Απόφαση 6587/11

Απόφαση 6587/2011: Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Καλαμαριάς με το χαρακτηρισμό χώρου Παιδικού Σταθμού στο ΟΤ 2221, μεταξύ των οδών Λευκωσίας - Χαλκηδόνος και Αδριανουπόλεως και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης επί του ΒΟΔ Θεσσαλονίκης, οδός Αδριανουπόλεως


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 6587/2011: Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Καλαμαριάς με το χαρακτηρισμό χώρου Παιδικού Σταθμού στο ΟΤ 2221, μεταξύ των οδών Λευκωσίας - Χαλκηδόνος και Αδριανουπόλεως και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης επί του ΒΟΔ Θεσσαλονίκης, οδός Αδριανουπόλεως, (ΦΕΚ 15/ΑΑΠ/2012), 30-01-2012.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το άρθρο του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 142/2010 Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ 235/Α/2010).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 2503/1997 Διοίκηση, Στελέχωση Περιφέρειας, Θέματα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λ.π. (ΦΕΚ 107/Α/1997).

 

4. Το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

5. Την εγκύκλιο 18/2003 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

6. Την εγκύκλιο 6/2006 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

7. Την υπ' αριθμόν 49787/2419/1987 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Καλαμαριάς με την οποία καθορίστηκε η κοινωφελής χρήση του παιδικού σταθμού και την υπ' αριθμόν 12122/2761/1999 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Καλαμαριάς νομού Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 419/Δ/1999) όπως διορθώθηκε στο (ΦΕΚ 650/Δ/1999).

 

8. Τα στοιχεία του φακέλου της τροποποίησης του θέματος μας διαβιβάστηκε από το Τμήμα Α' της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του ΥΠΕΚΑ με υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 6434/11-02-2011 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣ/ΚΜ 1649/01-03-2011) λόγω αρμοδιότητας σύμφωνα με το άρθρο 280 - Μέρος Θ, περίπτωση 19 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) δεδομένου ότι η συγκεκριμένη τροποποίηση αφορά σε οικοδομικό τετράγωνο που έχει πρόσωπο σε ΒΟΔ της Θεσσαλονίκης (οδός Αδριανουπόλεως).

 

9. Το γεγονός ότι το οικόπεδο με στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΑ, τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 2221 είναι ιδιοκτησία του Δήμου μετά από δωρεά ιδιώτη προκειμένου το ακίνητο να χρησιμοποιηθεί για κοινωφελή χρήση.

 

10. Τη δήλωση του μηχανικού το οικόπεδο με στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΑ, τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 2221, είναι άρτιο και οικοδομήσιμο και δεν εκκρεμούν σε βάρος του οφειλές σε γη και χρήμα, δεν εμπίπτει δε στις διατάξεις του νόμου 1337/1983.

 

11. Τη υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2567/12-06-2008 βεβαίωση του Αντιδημάρχου Καλαμαριάς ότι με την τροποποίηση ρυμοτομίας του ισχύοντος Σχεδίου πόλης του Δήμου Καλαμαριάς δεν θίγεται η αρτιότητα οικοπέδων τα οποία ήσαν προηγουμένως άρτια ούτε και κτίσματα που ανεγέρθηκαν νόμιμα.

 

12. Την υπ' αριθμόν 39/2008 απόφασή του το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Καλαμαριάς αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου με τον χαρακτηρισμό ως χώρο Παιδικού Σταθμού στο οικοδομικό τετράγωνο 2221 και τον καθορισμό των ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο χώρο Παιδικού Σταθμού κατ' εισήγηση.

 

13. Την τήρηση της διαδικασίας ενημέρωσης των ενδιαφερομένων με προσωπική επίδοση της ανακοίνωσης και της υπ' αριθμόν 39/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαμαριάς και δημοσίευση σε 2 εφημερίδες για δυο συνεχόμενες μέρες της ανακοίνωσης υποβλήθηκαν 3 ενστάσεις κατά της παραπάνω απόφασης.

 

14. Την υπ' αριθμόν 200/2008 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμαριάς απέρριψε τις ενστάσεις των κατοίκων της περιοχής, καθόρισε το ανώτατο ύψος του κτιρίου του Παιδικού Σταθμού στα 14,00 m και κατά τα λοιπά να ισχύει η 39/2008 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

15. Το γεγονός ότι τηρήθηκε η κατά νόμο προβλεπόμενη διαδικασία από τις Υπηρεσίες του Δήμου Καλαμαριάς.

 

16. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1649/03-06-2011 Επικαιροποίηση Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου λόγω παρέλευσης τριετίας έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς το Δήμο Καλαμαριάς.

 

17. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 9297/08-08-2011 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣ ΚΜ 6587/11-08-2011) με το οποίο διαβιβάζεται στην Υπηρεσία μας η υπ' αριθμόν 305/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία επικαιροποιούνται οι υπ' αριθμούς 39/2008 και 200/2008 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

 

18. Την ισχύουσα ρυμοτομία στην περιοχή που ορίζεται από το από [ΒΔ] 02-08-1958 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 115/Α/1958), το ποσοστό κάλυψης ορίζεται 50%, το ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος 8,50 m και ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων 2. Ενώ με το Πολεοδομικό Διάταγμα του 1979 (ΦΕΚ 440/Δ/1979): Περί καθορισμού συντελεστών δομήσεως και όρων δομήσεως εις τα εντός των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων περιοχές των Δήμων ..., ..., Καλαμαριάς, ... και Πανοράματος ορίζεται συντελεστής δόμησης στον τομέα VI 2,1 και ως μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων στον εν λόγω τομέα 4. Το ισχύον ύψος ορίζεται κατά Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό.

 

19. Την από 10-10-2011 Εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού / Κεντρικής Μακεδονίας προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Κεντρικής Μακεδονίας.

 

20. Την θετική γνωμοδότηση στην από 11-10-2011 Συνεδρία 9η, Πράξη 58η του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Κεντρικής Μακεδονίας.

 

21. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και τον προϋπολογισμό του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

1. Την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Καλαμαριάς με τον χαρακτηρισμό χώρου Παιδικού Σταθμού στο οικοδομικό τετράγωνο 2221, μεταξύ των οδών Λευκωσίας - Χαλκηδόνος και Αδριανουπόλεως, όπως απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500.

 

a.6587.11

 

2. Τον καθορισμό ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης ως εξής:

 

Συντελεστής δόμησης: 1,50.
Ποσοστό κάλυψης: 50%.
Ύψος: 14,00 m.
Λοιποί όροι δόμησης κατά Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό.

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Θεσσαλονίκη, 10-10-2011

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.