Απόφαση 6476/92

Απόφαση Χ/6476/1992: Κατηγοριοποίηση και καθορισμός ορίων οικισμών Κεφαλόβρυσο, Σαραβάλι, Άγιος Στέφανος και Άγιος Στέφανος Α', Κοινότητας Σαραβαλίου Επαρχίας Πάτρας (νομού Αχαΐας)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση Χ/6476/1992: Κατηγοριοποίηση και καθορισμός ορίων οικισμών Κεφαλόβρυσο, Σαραβάλι, Άγιος Στέφανος και Άγιος Στέφανος Α', Κοινότητας Σαραβαλίου Επαρχίας Πάτρας (νομού Αχαΐας), (ΦΕΚ 689/Δ/1992), 15-07-1992.

 

Ο Νομάρχης Ηλείας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της Χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίας αυτών και καθορισμού όρων και περιορισμών δόμησής τους.

 

2. Το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987) που αφορά τροποποίηση, των από 24-04-1985 Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της Χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίας αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής τους (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και από 20-08-1985 πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της Χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους και τροποποίηση του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος ΦΕΚ 414/Δ/1985) προεδρικών διαταγμάτων.

 

3. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας.

 

4. Τη μελέτη σχεδιασμού ανοικτών πόλεων που εκπονήθηκε από ομάδα μελετητών που έκανε προτάσεις για την οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση κ.λ.π. των οικισμών του νομού Αχαΐας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

5. Τις υπ' αριθμούς 28/1985, 35/1985, 18/1989 και 3/1990 αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου και τα υπ' αριθμούς 755/1990, 47/1991 και 1294/1991 έγγραφα της Κοινότητα Σαραβαλίου.

 

6. Το υπ' αριθμόν 945/1990 έγγραφο της τέως 8ης Περιφερειακής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων.

 

7. Τα υπ' αριθμούς 1507/1990, 7210/1990, 1333/1991 και 7918/1991 έγγραφα του Δασαρχείου Πάτρας.

 

8. Τις υπ' αριθμούς πρωτοκόλλων Χ/14568/1989, ΧΕ/58/1990 και Χ/2094/1991 Εισηγήσεις του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών τις με αριθμούς πρωτοκόλλων Χ/14568/1989 (πρόταση οριοθέτησης κ.λ.π. του οικισμού), ΧΕ/58/1990 (εξαίρεση - λόγω πρότασης πολεοδόμησης - περιοχών από την οριοθέτηση) και Χ/2094/1991 (εξαίρεση δασικών εκτάσεων) εισηγήσεις του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Αχαΐας.

 

9. Τις υπ' αριθμούς Π16/1/1989, Π3/2/1990, Π5/1/1990, Π13/1/1990, Π1/4/1991, Π4/10/1991, Π15/8/1991 και Π20/5/1991 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Αχαΐας.

 

10. Τις με αριθμούς 16/1/1989 (σύμφωνη γνώμη στην αρχικά προταθείσα από την Υπηρεσία οριοθέτηση), 3/2/1990, 5/1/1990, 13/1/1990 (εξαίρεση νέων περιοχών για ένταξη μετά από αίτημα της Κοινότητας), 1/4/1991 και 4/1L/1991 (εξαίρεση δασικών εκτάσεων) και 15-08-1991, 20-05-1991 (τελική οριοθέτηση οικισμού και καθορισμού αρτιότητας 1.000 m2 συνολικά, έναντι 1.000 και 2.000 m2 σε δύο τομείς της 13-01-1990 του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Αχαΐας.

 

11. Τις με αριθμούς Χ/12274/1990 και Χ/3526/1991 αποφάσεις Νομάρχη Αχαΐας, αποφασίζουμε:

 

1. Την κατηγοριοποίηση των οικισμών Σαραβάλι, Κεφαλόβρυσο, Άγιος Στέφανος, Άγιος Στέφανος Α' όπως παρακάτω:

 

θέση στο χώρο: (A3) ούτε περιοριστικοί, ούτε παραλιακοί ούτε τουριστικοί Σαραβάλι, Κεφαλόβρυσο, (Α1) περιοριστικός εντός ζώνης οικιστικού ελέγχου Άγιος Στέφανος Άγιος Στέφανος Α'.
Βαθμός προστασίας: (Β3) Αδιάφοροι.
Δυναμικότητα: (Γ1) Δυναμικοί, Σαραβάλι, Άγιος Στέφανος, Άγιος Στέφανος Α'. (Γ2) Στάσιμος Κεφαλόβρυσο.
Βαθμός διασποράς: (Δ1) Συνεκτικός Σαραβάλι, (Δ2) Διάσπαρτοι Κεφαλόβρυσο, Άγιος Στέφανος, Άγιος Στέφανος Α'.
Μέγεθος: (Ε2) Μεσαίοι Σαραβάλι, Άγιος Στέφανος, Άγιος Στέφανος Α', (Ε1) Μικρός Κεφαλόβρυσο.

 

2. Καθορίζουμε τα όρια των οικισμών Σαραβάλι, Κεφαλόβρυσο, Άγιος Στέφανος, Άγιος Στέφανος Α', όπως αυτά φαίνονται στα διαγράμματα των οικισμών σε κλίμακα 1:5.000 που συνοδεύουν την απόφαση και φέρουν τη σφραγίδα του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

3. Εντός των ορίων οικισμών ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987). Για τους οικισμούς Σαραβάλι, Κεφαλόβρυσο, Άγιος Στέφανος, Άγιος Στέφανος Α', αρτιότητα γηπέδου 1.000 m2.

 

4. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων των οικισμών θεωρούνται άρτια τα οικόπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 03-05-1985 ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος .

 

5. α. Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση του οικοπέδου εντός των ορίων των οικισμών θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινοχρήστων χώρων και η δημιουργία νέων κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος όπως αυτό τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

β. Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

 

6. Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η με ένταξη, σε δασικές και αρχαιολογικές περιοχές με την χορήγηση βεβαίωσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες για ιδιοκτησίες στις οποίες πρόκειται να γίνουν οικοδομικές εργασίες.

 

7. Μετά τη δημοσίευση της απόφασης αυτής παύουν να ισχύουν οι υπ' αριθμούς Χ/12274/1990 και Χ/3526/1991 αποφάσεις Νομάρχη.

 

a.6476.92

 

Η απόφαση αυτή με τα διαγράμματα που τη συνοδεύουν να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πάτρα, 27-05-1992

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.