Απόφαση 69269/90

Απόφαση 69269/5387/1990: Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών και λοιπές συναφείς διατάξεις σύμφωνα με το νόμο 1650/1986


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 69269/5387/1990: Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών και λοιπές συναφείς διατάξεις σύμφωνα με το νόμο 1650/1986, (ΦΕΚ 678/Β/1990), 25-10-1990.

 

Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Γεωργίας, Πολιτισμού, Εμπορικής Ναυτιλίας, Τουρισμού, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 (παράγραφοι 1, 2)α, 3, 6, 9, 10 και 11), 5 (παράγραφος 1) και 21 (παράγραφος 1) του νόμου 1650/1986 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/1986).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 1338/1983 Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου (ΦΕΚ 34/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 του νόμου 1440/1984 Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ (ΦΕΚ 70/Α/1984).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985), και των άρθρων 9 και 13 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 437/1985 Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 157/Α/1985).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του νόμου [Ν] 1835/1989 Σύσταση Υπουργείου Τουρισμού και ρύθμιση Θεμάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΦΕΚ 76/Α/1989).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 (παράγραφοι 9, 10 και 11) του νόμου 1515/1985 Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής Αθηνών (ΦΕΚ 18/Α/1985) και του άρθρου 11 (παράγραφοι 9, 10 και 11) του νόμου 1561/1985 Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 148/Α/1985) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 31 (παράγραφοι 4 και 5) του νόμου 1650/1986.

 

6. Την Υ1081/1990 απόφαση του Πρωθυπουργού Ορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας Παναγιώτη Χατζηνικολάου (ΦΕΚ 327/Β/1990).

 

7. Την Υ1052/1990 απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Αχιλλέα Καραμανλή (ΦΕΚ 311/Β/1990) όπως τροποποιήθηκε με την 1087/1990 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 334/Β/1990).

 

8. Την Υ1074/1990 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Βασίλειο Ματζώρη (ΦΕΚ 325/Β/1990).

 

9. Την οδηγία 1984/360/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28-06-1984 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

10. Την οδηγία 1985/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27-06-1985 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

11. Τις υπ' αριθμούς 2918/1990 και 1822/1990 προτάσεις των Οργανισμών Αθήνας και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα

 

12. Την υπ' αριθμόν Υ1073/1990 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Καθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 312/Β/1990) όπως συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμόν Υ1134/1990 απόφαση (ΦΕΚ 474/Β/1990), αποφασίζουμε:

 

Κεφάλαιο Α: Σκοπός, Ορισμοί, Πεδίο Εφαρμογής

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Πεδίο Εφαρμογής

 

Κεφάλαιο Β: Κατάταξη Έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες

 

Άρθρο 4: Α Κατηγορία

Άρθρο 5: Β Κατηγορία

 

Κεφάλαιο Γ: Περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

 

Άρθρο 6: Α Κατηγορία

Άρθρο 7: Β Κατηγορία

 

Κεφάλαιο Δ: Διαδικασία προέγκρισης χωροθέτησης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων

 

Άρθρο 8: Προέγκριση Χωροθέτησης

Άρθρο 9: Διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων Α' Κατηγορίας έργων και δραστηριοτήτων

Άρθρο 10: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων έργων ή δραστηριοτήτων Β' Κατηγορίας

 

Κεφάλαιο Ε: Καθορισμός περιεχομένου των ειδικών περιβαλλοντικών μελετών και διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης τους

 

Άρθρο 11: Καθορισμός περιεχομένου ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης

Άρθρο 12: Φορείς ανάθεσης ή και κατάρτισης ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης

Άρθρο 13: Τρόπος και διαδικασία ανάθεσης της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης

Άρθρο 14: Παραλαβή και έγκριση της μελέτης

Άρθρο 15: Έγκριση της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 20

Άρθρο 21

 

Παράρτημα Ι: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Τύπου Α' για έργα και Δραστηριότητες Πρώτης Κατηγορίας

Παράρτημα ΙΙ: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Τύπου Β' για έργα και Δραστηριότητες Πρώτης Κατηγορίας

Παράρτημα ΙΙΑ

Παράρτημα ΙΙΙ: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Παράρτημα ΙΙΙΑ

Παράρτημα ΙΙΙΒ

Παράρτημα IV: Προδιαγραφές Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών

 

Αθήνα, 24-10-1990

 

Ο Πρωθυπουργός και Υπουργός Εθνικής Οικονομίας

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.