Απόφαση 622/95

Απόφαση 622/1995: Κατηγοριοποίηση, καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης στον οικισμό Αμπελάκια της Κοινότητας Βουνοπλαγιάς νομού Ιωαννίνων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 622/1995: Κατηγοριοποίηση, καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης στον οικισμό Αμπελάκια της Κοινότητας Βουνοπλαγιάς νομού Ιωαννίνων, (ΦΕΚ 137/Δ/1995), 14-03-1995.

 

Ο Νομάρχης Ιωαννίνων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/85) - περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμού όρων και περιορισμών δόμησης και όπως τροποποιήθηκαν από το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

2. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών Μηχανικών στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος Ανοικτών Πόλεων που αφορούν την κατηγοριοποίηση και τον προσδιορισμό ορίων του οικισμό Αμπελάκια της Κοινότητας Βουνοπλαγιάς.

 

3. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης που συμπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

4. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας.

 

5. Την υπ' αριθμόν 46/1991 και 39/1993 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου.

 

6. Την γνωμοδότηση του Δασαρχείου Ιωαννίνων για τις περιοχές που πρέπει να εξαιρεθούν των ορίων του οικισμού σαν βάση και δασικές εκτάσεις, όπως διατυπώθηκε με το υπ' αριθμόν 11556/1994 έγγραφο.

 

7. Την υπ' αριθμόν 2/25-01-1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού.

 

8) Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 και του άρθρου 9 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί αρμοδιότητας επιβολής όρων δόμησης κ.λ.π.

 

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

1. Κατατάσσουμε τον οικισμό του θέματος στις κατηγορίες:

 

Μικρό, Διάσπαρτο, ενδιαφέρον, ούτε περιαστικό, ούτε παραλιακό, ούτε τουριστικό.

 

2. Καθορίζουμε τα όρια του οικισμού του θέματος όπως αυτό φαίνονται στο συνοδευτικό της παρούσας σχεδιάγραμμα σε κλίμακα περίπου 1:5000 που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και συντάχθηκε βάσει στοιχείων χαρτών και επί τόπου ελέγχου.

 

3. Καθορίζουμε του ακόλουθους Γενικούς και Ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης:

 

Α. Γενικοί όροι δόμησης:

 

1. Εντός των ορίων του οικισμού ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από τα από 24-04-1985 (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και από 14-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1987) προεδρικά διατάγματα.

 

α. Για τον οικισμό Αμπελάκια Κοινότητας Βουνοπλαγιάς αρτιότητα γηπέδου 2.000 m2 για τα γήπεδα που βρίσκονται μέσα στα όρια του οικισμού.

 

β. Ορίζουμε οικοδομική γραμμή για τα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο στον περιμετρικό δρόμο του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Νέας Ζωής Περάματος 10 m απόσταση από το όριο αυτού.

 

2. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων του οικισμού θεωρούνται άρτια τα γήπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 03-05-1985 ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

Β. Ειδικοί όροι δόμησης

 

Για τον οικισμό του θέματος καθορίζουμε τους ειδικούς όρους δόμησης που αναγράφονται στην καρτέλα που συνοδεύει την παρούσα με την διευκρίνηση ότι είναι υποχρεωτικοί οι όροι που αναφέρονται:

 

α) κάλυψη οικοδομής με στέγη από κεραμίδια ή πλάκες σχιστολιθικές με μέγιστη κλίση 50% και μεγίστη προεξοχή 0.8 m.

 

β) Κάλυψη ανοικτού εξώστη με τα ίδια στοιχεία της στέγης και το μήκος αυτού να μην εκτείνεται σε όλο το μήκος της αντίστοιχης όψης του κτιρίου. Τα υπόλοιπα στοιχεία της καρτέλας είναι δυνητικά για τον ιδιοκτήτη ή τον μελετητή.

 

4. Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Νομού Ιωαννίνων ώστε να εξασφαλίζεται:

 

α) Η συνέχεια των υπαρχόντων κοινοχρήστων χώρων και η δημιουργία νέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και

 

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στα από 24-04-1985 (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και από 14-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1987) προεδρικά διατάγματα.

 

5. Η παρούσα απόφαση με την καρτέλα ειδικών όρων δόμησης και το σχεδιάγραμμα οριοθέτησης κλίμακας περίπου 1:5000 που τη συνοδεύουν να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.622.95

 

Ιωάννινα, 22-02-1995

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.