Απόφαση 725/89

Απόφαση ΤΠ/725/1989: Όρια οικισμού Άνω και Κάτω Σακτούρια νομού Ρεθύμνης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΤΠ/725/1989: Όρια οικισμού Άνω και Κάτω Σακτούρια νομού Ρεθύμνης, (ΦΕΚ 172/Δ/1989), 22-03-1989.

 

Η Νομάρχης Ρεθύμνου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 5 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) σχετικά με τον τρόπο καθορισμού των ορίων την κατηγοριοποίηση και καθορισμό των όρων και περιορισμών δόμησης των οικισμών, όπως τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

2. Την 740/1985 βεβαίωση παραλαβής της μελέτης των ανοικτών πόλεων από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Ρεθύμνου.

 

3. Το ΤΠ/3512/1985 έγγραφο της πολεοδομίας σχετικά με τη γνωμοδότηση της κοινότητας για τα όρια του οικισμού.

 

4. Την από 27-01-1986 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών προς το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ρεθύμνου.

 

5. To 3/1987 πρακτικό του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ρεθύμνου.

 

6. Το 1906/1987 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Ρεθύμνου, σχετικά με το χαρακτηρισμό εκτάσεων στην επέκταση του οικισμού, αποφασίζουμε:

 

1. Το χαρακτηρισμό του οικισμού σε ενδιαφέροντα, στάσιμο, συνεκτικό, μεσαίο.

 

2. Τον καθορισμό των ορίων του οικισμού Άνω και Κάτω Σακτούρια με τα στοιχεία 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-1 όπως φαίνονται στο συνημμένο χάρτη 1:5000.

 

3. Η αρτιότητα ορίζεται 800 m2.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ρέθυμνο, 16-02-1989

 

Η Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.