Απόφαση 5256/86

Απόφαση 5256/3659/1986: Κατηγοριοποίηση και καθορισμός ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης στους οικισμούς Δαράτσο, Κάτω Δαράτσο, Μακρύς Τοίχος του νομού Χανίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 5256/3659/1986: Κατηγοριοποίηση και καθορισμός ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης στους οικισμούς Δαράτσο, Κάτω Δαράτσο, Μακρύς Τοίχος του νομού Χανίων, (ΦΕΚ 1289/Δ/1986), 31-12-1986.

 

Ο Νομάρχης Χανίων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμού της Χώρας, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

 

2. Τις προτάσεις των μελετητών μηχανικών, του τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας Χανίων, που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.

 

3. Τα δελτία κατηγοριοποίησης και αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συμπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

4. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος.

 

5. Την 15/1986 (θέμα 1ο) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού.

 

6. Την 18/1986 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Δαράτσου, αποφασίζουμε:

 

Ι. 1. Κατατάσσουμε τους οικισμούς ως εξής:

 

α. Οικισμός Δαράτσος: Περιαστικός, ενδιαφέρων, δυναμικός, συνεκτικός, μεσαίος.

β. Οικισμός Κάτω Δαράτσος: Περιαστικός και παραλιακός και τουριστικός, αδιάφορος, δυναμικός, διάσπαρτος, μεσαίος.

γ. Οικισμός Μακρύς Τοίχος: Περιαστικός και παραλιακός και τουριστικός, αδιάφορος, δυναμικός, διάσπαρτος, μεσαίος.

 

2. Καθορίζουμε τα όρια των οικισμών Δαράτσος, Κάτω Δαράτσος, Μακρύς Τοίχος του νομού Χανίων με στοιχεία:

 

α) στο συνεκτικό τμήμα: 2, Γ, Δ, 8, Ζ, Η, 16, 17, Β, 25, 26, 27, 28, 29, 2 και Α, 20, 21, 22, 23, 24, Α, και 9, Ι, Θ, Μ, Λ, 9 και Ν, Ξ, Ο, Π, 12, Ν.

 

β) στο διάσπαρτο τμήμα: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 17Α, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1.

 

για τον οικισμό Κάτω Δαράτσο:

 

α) στο συνεκτικό τμήμα: Α, Β, 12, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Α και Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ι και Ξ, Ο, Π, Ρ, 8, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ, Ω, Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Ξ.

 

β) στο διάσπαρτο τμήμα: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7Α, 9, 10, 11, 12, 13, 1.

 

για τον οικισμό Μακρύς Τοίχος:

 

α) στο συνεκτικό τμήμα: 1, 2, 3, Β, Α, 1 και Γ, Ε, Δ, 7, 8, Γ και Η, Θ, 18, Ι, Λ, Μ, Η και Ν, Ο, Π, Ρ, 22, Σ, 21, Ν και Τ, Υ, Φ, 29, 28, 27, 26, 25, 24, Χ, Ψ, Τ.

 

β) στο διάσπαρτο τμήμα: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11Α, 11Β, 11Γ, 12, 13, 14, 15, 16, 16Α, 33, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24Α, 26Α, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 1, όπως αυτά φαίνονται στα συνοδευτικά της παρούσας σχεδιαγράμματα σε κλίμακα 1:2.000 που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της απόφασης αυτής και συντάχθηκαν βάσει στοιχείων χαρτών και επιτόπου ελέγχου.

 

ΙΙ. Καθορίζουμε τους ακόλουθους γενικούς και ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης.

 

Α. Γενικοί όροι δόμησης

 

1. Εντός των ορίων των οικισμών ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και για τον οικισμό:

 

1. τον οικισμό Δαράτσο στο συνεκτικό τμήμα αρτιότητα γηπέδου 500 m2 και στο διάσπαρτο 1.000 m2.

 

2. τους οικισμούς Κάτω Δαράτσο, Μακρύς Τοίχος στα συνεκτικά τμήματα αρτιότητα γηπέδου 1.000 m2 και στα διάσπαρτα τμήματα 2.000 m2.

 

3. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων των οικισμών θεωρούνται άρτια τα οικόπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 03-05-1985 ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

Β. Ειδικοί όροι δόμησης

 

1. Για τους οικισμούς Δαράτσο, Κάτω Δαράτσο, Μακρύς Τοίχος τους ειδικούς όρους δόμησης που αναγράφονται στην καρτέλα που συνοδεύει την παρούσα.

 

2. Α. Για τα εντός των ορίων των οικισμών Κάτω Δαράτσο και Μακρύ Τοίχος τμήματα: της Εθνικής οδού Χανίων - Καστελλίου σε απόσταση 11 m από τον άξονα της οδού.

 

Β. Για το εντός του οικισμού Δαράτσου τμήμα του δρόμου από γήπεδο Γαλατά προς Δαράτσο σε απόσταση 9 m από τον άξονα του δρόμου.

 

Γ. Για το εντός των οικισμών Δαράτσο και Κάτω Δαράτσο, τμήμα του δρόμου από Εθνική οδό Δαράτσο και προς Γαλατά σε απόσταση 9 m από τον άξονα του δρόμου.

 

Δ. Για τα εντός των ορίων των οικισμών Δαράτσο, Κάτω Δαράτσο και Μακρύ Τοίχος τμήματα των λοιπών Κοινοτικών δρόμων σε απόσταση 5.75 m από τον άξονα του δρόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος ΙΙ τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 1682/1843/1988 απόφαση (ΦΕΚ 349/Δ/1988).

 

ΙΙΙ. α) Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινοχρήστων χώρων και η δημιουργία νέων κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

Η απόφαση αυτή με το σχεδιάγραμμα οριοθέτησης των οικισμών που τη συνοδεύει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.5256.86

 

Χανιά, 10-11-1986

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.