Απόφαση 551/88

Απόφαση Δ13/551/1988: Έγκριση Τεχνικής Οδηγίας που αφορά Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα, διανομή κρύου - ζεστού νερού, ΤΟΤΕΕ 2411/1986


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση Δ13/551/1988: Έγκριση Τεχνικής Οδηγίας που αφορά Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα, διανομή κρύου - ζεστού νερού, ΤΟΤΕΕ 2411/1986, (ΦΕΚ 843/Β/1988), 16-11-1988.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 69/1988 περί οργανισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

3. Το νόμο 1418/1984 για τα Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων και το προεδρικό διάταγμα 609/1985 περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων.

 

4. Την ΕΗ-1/0/453/1985 απόφαση του Υπουργείου Δημοσίων Έργων περί εγκρίσεως διαθέσεως πιστώσεως για την σύνταξη των Τεχνικών οδηγιών.

 

5. Την ΕΗ-1/0/454/1985 απόφαση του Υπουργείου Δημοσίων Έργων περί αναθέσεως στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος της εκπονήσεως Τεχνικών Οδηγιών που αφορούν εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα.

 

6. Την από 24-07-1985 Σύμβαση μεταξύ Υπουργείου Δημοσίων Έργων και Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για την σύνταξη των Τεχνικών Οδηγιών.

 

7. Το από 04-08-1988 έγγραφο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με το οποίο έχει υποβληθεί το τελικό κείμενο της παραπάνω Τεχνικής Οδηγίας.

 

8. Την με αριθμό πράξη 165/1988 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (τμήμα Μελετών).

 

9. Την από 05-10-1988 Εισήγηση της Διεύθυνσης Δ 13 στο Συμβούλιο Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών), αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνουμε την ΤΟΤΕΕ 2411/1986 που αφορά: Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα, διανομή κρύου - ζεστού νερού, όπως συντάχθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και διαμορφώθηκε τελικά, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Δ 13.

 

2. Ορίζουμε υποχρεωτική την εφαρμογή της ΤΟΤΕΕ 2411/1986, σύμφωνα με το άρθρο 21 του νόμου 1418/1984 στα σημεία που αναφέρεται στον τρόπο κατασκευής στην ποιότητα των χρησιμοποιουμένων υλικών και τις δοκιμές των εγκαταστάσεων.

 

3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει μετά δίμηνο από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 31-10-1988

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.