Απόφαση 64629/88

Απόφαση 64629/1988: Ρύθμιση θεμάτων αλλαγής χρήσης ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 64629/1988: Ρύθμιση θεμάτων αλλαγής χρήσης ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων, (ΦΕΚ 243/Β/1988), 27-04-1988.

 

Ο Υφυπουργός Γεωργίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 78 του νόμου 998/1979 περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας.

 

2. Το 759/1986 πρακτικό συνεδρίασης του Ε' Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

3. Την ανάγκη ενιαίας αντιμετώπισης των θεμάτων που έχουν σχέση με την αλλαγή χρήσης ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων, οι οποίες εκχερσώθηκαν νομίμως πριν από την έναρξη ισχύος του Συντάγματος (11-06-1975) για γεωργική και δενδροκομική καλλιέργεια.

 

4. Την 260347/1987 κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Γεωργίας για την ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Γεωργίας, αποφασίζουμε:

 

Καθορίζουμε τα παρακάτω:

 

1. Τα ιδιωτικά δάση και οι ιδιωτικές δασικές εκτάσεις, οι οποίες έχουν εκχερσωθεί νομίμως για γεωργική και δενδροκομική καλλιέργεια μέχρι την έναρξη ισχύος του Συντάγματος (11-06-1975) και έκτοτε καλλιεργούνται γεωργικώς ή δενδροκομικώς, εξακολουθούν να διατηρούν το δασικό τους χαρακτήρα.

 

Παράλληλα με τη γεωργοδενδροκομική τους εκμετάλλευση μπορεί να επιτραπεί η περαιτέρω αλλαγή της χρήσης τους σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς των σχετικών με ιδιωτικά δάση και ιδιωτικές δασικές εκτάσεις άρθρων του Κεφαλαίου Στ του νόμου 998/1979 Περί προστασίας των δασών κ.λ.π., όπως τροποποιήθηκαν με το νόμο 1734/1987.

 

2. Κάθε άλλη σχετική διαταγή που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα αυτό καταργείται.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 23-03-1988.

 

Ο Υφυπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.