Απόφαση 7351/93

Απόφαση Χ/7351/1993: Κατηγοριοποίηση και καθορισμός ορίων οικισμού Καλλιθεόκαμπου Κοινότητας Καλλιθέας επαρχίας Πατρών νομού Αχαΐας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση Χ/7351/1993: Κατηγοριοποίηση και καθορισμός ορίων οικισμού Καλλιθεόκαμπου Κοινότητας Καλλιθέας επαρχίας Πατρών νομού Αχαΐας, (ΦΕΚ 1355/Δ/1993), 08-10-1993.

 

Ο Νομάρχης Αχαΐας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίας αυτών και καθορισμού όρων και περιορισμών δόμησής τους.

 

2. Τα από 14-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και από 25-04-1989 (ΦΕΚ 293/Δ/1989) προεδρικά διατάγματα που αφορούν τροποποίηση του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίας αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης του (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους και τροποποίηση του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Δ/1985).

 

3. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας.

 

4. Τη μελέτη σχεδιασμού ανοικτών πόλεων που εκπονήθηκε από ομάδα μελετητών που έκανε προτάσεις για την οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση κ.λ.π. των οικισμών του νομού Αχαΐας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

5. Την Χ/7232/1992 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Αχαΐας.

 

6. Τις υπ' αριθμούς 59/1992 και 50/1993 αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας.

 

7. Τις υπ' αριθμούς 13/1993 και 17/1993 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού Αχαΐας, αποφασίζουμε:

 

1. Την κατηγοριοποίηση του οικισμού Καλλιθεόκαμπος Κοινότητας Καλλιθέας όπως παρακάτω: Θέση στο χώρο: (Α3) ούτε περιαστικός, ούτε παραλιακός, ούτε τουριστικός.

 

Βαθμός προστασίας: (Β3) Αδιάφορος

Δυναμικότητα: (Γ1) Δυναμικός

Βαθμός διασποράς: (Δ1) Συνεκτικός

Μέγεθος: (Ε1) Μικρός

 

2. Καθορίζουμε τα όρια του οικισμού όπως αυτά φαίνονται στο διάγραμμα του οικισμού σε κλίμακα 1:5000 που συνοδεύει την απόφαση και φέρει την σφραγίδα του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

3. Εντός των ορίων των οικισμών ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως τροποποιήθηκε με τα από 14-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και από 25-04-1989 (ΦΕΚ 293/Δ/1989) προεδρικά διατάγματα και για τον οικισμό Καλλιθεόκαμπου αρτιότητα γηπέδου 1.000 m2.

 

4. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων του οικισμού θεωρούνται άρτια τα οικόπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 03-05-1985 ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

5. α) Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινοχρήστων χώρων και η δημιουργία νέων κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα από 14-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και από 25-04-1989 (ΦΕΚ 293/Δ/1989) προεδρικά διατάγματα.

 

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως τροποποιήθηκε με τα από 14-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και από 25-04-1989 (ΦΕΚ 293/Δ/1989) προεδρικά διατάγματα.

 

6. Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η μη ένταξη σε δασικές και αρχαιολογικές περιοχές με τη χορήγηση βεβαιώσεων από την αντίστοιχη Υπηρεσία.

 

a.7351.93

 

Η απόφαση αυτή με το διάγραμμα που τη συνοδεύει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

Πάτρα, 02-10-1993

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.