Απόφαση 55271/87

Απόφαση 55271/1987: Καθορισμός κατηγοριών ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης στους οικισμούς Τορώνης, Πόρτο Κουφό, Κρυοπηγής, Σάρτης, Νέων Ρόδων του νομού Χαλκιδικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 55271/1987: Καθορισμός κατηγοριών ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης στους οικισμούς Τορώνης, Πόρτο Κουφό, Κρυοπηγής, Σάρτης, Νέων Ρόδων του νομού Χαλκιδικής, (ΦΕΚ 427/Δ/1987), 15-05-1987.

 

Ο Νομάρχης Χαλκιδικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

 

2. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών μηχανικών στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοιχτών πόλεων, που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.

 

3. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του κράτους της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας.

 

4. Την γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού Χαλκιδικής, 1η συνεδρίαση 12-01-1987 πράξη 1η.

 

5. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συμπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

6. Τις αποφάσεις των Κοινοτικών Συμβουλίων:

 

α) 25/1985 απόφαση της Κοινότητας Κρυοπηγής

β) 25/1985 απόφαση της Κοινότητας Νέων Ρόδων

γ) 28/1985 απόφαση της Κοινότητας Σάρτης

δ) 6/1985 απόφαση των οικισμών Τορώνης και Πόρτο Κουφό της Κοινότητας Συκιάς.

 

7. Τις τελεσίδικες προτάσεις όπως αυτές διορθώθηκαν, αποφασίζουμε:

 

Ι. Κατατάσσουμε τους παραπάνω οικισμούς οι οποίοι δεν είναι περιαστικοί, παραλιακοί ή τουριστικοί σε κατηγορίες ως εξής:

 

α) Τον οικισμό Κρυοπηγής σαν δυναμικό, συνεκτικό, ενδιαφέροντα, μεσαίο.

β) Τον οικισμό Νέων Ρόδων σαν δυναμικό, συνεκτικό, παραλιακό ή τουριστικό μεσαίο, αδιάφορο.

γ) Τον οικισμό Σάρτης σαν δυναμικό, συνεκτικό, παραλιακό, ή τουριστικό, μεσαίο, αδιάφορο.

δ) Τον οικισμό Τορώνης σαν μικρό, παραλιακό ή τουριστικό, στάσιμο, διάσπαρτο, αδιάφορο.

ε) Τον οικισμό Πόρτο Κουφό σαν μικρό, παραλιακό, ή τουριστικό, στάσιμο, διάσπαρτο, αδιάφορο.

 

ΙΙ. Καθορίζουμε τα όρια των πιο πάνω οικισμών του νομού μας, με στοιχεία 1, 2, 3, ..., ν όπως αυτά φαίνονται στα συνοδευτικά της παρούσας σχεδιαγράμματα σε κλίμακα 1:5000 που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της απόφασης αυτής και συντάχθηκαν βάσει στοιχείων χαρτών και επιτόπου ελέγχου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα όρια του οικισμού Κρυοπηγής τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα με την υπ' αριθμόν 60066/1988 απόφαση (ΦΕΚ 849/Δ/1988).
Τα όρια του οικισμού Πόρτο Κουφό τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα με την υπ' αριθμόν 59990/1990 απόφαση (ΦΕΚ 110/Δ/1990).
Τα όρια του οικισμού Σάρτης τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα με την υπ' αριθμόν 1185/1993 απόφαση (ΦΕΚ 603/Δ/1993).

 

ΙΙΙ. Καθορίζουμε τους ακόλουθους Γενικούς και Ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης.

 

Α. Γενικοί όροι δόμησης:

 

1. Εντός των ορίων των οικισμών αυτών ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και αρτιότητα οικοπέδων.

 

1)α. Για τους οικισμούς Τορώνης, Πόρτο Κουφό, Νέων Ρόδων, Σάρτης, αρτιότητα 500 m2.

 

1)β. Για τον οικισμό Κρυοπηγής,

 

Στον Τομέα Α (συνεκτικό) αρτιότητα 300 m2.
Στον Τομέα Β (διάσπαρτο) αρτιότητα 1000 m2.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος ΙΙΙ.Α.1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 60066/1988 απόφαση (ΦΕΚ 849/Δ/1988).

 

2. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων των οικισμών θεωρούνται άρτια τα γήπεδα με όποιο εμβαδόν έχουν κατά την ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

Β. Ειδικοί όροι δόμησης:

 

Για τους παραπάνω οικισμούς τους ειδικούς όρους δόμησης που αναγράφονται στις αντίστοιχες καρτέλες που συνοδεύουν την παρούσα.

 

ΙV. α) Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων των οικισμών θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Χαλκιδικής ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινοχρήστων χώρων και η δημιουργία νέων κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

a.55271.87

Η απόφαση αυτή με τα σχεδιαγράμματα οριοθέτησης των οικισμών και τις καρτέλες που τη συνοδεύουν να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πολύγυρος, 15-04-1987

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.