Απόφαση 59211/94

Απόφαση ΔΠ/ΠΜ/59211/2001/1994: Έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Μεγάλης Βόλβης Κοινότητας Βόλβης νομού Θεσσαλονίκης και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΔΠ/ΠΜ/59211/2001/1994: Έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Μεγάλης Βόλβης Κοινότητας Βόλβης νομού Θεσσαλονίκης και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτού, (ΦΕΚ 242/Δ/1994), 16-03-1994.

 

Ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός.

 

4. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής τους όπως τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1985).

 

5. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Δ/1985) Πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους και τροποποίησή του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

6. Την υπ' αριθμόν 3799/86/1987 (ΦΕΚ 26/Δ/1987) απόφασή μας Ένταξη σε κατηγορία και καθορισμός ορίων του οικισμού Μεγάλη Βόλβη, κοινότητας Βόλβης, Νομού Θεσσαλονίκης με καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 3910/1987 (ΦΕΚ 100/Δ/1987) απόφασή μας.

 

7. Το υπ' αριθμόν 1116/1993 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης.

 

8. Τα υπ' αριθμούς 1510/1993 και 2383/1993 έγγραφα της Κτηματικής Υπηρεσίας της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης σχετικά με τον καθορισμό αιγιαλού και παραλίας.

 

9. Το υπ' αριθμόν 992/1993 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Κεντρικής Μακεδονίας (Τμήμα Περιβάλλοντος).

 

10. Τις υπ' αριθμούς 62/1990, 32/1991, 61/1991, 47/1992, 75/1992 και 32/1993 αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Βόλβης.

 

11. Τις υπ' αριθμούς 338/1993 (συνεδρία 16η) και 679/1993 (συνεδρία 29η) πράξεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3: Κάλυψη δαπάνης

Άρθρο 4

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Θεσσαλονίκη, 17-11-1993

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.