Απόφαση 71936/9767/89

Απόφαση 71936/9767/1989: Αναπροσαρμογή αμοιβών Πολεοδομικών Μελετών Επέκτασης Αναθεώρησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 71936/9767/1989: Αναπροσαρμογή αμοιβών Πολεοδομικών Μελετών Επέκτασης Αναθεώρησης, 02-11-1989.

 

Ελληνική Δημοκρατία

 

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Αθήνα 02-11-1989

Αριθμός πρωτοκόλλου οίκοθεν 71936/9767/1989

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 1558/1985, Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

2. Το νόμο 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων κ.λ.π. (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα το άρθρο 2 παράγραφος 6 και 6 παράγραφος 7.

 

3. Την 19641/798/1983 Απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος για έγκριση προδιαγραφών Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης και Αναθεώρησης, όπως τροποποιήθηκε με την 35563/2641/1983 Απόφαση.

 

4. Την 19654/829/1983 Απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος για έγκριση Σύμβασης και Τιμολογίου Πολεοδομικών Μελετών.

 

5. Την 38292/4566/1985 Απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος για έγκριση τροποποίησης Προδιαγραφών και Τιμολογίου Πολεοδομικών Μελετών.

 

6. Την 39710/1184/1987 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για έγκριση τροποποίησης Προδιαγραφών και Τιμολογίου Πολεοδομικών Μελετών.

 

7. Την υπ' αριθμό 487/31/01-11-1989 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

 

1. Στις εκπονούμενες Πολεοδομικές Μελέτες Επέκτασης Αναθεώρησης και για τις ποσότητες εργασιών που δεν έχουν ακόμη παραληφθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, καθώς και σε όσες ανατίθενται από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης και στο εξής:

 

Ο υπολογισμός των αμοιβών γίνεται με εφαρμογή του συντελεστή λ, με αφετηρία τις τιμές τιμολογίου του πρώτου εξαμήνου του 1987.

 

Ο συντελεστής λ προσδιορίζεται με βάση τον τύπο:

 

Eqn126

 

όπου τα μεγέθη μ1 και μ2 αναφέρονται στην εκάστοτε χρονική περίοδο κατά την οποία υπολογίζεται το λ και εκφράζουν:

 

μ1, το ημερομίσθιο του εργάτη ειδικευμένου χωματουργού.

μ2, το ημερομίσθιο του τεχνίτη.

 

Τα παραπάνω ημερομίσθια λαμβάνονται χωρίς οποιαδήποτε προσαύξηση για εργοδοτικές επιβαρύνσεις όπως αυτά προσδιορίζονται από την Ειδική Επιτροπή Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων.

 

Ο συντελεστής λ λαμβάνεται πάντοτε μέχρι και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

 

Ήτοι, η αμοιβή ισούται με αυτή του 1987 (όπως καθορίζεται με την 397/10/4184/1987 Απόφαση) πολλαπλασιαζόμενη με το λόγο λ12, όπου

 

λ2, ο συντελεστής του πρώτου εξαμήνου 1987 και

λ1, ο εκάστοτε ισχύων τη χρονική στιγμή της παραλαβής των εργασιών, όπως ορίζεται στη σύμβαση.

 

2. Σε περίπτωση προκαταβολών ή ενδιαμέσων πληρωμών θα αφαιρούνται από την τελική υπολογιζόμενη ως άνω αμοιβή τα ποσά τα οποία έχουν ήδη καταβληθεί.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.