Απόφαση 75308/90

Απόφαση 75308/5512/1990: Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου 1650/1986


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 75308/5512/1990: Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου 1650/1986, (ΦΕΚ 691/Β/1990), 02-11-1990.

 

Οι Υπουργοί Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου 1650/1986 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/1986).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 1338/1983 Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου (ΦΕΚ 34/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 του νόμου 1440/1984 Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ (ΦΕΚ 70/Α/1984).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) και των άρθρων 9 και 13 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 437/1985 Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 157/Α/1985).

 

4. Την οδηγία 1984/360/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28-06-1984 της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

 

5. Την οδηγία 1985/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27-06-1985 της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

 

6. Την υπ' αριθμόν 1073/1990 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Καθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 312/Β/1990) όπως συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμόν 1134/1990 απόφαση (ΦΕΚ 474/Β/1990), αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Σκοπός - Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 2: Διαδικασία δημοσιοποίησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Άρθρο 3: Δημοσιοποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων

Άρθρο 4: Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας

Άρθρο 5: Παράρτημα

Άρθρο 6: Έναρξη ισχύος

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα 26-10-1990

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.