Απόφαση 6676/94

Απόφαση ΤΠ/6676/1994: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης και αναθεώρησης οικισμού Νεοκαισάρειας νομού Πιερίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΤΠ/6676/1994: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης και αναθεώρησης οικισμού Νεοκαισάρειας νομού Πιερίας, (ΦΕΚ 873/Δ/1994), 25-08-1994.

 

Ο Νομάρχης Πιερίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

2. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους και το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και από 25-04-1989 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 293/Δ/1989) με τα οποία τροποποιείται το παραπάνω διάταγμα.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

4. Το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 2535/1953 (ΦΕΚ 225/Α/1953) με το οποίο εγκρίθηκε το σχέδιο διανομής του οικισμού Νεοκαισάρειας και την TΠ/1799/1986 απόφαση Νομάρχη Πιερίας με την οποία εγκρίθηκε το όριο του οικισμού.

 

5. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) έγκριση τροποποιήσεων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης από τους Νομάρχες.

 

6. Το με αριθμό 1204/1992 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών.

 

7. Το με αριθμό 505/1992 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Θεσσαλονίκης.

 

8. Την με αριθμό 49/1992 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου με την οποία ανατέθηκε η μελέτη πολεοδόμησης του οικισμού.

 

9. Τη 10/1994 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου με την οποία γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης.

 

10. Τα τοπογραφικά διαγράμματα που συντάχθηκαν από την τοπογραφική υπηρεσία και τα διαγράμματα του ρυμοτομικού σχεδίου που συντάχθηκαν από τον μελετητή.

 

11. Το από 27-07-1994 πρακτικό του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Πιερίας που αφορά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και το συνημμένο διάγραμμα θα αναρτηθεί μετά τη δημοσίευσή της για 15 ημέρες στο Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών.

 

Κατερίνη, 04-08-1994

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.