Απόφαση 71943/6056/89

Απόφαση 71943/6056/1989: Εφαρμογή του συντελεστή λ στις αμοιβές Ειδικών Χωροταξικών Μελετών (ΕΧΜ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 71943/6056/1989: Εφαρμογή του συντελεστή λ στις αμοιβές Ειδικών Χωροταξικών Μελετών (ΕΧΜ), 02-11-1989.

 

Ελληνική Δημοκρατία

 

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

Αθήνα 02-11-1989

 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: οίκοθεν 71943/6056

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

2. Την Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων περί έγκρισης προδιαγραφών για την εκπόνηση Ειδικών Χωροταξικών Μελετών με αριθμό 62592/2980/1986.

 

3. Την Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων περί παρεκκλίσεων από τις διατάξεις του νόμου 716/1977 για την ανάθεση Ειδικών Χωροταξικών Μελετών με αριθμό 76182/4702/1987.

 

4. Την γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος με αριθμό Συνεδρία 34 Πράξη 500 από 01-11-1989, αποφασίζουμε

 

1. Στις εκπονούμενες Ειδικές Χωροταξικές Μελέτες καθώς και σε όσες ανατίθενται από την ημερομηνία υπογραφής της Απόφασης αυτής, ο υπολογισμός της αμοιβής γίνεται με εφαρμογή του συντελεστή λ για τις εργασίες που πρόκειται στο εξής να παραληφθούν από τις Υπηρεσίες.

 

Ο συντελεστής λ προσδιορίζεται από τον τύπο:

 

Eqn126

 

όπου τα μεγέθη μ1 και μ2 αναφέρονται στην εκάστοτε χρονική περίοδο κατά την οποία υπολογίζεται το λ και εκφράζουν:

μ1, το ημερομίσθιο του εργοδότη ειδικευμένου χωματουργού,

μ2, το ημερομίσθιο τεχνίτη.

 

Τα παραπάνω ημερομίσθια λαμβάνονται χωρίς προσαύξηση για εργοδοτικές επιβαρύνσεις, όπως προσδιορίζονται από την Επιτροπή Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων (ΕΔΤΔΕ).

 

Ο συντελεστής λ λαμβάνεται πάντα μέχρι και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

 

Δηλαδή, η αμοιβή ισούται με αυτή που αναφέρεται στη σύμβαση πολλαπλασιαζόμενη με το λόγο λ12 όπου οι συντελεστές λ1 και λ2 αναφέρονται στην εκάστοτε χρονική περίοδο και εκφράζουν:

 

λ1, ο ισχύον συντελεστής λ τη χρονική περίοδο της παραλαβής των εργασιών,

λ2, ο ισχύον συντελεστής λ κατά την υπογραφή της Απόφασης αυτής.

 

2. Οι αμοιβές που έχουν καταβληθεί, συμπεριλαμβανομένων και των προκαταβολών, αφαιρούνται από την τελικά υπολογιζόμενη ως άνω αμοιβή.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.