Απόφαση 55776/89

Απόφαση 55776/1989: Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης στον οικισμό Καλαμίτσι κοινότητας Συκιάς κάτω των 2.000 κατοίκων νομού Χαλκιδικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 55776/1989: Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης στον οικισμό Καλαμίτσι κοινότητας Συκιάς κάτω των 2.000 κατοίκων νομού Χαλκιδικής, (ΦΕΚ 613/Δ/1989), 05-10-1989.

 

Ο Νομάρχης Χαλκιδικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί του τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

 

2. Τις διατάξεις του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987) τροποποίηση του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

3. Τις διατάξεις του από 25-04-1989 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 293/Δ/1989) τροποποίηση του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

4. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών μηχανικών στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.

 

5. Το υπ' αριθμόν 31898/1988 έγγραφο της Διεύθυνσης Γεωργίας νομού Χαλκιδικής.

 

6. Την επιτόπου αυτοψία της Υπηρεσίας μας.

 

7. Την 11η συνεδρίαση στις 26-05-1989 ομόφωνη γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων νομού Χαλκιδικής, αποφασίζουμε:

 

Ι. Κατατάσσουμε τον οικισμό Καλαμίτσι Κοινότητας Συκιάς: μικρό, παραλιακό ή τουριστικό, διάσπαρτο, αδιάφορο, φθίνοντα.

 

ΙΙ. Καθορίζουμε τα όρια αυτού με στοιχεία 1, 2, 3, ..., ν όπως αυτά φαίνονται στο συνοδευτικό σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1:5000 που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και συντάχθηκε βάσει στοιχείων χαρτών και επιτόπου ελέγχου.

 

ΙΙΙ. Καθορίζουμε τους ακόλουθους Γενικούς όρους και περιορισμούς δόμησης:

 

Α. Γενικοί όροι δόμησης:

 

1. Εντός των ορίων των οικισμών αυτών ισχύουν οι γενικοί

όροι δόμησης που προβλέπονται από το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και το από 25-04-1989 (ΦΕΚ 293/Δ/1989) προεδρικό διάταγμα με αρτιότητα:

 

α) Στο υφιστάμενο ρυμοτομικό σχέδιο του Υπουργείου Γεωργίας (Συνεκτικό) διαγραμμισμένο στο συνοδευτικό χάρτη αρτιότητα: 300 m2.

β) Στο διάσπαρτο τμήμα αρτιότητα: 1000 m2.

γ) Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων του οικισμού θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 03-05-1985 ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

δ) Για τα οικόπεδα που βρίσκονται στο υφιστάμενο ρυμοτομικό σχέδιο του Υπουργείου Γεωργίας (συνεκτικό) και προήλθαν από κατάτμηση βάσει συμβολαίου κατά το χρονικό διάστημα από 03-05-1985 και μέχρι την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης αυτής και έχουν τουλάχιστον πρόσωπο 14 m και εμβαδόν οικοπέδου 250 m2 θεωρούνται κατά παρέκκλιση άρτια και οικοδομήσιμα (απόφαση Νομάρχη 56476/1989) (ΦΕΚ 335/Δ/1989).

 

ΙV. Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού Καλαμίτσι θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Πολεοδομικό Γραφείο Πολυγύρου ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα μελλοντικής ενσωμάτωσης των δημιουργουμένων οδών στο δίκτυο κυκλοφορίας του οικισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των από 14-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και από 25-04-1989 (ΦΕΚ 293/Δ/1989) προεδρικών διαταγμάτων.

 

V. Για όσα οικόπεδα εφάπτονται του επαρχιακού δρόμου θα πρέπει οι οικοδομές να τοποθετούνται σε απόσταση τουλάχιστον 6 m από το όριο της απαλλοτρίωσης.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα από 14-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και από 25-04-1989 (ΦΕΚ 293/Δ/1989) προεδρικά διατάγματα.

 

Το τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:5000 (Μία πινακίδα) θα τοιχοκολληθεί στο Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Πολυγύρου νομού Χαλκιδικής στο διάδρομο της Υπηρεσίας επί 20 μέρες αμέσως μετά τη δημοσίευση της απόφασης αυτής.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πολύγυρος, 26-09-1989

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.