Απόφαση 6624/90

Απόφαση ΤΠ/6624/1990: Κατηγοριοποίηση και καθορισμός ορίων οικισμού Φωτεινού Κοινότητας Αρμένων επαρχίας και νομού Ρεθύμνου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΤΠ/6624/1990: Κατηγοριοποίηση και καθορισμός ορίων οικισμού Φωτεινού Κοινότητας Αρμένων επαρχίας και νομού Ρεθύμνου, (ΦΕΚ 31/Δ/1991), 30-01-1991.

 

Ο Νομάρχης Ρεθύμνου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίας αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής τους.

 

2. Το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987) που αφορά τροποποίηση των από 24-04-1985 (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και από 20-08-1985 (ΦΕΚ 414/Δ/1985) προεδρικών διαταγμάτων.

 

3. Το από 25-04-1989 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 293/Δ/1989) που αφορά τροποποίηση του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

4. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του κράτους της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας.

 

5. Τη μελέτη σχεδιασμού ανοιχτών πόλεων που εκπονήθηκε από ομάδα μελετητών που έκανε προτάσεις για την οριοθέτηση κατηγοριοποίηση κ.λ.π. των οικισμών νομού Ρεθύμνου σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

6. Το ΤΠ/3032/1990 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών σχετικά με γνωμοδότηση της Κοινότητας και την από 09-08-1990 απάντηση αυτής.

 

7. Την από 19-11-1990 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών προς το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ρεθύμνου.

 

8. Το 11ο/1990 (θέμα 2ο) πρακτικό του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ρεθύμνου, αποφασίζουμε:

 

α. Την κατηγοριοποίηση του οικισμού Φωτεινού όπως παρακάτω:

 

Θέση στο χώρο: ούτε περιαστικός. ούτε παραλιακός ούτε τουριστικός.
Βαθμός προστασίας: αδιάφορος.
Δυναμικότητα: φθίνων.
Βαθμός διασποράς: συνεκτικός.
Μέγεθος: μικρός.

 

β. Καθορίζουμε τα όρια του οικισμού Φωτεινού όπως αυτά φαίνονται στο διάγραμμα του οικισμού σε κλίμακα 1:5000 που συνοδεύει την απόφαση.

 

γ. Εντός των ορίων του οικισμού ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως τροποποιήθηκε από το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και για τον οικισμό Λούτρα αρτιότητα γηπέδου 800 m2.

 

δ. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων του οικισμού θεωρούνται άρτια τα οικόπεδα με όποιον εμβαδόν είχαν στις 03-05-1985 ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

ε. ε)1. Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των κοινόχρηστων χώρων.

 

ε)2. Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφιστάμενων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και το από 25-04-1989 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 293/Δ/1989).

 

Το διάγραμμα σε κλίμακα 1:5000 θα αναρτηθεί στο Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Ρεθύμνης και για 15 ημέρες από την ημέρα δημοσίευσης στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ρέθυμνο, 19-12-1990

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.