Απόφαση 6027/94

Απόφαση ΔΠ/ΠΜ/6027/187/1994: Τροποποίηση ορίου Ζώνης Κοινωνικού Συντελεστή περιοχής Αμπελώνων του Δήμου Σταυρούπολης νομού Θεσσαλονίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΔΠ/ΠΜ/6027/187/1994: Τροποποίηση ορίου Ζώνης Κοινωνικού Συντελεστή περιοχής Αμπελώνων του Δήμου Σταυρούπολης νομού Θεσσαλονίκης, (ΦΕΚ 221/Δ/1994), 08-03-1994.

 

Ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. και ιδίως εκείνες των άρθρων 9 και 85Α όπως το τελευταίο προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 5367/1932 (ΦΕΚ 119/Α/1932).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) Έγκριση τροποποιήσεων σχεδίων πόλεως και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης από τους Νομάρχες που εκδόθηκε μετά τον αναγκαστικό νόμο 314/1968, το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 και τους νόμους 1337/1983, 1512/1985 και 1577/1985.

 

3. Το από 30-03-1990 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 226/Δ/1990) με το οποίο εγκρίθηκε η ένταξη στο σχέδιο και ο πολεοδομικός κανονισμός της περιοχής Αμπελώνων του Δήμου Σταυρούπολης.

 

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του νόμου 1337/1983 επέκταση πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983) και του από 23-09-1985 προεδρικού διατάγματος διαδικασία εφαρμογής κοινωνικού συντελεστή (ΦΕΚ 606/Δ/1985).

 

5. Την σχετική με το θέμα γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Θεσσαλονίκης όπως διατυπώθηκε στην με αριθμό 29/1994 πράξη του, μετά την σχετική από 04-01-1994 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Μελετών της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται τροποποίηση του ορίου της Ζώνης Κοινωνικού Συντελεστή στα οικοδομικά τετράγωνα Γ 73, Γ 78 και Γ 84 της περιοχής Αμπελώνων του Δήμου Σταυρούπολης ώστε να περιλαμβάνει τα οικοδομικά τετράγωνα Γ 73 και Γ 84 όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί μετά την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν ΔΠ/ΠΜ/49225/1484/90/1991 απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 473/Δ/1991). Η εγκρινόμενη ρύθμιση εικονίζεται στο διάγραμμα κλίμακας 1:1000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης και συνοδεύει την παρούσα.

 

a.6027.94

 

2. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού είτε του Δήμου Σταυρούπολης.

 

3. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μαζί με το διάγραμμα που την συνοδεύει και η ισχύς της να αρχίσει από την δημοσίευσή της.

 

Θεσσαλονίκη, 03-02-1994

 

Ο Νομάρχης

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.