙΠΕΔ).

 

9. Την υπ' αριθμόν 48/συνεδρία 5η/23-09-2016 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

10. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Στο Χώρο Εγκαταστάσεων Υποστήριξης (ΧΕΥ 8), που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 3)α του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Χαλανδρίου (νομού Αττικής), καθορίζεται ως χρήση γης ο αθλητισμός με τους όρους και περιορισμούς δόμησης όπως έχουν καθοριστεί στο από 25-11-1997 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 1138/Δ/1997).

 

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 20-10-2016

 

Ο Υπουργός

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.