Απόφαση 7735/87

Απόφαση 7735/86/1987: Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης στους οικισμούς Γαβριάς, Γραμμενίτσας, Κεραμωτών, Ράχης, νομού Άρτας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 7735/86/1987: Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης στους οικισμούς Γαβριάς, Γραμμενίτσας, Κεραμωτών, Ράχης, νομού Άρτας, (ΦΕΚ 1094/Δ/1987), 06-11-1987.

 

Ο Νομάρχης Άρτας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίας αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

 

2. Τις διατάξεις του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987) περί τροποποίησης του παραπάνω προεδρικού διατάγματος.

 

3. Τις προτάσεις των μελετητών υπαλλήλων του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Άρτας που εκπόνησαν τη σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων, που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.

 

4. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης που συμπληρώθηκαν από τους παραπάνω μελετητές.

 

5. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του κράτους της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας.

 

6. Τις υπ' αριθμούς 15/1987, 118/1986, 6/1987 και 9/1987 αποφάσεις των κοινοτικών Συμβουλίων Γαβριάς, Γραμμενίτσας, Κεραματών και Ράχης αντίστοιχα.

 

7. Την υπ' αριθμόν 3/1987 (θέμα 9ο) του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Άρτας, αποφασίζουμε:

 

1. Να καταταγούν οι οικισμοί του θέματος ήτοι Γαβριά, Ράχη στις κατηγορίες όχι περιαστικοί όχι παραλιακοί - τουριστικοί αλλά αδιάφοροι, στάσιμοι, συνεκτικοί και μεσαίοι.

 

Οι οικισμοί του θέματος ήτοι Γραμμενίτσα, Κεραμάτες στις κατηγορίες όχι περιαστικοί, αδιάφοροι, στάσιμοι, συνεκτικοί και αντίστοιχα μεγάλος, μεσαίος.

 

2. Να καθορισθούν τα όρια των παραπάνω οικισμών όπως αυτά φαίνονται στα διαγράμματα κλίμακα 1:5000 που συντάχθηκαν από το Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Νομού Άρτας βάσει στοιχείων αεροφωτογραφιών και επιτόπου ελέγχου.

 

3. Να καθορισθούν οι ακόλουθοι γενικοί και ειδικοί όροι δόμησης.

 

Α. Γενικοί όροι δόμησης

 

1. Εντός των ορίων των οικισμών να ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987) με εμβαδόν αρτιότητας:

 

α) Για γήπεδα εντός των ορίων του οικισμού Κεραματών αρτιότητα γηπέδου 600 m2.

 

β) Για γήπεδα εντός των ορίων του συνεκτικού τμήματος (όριο εγκεκριμένου σχεδίου διανομής) οικισμών Γαβριάς, Γραμμενίτσας και Ράχης αρτιότητα γηπέδου 300 m2 και για γήπεδα πέραν του συνεκτικού τμήματος και εντός των ορίων του οικισμού αρτιότητα γηπέδου 600 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων των οικισμών να θεωρούνται άρτια τα γήπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 03-05-1985 ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

B. Ειδικοί όροι δόμησης

 

Για τους ανωτέρω οικισμούς να ισχύουν ειδικοί όροι δόμησης όπως φαίνονται στα δελτία που συνοδεύουν την παρούσα.

 

4. Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων των οικισμών θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Άρτας ώστε να εξασφαλίζεται:

 

α) Η συνέχεια των υπαρχόντων κοινοχρήστων χώρων και η δημιουργία νέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

 

5. Κατά τα λοιπά να ισχύουν τα οριζόμενα από το 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

6. Για κάθε αμφισβήτηση που θα ανακύπτει από την εφαρμογή της σχετικής απόφασης του Νομάρχη, που πρόκειται να εκδοθεί να αποφασίζει ο Νομάρχης μετά από γνώμη του Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος) του Νομού.

 

a.7735.87

 

Η απόφαση αυτή μαζί με τα σχεδιαγράμματα οριοθέτησης των οικισμών που τη συνοδεύουν να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Άρτα, 14-10-1987

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.