Απόφαση 560/94

Απόφαση ΤΠ/560/1994: Αναθεώρηση ρυμοτομικού σχεδίου της ενότητας επέκταση Βατάν της Κατερίνης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΤΠ/560/1994: Αναθεώρηση ρυμοτομικού σχεδίου της ενότητας επέκταση Βατάν της Κατερίνης, (ΦΕΚ 276/Δ/1994), 23-03-1994.

 

Ο Νομάρχης Πιερίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων και κωμών του Κράτους, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 3200/1955 περί διοικητικής αποκεντρώσεως, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 532/1970.

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971.

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

5. Την με αριθμό 345/1990 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία το συμβούλιο γνωμοδοτεί υπέρ της τροποποίησης με μετατροπή του δρόμου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 34Α - 35Α στα 2.5 m όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα.

 

5. α) Την με αριθμό 48/1993 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία το συμβούλιο γνωμοδοτεί υπέρ της γενικής αναθεώρησης του εγκεκριμένου σχεδίου της ενότητας επέκταση Βατάν με μοναδικό σκοπό την άρση των προβλημάτων ρυμοτομίας σε περιπτώσεις προσκυρώσεων δημοτικών εκτάσεων άσκοπων ρυμοτομήσεων, αναγνωρίσεις υφισταμένων ιδιωτικών δρόμων και πεζοδρόμων, ώστε να είναι ευκολότερη η υλοποίηση και η εφαρμογή του σχεδίου πόλης, όπως ακριβώς φαίνεται στα διαγράμματα που έχουν αναρτηθεί.

 

6. Την με αριθμό 111/1993 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία το συμβούλιο εξετάζοντας και τις ενστάσεις α) κληρονόμων Παναγιώτη και Μαρίας Κανσουζίδου για τον περιορισμό του χώρου πάρκου στο Γ. 964 και β) την ένσταση Θεοδώρου Ιωάννη Α. Σταύρου, Μάνη και Σουλτάνας Μάνη για δημιουργία διόδου πλάτους 2.5 m στο οικοδομικό τετράγωνο γνωμοδοτεί:

 

Εμμένει αρχικά στην πρώτη απόφασή του και επιπλέον προτείνει τροποποίηση στο χώρο πάρκου Γ 964 και τη δημιουργία νέου οικοδομικού τετραγώνου Γ 964, την κατάργηση του δρόμου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 961 - Γ 962 και τη μετατροπή του δρόμου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 34 - (Γ 959) - 35Α (Γ 960), όπως φαίνεται στα διαγράμματα που συνοδεύουν την 111/1993 απόφαση.

 

7. Το 1394/1994 έγγραφο του Δήμου με το οποίο προκλήθηκε επανεξέταση του θέματος από το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

7. α) Την από 22-12-1993 αναπομπή της από 21-05-1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος από το Νομάρχη Πιερίας.

 

8. Τα από 22-12-1993 και 26-01-1994 πρακτικά του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τα οποία το συμβούλιο συμφωνεί με την αρχική άποψη του Δήμου και γνωμοδοτεί υπέρ της γενικής αναθεώρησης του εγκεκριμένου σχεδίου της ενότητας επέκταση Βατάν με επιπλέον την μετατροπή του δρόμου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων Γ959 (34Α) - Γ 960 (35Α) με πλάτος 2.5 m, όπως φαίνεται στα συνημμένα διαγράμματα.

 

Η τροποποίηση δε, με εν μέρει κατάργηση του χώρου πάρκου Γ 964 και τη δημιουργία νέου οικοδομικού τετραγώνου Γ 964 και νέου ΚΧ στο Γ 937 γνωμοδοτεί να επανέλθει στο Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος μετά την τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται από το διάταγμα του 1923, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε την αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου της ενότητας επέκταση ενότητας Βατάν στην Κατερίνη, όπως φαίνεται στα συνημμένα διαγράμματα που συνοδεύουν την παρούσα απόφαση.

 

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού αυτοδιοίκησης.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και τα συνημμένα διαγράμματα θα αναρτηθούν μετά τη δημοσίευσή της στο Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Πιερίας για 15 ημέρες.

 

a.560.94

 

Κατερίνη, 22-02-1994

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.