Απόφαση 777/89

Απόφαση 777/1989: Όροι δόμησης των οικοπέδων του εγκεκριμένου σχεδίου του οικισμού Σκάλας νομού Κεφαλληνίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 777/1989: Όροι δόμησης των οικοπέδων του εγκεκριμένου σχεδίου του οικισμού Σκάλας νομού Κεφαλληνίας, (ΦΕΚ 187/Δ/1989), 05-04-1989.

 

Ο Νομάρχης Κεφαλληνίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Την 2973/1984 απόφαση του Νομάρχη Κεφαλλονιάς.

 

4. Τις διατάξεις του από προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) έγκριση τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης από τους Νομάρχες.

 

5. Τις σχετικές προτάσεις της μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Σκάλας.

 

6. Τις προτάσεις των μελετητών της Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης Σκάλας που εκπονείται στα πλαίσια της ΕΠΑ.

 

7. Την απόφαση 86/1988 του κοινοτικού συμβουλίου Σκάλας.

 

8. Την με αριθμό 50/2/1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Κεφαλλονιάς.

 

9. Τη μεγάλη σεισμικότητα της περιοχής Σκάλας, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε τους όρους και περιορισμούς δόμησης των οικοπέδων του εγκεκριμένου σχεδίου Σκάλας ως εξής:

 

1. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου των οικοπέδων του οικισμού ορίζονται:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 13 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2.

 

Οικόπεδα εκ παραχωρήσεως του Δημοσίου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα με όποιες διαστάσεις και εμβαδόν παραχωρήθηκαν.

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων ορίζεται 50% της επιφάνειας του οικοπέδου.

 

3. Συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0.8.

 

4. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 7.5 m.

 

5. Το κτίριο τοποθετείται:

 

α) Κατά την κύρια όψη αυτού σε απόσταση από τη ρυμοτομική γραμμή όχι μικρότερη των 4 m.

β) Κατά τις πλάγιες και πίσω αποστάσεις σε απόσταση όχι μικρότερη των 2.5 m.

 

6. α) Σε όλο το εγκεκριμένο σχέδιο Σκάλας επιτρέπεται η προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους για την κατασκευή αποκλειστικά της υποχρεωτικής στέγης από κεραμίδια μέγιστου ύψους αυτής 3 m και κλίση από 15 μέχρι 45 μοίρες.

 

β) Η κατασκευή της υποχρεωτικής στέγης γίνεται σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα.

 

γ) Κατ' εξαίρεση με απόφαση του Νομάρχη και μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου δύναται σε ειδικά κτίρια, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 21 του νόμου 1577/1985, να μην κατασκευάζεται στέγη, εφόσον λόγοι λειτουργικότητας του κτιρίου δεν επιτρέπουν την κατασκευή της.

 

δ) Επιτρέπεται η κατασκευή μέσα στον όγκο της στέγης βοηθητικών χώρων εφόσον αποτελούν ενιαία κατοικία με τον υποκείμενο όροφο. Στην περίπτωση αυτή ο συντελεστής δόμησης δύναται να προσαυξάνεται κατά 0.2 εφόσον η επιφάνεια που προκύπτει από την προσαύξηση αυτή χρησιμοποιείται μόνο μέσα στον όγκο της στέγης.

 

ε) Πάνω σε νόμιμα υφιστάμενα κτίρια που έχουν κατασκευασθεί χωρίς στέγη επιτρέπεται η κατασκευή στέγης επί του δώματος σύμφωνα με τα ανωτέρω εδάφια α, β και δ.

 

7. Δεν επιτρέπεται η διαμόρφωση κτιρίου σε υποστηλώματα (pilotis).

 

8. H μελέτη ανέγερσης ή προσθήκης κτιρίου υπόκειται στον έλεγχο της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

9. Οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης ή άδειες για τις οποίες έχει υποβληθεί πλήρης μελέτη στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας εκτελούνται όπως εκδόθηκαν με τις προϊσχύουσες διατάξεις βάσει των υποβληθέντων στοιχείων, υπό τον όρο της υποχρεωτικής στέγης.

 

10. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αργοστόλι, 16-03-1989

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.