Απόφαση 58687/86

Απόφαση 58687/1986: Καθορισμός κατηγοριών ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης στους οικισμούς Σανών, Ροδοκήπου, Κρήνης, Πετραλώνων και Νέων Συλλάτων του νομού Χαλκιδικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 58687/1986: Καθορισμός κατηγοριών ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης στους οικισμούς Σανών, Ροδοκήπου, Κρήνης, Πετραλώνων και Νέων Συλλάτων του νομού Χαλκιδικής, (ΦΕΚ 1297/Δ/1986), 31-12-1986.

 

Ο Νομάρχης Χαλκιδικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

 

2. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών μηχανικών Δούμα Δημήτρη - Αρχιτέκτονα και Γκουλγκουτίνα Βασίλη - Τοπογράφου στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων, που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.

 

3. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συμπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

4. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του κράτους της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος.

 

5. Τις αποφάσεις των Κοινοτικών συμβουλίων για τους οικισμούς.

 

α) 23/1985 του οικισμού Σανών,

β) 41/1985 του οικισμού Νέων Συλλάτων σχετικά με τους οικισμούς Νέων Συλλάτων και Ροδοκήπου,

γ) 23/1985 του οικισμού Πετραλώνων,

δ) 21/1985 του οικισμού Κρήνης.

 

6. Την υπ' αριθμόν 10/1986 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων νομού Χαλκιδικής, αποφασίζουμε:

 

Ι. Κατατάσσουμε τους παραπάνω οικισμούς οι οποίοι δεν είναι περιαστικοί, παραλιακοί ή τουριστικοί σε κατηγορίες ως εξής:

 

α) Τον οικισμό Σανών σαν αδιάφορο - φθίνοντα - συνεκτικό μεσαίο.

β) Τον οικισμό Νέων Συλλάτων σαν αδιάφορο - δυναμικό - συνεκτικό - μεγάλο.

γ) Τον οικισμό Ροδοκήπου σαν αδιάφορο - δυναμικό - συνεκτικό - μικρό.

δ) Τους οικισμούς Πετραλώνων και Κρήνης σαν αδιάφορους - στάσιμους - συνεκτικούς - μεσαίους.

 

ΙΙ. Καθορίζουμε τα όρια των οικισμών Σανών, Νέων Συλλάτων, Ροδοκήπου, Πετραλώνων και Κρήνης του Νομού μας με στοιχεία 1, 2, 3, ..., ν όπως αυτά φαίνονται στα συνοδευτικά της παρούσας σχεδιαγράμματα σε κλίμακα 1:5.000 που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της απόφασης αυτής και συντάχθηκαν βάσει στοιχείων χαρτών και επί τόπου ελέγχου.

 

ΙΙΙ. Καθορίζουμε τους ακόλουθους Γενικούς και Ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης.

 

Α. Γενικοί όροι δόμησης:

 

1. Εντός των ορίων των οικισμών αυτών ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και αρτιότητα γηπέδου.

 

α. για τον οικισμό Σανών 1.000 m2.

 

β. για τους οικισμούς Κρήνης, Πετραλώνων, Νέων Συλλάτων και Ροδοκήπου αρτιότητα γηπέδου 500 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων των οικισμών θεωρούνται άρτια τα γήπεδα με όποιο εμβαδόν έχουν κατά την ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

Β. Ειδικοί όροι δόμησης:

 

Για τους παραπάνω οικισμούς τους ειδικούς όρους δόμησης που αναγράφονται στις αντίστοιχες καρτέλες που συνοδεύουν την παρούσα.

 

ΙV. α) Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων των οικισμών θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Χαλκιδικής ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινοχρήστων χώρων και η δημιουργία νέων κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή μη εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

Η παρούσα απόφαση με τα σχεδιαγράμματα οριοθέτησης των οικισμών και τις καρτέλες που τη συνοδεύουν να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να ισχύει από την ημέρα της δημοσίευσης.

 

a.58687.86

 

Πολύγυρος, 17-09-1986

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.