Απόφαση 7847/16 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Διεύθυνση Υποδομών και Τεχνικών Έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η Διεύθυνση Υποδομών και Τεχνικών Έργων είναι αρμόδια για τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής άποψης πραγματοποίησή τους. Συγχρόνως, η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης και κυκλοφορίας των δημοτών και των οχημάτων τους, καθώς και για τον έλεγχο εγκαταστάσεων και την έκδοση αδειών εγκαταστάσεων.

 

Επιπλέον:

 

Προβαίνει σε συνεχή διερεύνηση πηγών χρηματοδότησης και διατυπώνει προτάσεις για την εξεύρεση πόρων, προκειμένου για την υλοποίηση προγραμμάτων-δράσεων της Διεύθυνσης.
Υποστηρίζει τη σύναψη και παρακολουθεί την πρόοδο των προγραμματικών και άλλων συμβάσεων μεταξύ του Δήμου και άλλων φορέων για την υλοποίηση έργων, ενεργειών και προγραμμάτων, που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της. Υποστηρίζει τις σχέσεις διαδημοτικής συνεργασίας και συντονίζει τις σχέσεις του Δήμου με άλλους δημόσιους φορείς.
Συγκεντρώνει και καταγράφει τις ανάγκες εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, κατάρτισης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού και τις κοινοποιεί στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Παράλληλα, προτείνει την ανάλογη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που αποκτάται από τις δράσεις αυτές.
Υποδέχεται και εποπτεύει μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές στο πλαίσιο της υλοποίησης της πρακτικής τους άσκησης, ακολουθώντας τα προβλεπόμενα από το συμβατικό πλαίσιο των δύο μερών (εκπαιδευτικός φορέας, Δήμος Λαμιέων). Διευκολύνει και μεταφέρει τεχνογνωσία και καλές πρακτικές που διαθέτει σε φιλοξενούμενα στελέχη και υπαλλήλους οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης από την Ελλάδα και το εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης διμερών και πολυμερών συμφωνιών, μνημονίων συνεργασίας και κοινοτικών προγραμμάτων.
Συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το λιγότερο δυνατό κόστος.
Αρμοδιότητες εκάστου τμήματος της Διεύθυνσης είναι η σύνταξη μελετών, που αφορούν υπηρεσίες και προμήθειες, (περιγραφή, προϋπολογισμός, συγγραφή υποχρεώσεων, τεχνικές προδιαγραφές, σχέδιο διακήρυξης κ.λ.π.), και είναι απαραίτητες για εύρυθμη λειτουργία του τμήματος. Σε περίπτωση που οι τεχνικές προδιαγραφές μελετών άλλων Διευθύνσεων απαιτούν τεχνικές γνώσεις ή εμπειρία επιστημονικού πεδίου Μηχανικών, οι τεχνικές προδιαγραφές συντάσσονται αποκλειστικά από τη Διεύθυνση Υποδομών και Τεχνικών Έργων.
Το κάθε τμήμα μεριμνά για τις απαραίτητες ενέργειες, που απαιτούνται, για την έγκαιρη υλοποίηση της προμήθειας ή υπηρεσίας.
Τηρεί το φυσικό αρχείο υλικών (αναλώσιμων κ.λ.π.), που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης.
Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τις αρμοδιότητες του κάθε Τμήματος.

 

Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

 

Γραφείο Γραμματείας

 

Το Γραφείο Γραμματείας της Διεύθυνσης Υποδομών και Τεχνικών Έργων παρέχει τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη στη Διεύθυνση Υποδομών και Τεχνικών Έργων. Είναι αρμόδιο για την ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων, την ηλεκτρονική δημοπρασία των έργων, την κατάρτιση των συμβάσεων σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα της Διεύθυνσης και τη Νομική Υπηρεσία και την τήρηση αποθετηρίου μελετών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

 

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Υποδομών και Τεχνικών Έργων είναι οι εξής:

 

Άρθρο 14.1: Τμήμα Κτιριακών Έργων και Κοινοχρήστων Χώρων

 

Το Τμήμα Κτιριακών Έργων και Κοινοχρήστων Χώρων έχει ως αντικείμενο την μελέτη και εκτέλεση κτιριακών έργων (κατασκευή, διακόσμηση, συντήρηση, επισκευή και εξοπλισμό των δημοτικών κτιρίων - σχολείων και εγκαταστάσεων), καθώς και έργων διαμόρφωσης, διαρρύθμισης, συντήρησης και εξωραϊσμού των κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή του Δήμου (πεζόδρομοι, πλατείες, παιδικές χαρές, τεχνικά έργα χώρων πρασίνου, αθλητικοί χώροι, μνημεία, κ.λ.π.).

 

Στο πλαίσιο αυτό αρμοδιότητες του τμήματος ενδεικτικά είναι:

 

Συνεργάζεται με το Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης κατά τον σχεδιασμό των προγραμμάτων δράσης του Δήμου, που αφορούν την υλοποίηση κτιριακών έργων και υπαιθρίων χώρων.
Μεριμνά για την εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελετών για την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση των δημοτικών κτιρίων και σχολείων, του περιβάλλοντος χώρου αυτών, των πλατειών, πεζοδρόμων, παιδικών χαρών, αθλητικών χώρων κ.λ.π., και εν γένει των ελεύθερων χώρων του Δήμου.
Συνεργάζεται με τα ανάλογα και αρμόδια τμήματα για την αρτιότερη εκπόνηση των μελετών.
Συντάσσει τεύχη δημοπράτησης, ειδικές προδιαγραφές και χρονικό προγραμματισμό εκτελέσεως έργων ή μελετών.
Επιμελείται της συμπλήρωσης των φακέλων, έκδοσης οικοδομικών αδειών, όπου απαιτείται, των έργων που εκτελούνται με εργολαβία ή αυτεπιστασία.
Καταρτίζει τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια υλικών ή ειδών αρμοδιότητας του τμήματος.
Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων του τμήματος που εκτελούνται με αυτεπιστασία.
Επιβλέπει και διεκπεραιώνει κάθε διαδικασία που αφορά στην εκτέλεση έργων, όπως η οργάνωση συνεργείου, η εγκατάσταση του εργολάβου, ο έλεγχος της σωστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης για την ποιοτικά καλή και σύμφωνα με τη μελέτη εκτέλεση των έργων, η παρακολούθηση της προόδου των εργασιών, ο έλεγχος των επιμετρήσεων, ο έλεγχος των πιστοποιήσεων εργασιών που υποβάλλονται από τρίτους, η έγκαιρη σύνταξη και εισήγηση για έγκριση Ανακεφαλαιωτικών πινάκων εργασιών, η εφαρμογή του Νόμου περί αναπροσαρμογής των τιμών και των σχετικών με το Νόμο τούτο εγκυκλίων και οδηγιών, η επίλυση διαφορών με τους εργολάβους, η εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας των δειγματοληπτικών ελέγχων για την ποιότητα σκυροδέματος ή χάλυβα, η σύνταξη απολογισμού έργων με αυτεπιστασία κατά τις κείμενες διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοτικών έργων.
Τηρεί τους φακέλους έργων με όλα τα στοιχεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί εκτέλεσης δημοτικών και κοινοτικών έργων.
Επιβλέπει την σύνταξη μελετών αρχιτεκτονικών, στατικών, εξοπλισμού ή διαμόρφωσης αθλητικών και κοινόχρηστων χώρων, όταν αυτές εκπονούνται από τρίτους.
Παρακολουθεί τις πιστώσεις που διατίθενται για την εκτέλεση των ανωτέρω έργων ή μελετών.
Ενημερώνει το αρχείο των σχεδίων για τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις κατά την κατασκευή.
Μεριμνά για τις διαδικασίες παραλαβής των έργων που εκτελούνται από τρίτους.
Ενημερώνει το Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης για την πρόοδο της υλοποίησης των έργων του Τμήματος.
Συγκεντρώνει υλικό και τηρεί τεχνικό, φυσικό αρχείο (π.χ. σε φακέλους) έργων του τμήματος, σε τρία επίπεδα:

 

α) Προγραμματιζόμενα έργα

 

β) Υπό εκτέλεση έργα

 

γ) Αποπερατωθέντα

 

Τηρεί τεχνική βιβλιοθήκη και αρχείο τεχνικής νομοθεσίας.
Τηρεί τεχνικό πληροφοριακό αρχείο έργων του Τμήματος. Στο αρχείο τηρούνται κάθε είδους ποσοτικά και τεχνικά χαρακτηριστικά των έργων που προγραμματίζονται, εκτελούνται ή έχουν αποπερατωθεί (π.χ. Στοιχεία ταυτότητας έργου, στοιχεία μελετητών/αναδόχων, βασικά μεγέθη του έργου, χρονοδιαγράμματα, φάσεις/στάδια εκτέλεσης, αναλώσεις υλικών, αναλώσεις μηχανικού εξοπλισμού, αναλώσεις ανθρωπίνου δυναμικού, κ.λ.π.) με τα αντίστοιχα παραστατικά/έντυπα (π.χ. Δελτία Προόδου εργασιών, πιστοποιήσεις, πληρωμές εργολάβων, δελτία εργασίας προσωπικού, δελτία αγοράς υλικών, κ.λ.π.), καθώς και αρχείο προγραμμάτων έργων, διατιθέμενων τεχνικών μέσων και ανθρώπινου δυναμικού.
Εξάγει περιοδικές στατιστικές καταστάσεις που αφορούν στην εκτέλεση των έργων, καθώς και στην αξιοποίηση των διατιθέμενων τεχνικών μέσων και του τεχνικού προσωπικού.
Παρέχει γενικές πληροφορίες προς τους πολίτες για τις δραστηριότητες του Τμήματος.
Εισηγείται τον καθορισμό των προδιαγραφών και των όρων της υπαίθριας διαφήμισης.
Παρέχει τεχνική υποστήριξη στο τμήμα Εμπορικών Δραστηριοτήτων σε θέματα της αρμοδιότητας του και όπου αυτή απαιτείται.
Παραλαμβάνει τηλεφωνικώς ή εγγράφως αιτήματα που αφορούν εργασίες συντήρησης και επισκευών στις υφιστάμενες κτιριακές και λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις του Δήμου.
Μεριμνά για τον καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων οικοπέδων από χόρτα, στις περιπτώσεις που απαιτείται η διάθεση χωματουργικών μηχανημάτων (γκρέϊντερ κ.λ.π.).
Μεριμνά για την αφαίρεση από οικόπεδα μπαζών και την εφαρμογή κατά των ιδιοκτητών των σχετικών διατάξεων (συμπεριλαμβανομένης αυτής του άρθρου 94 παράγραφος 1 περίπτωση 26 του νόμου 3852/2010).

 

Η εκτέλεση των έργων γίνεται είτε με αυτεπιστασία με χρήση των Συνεργείων του δήμου, είτε με ανάθεση σε τρίτους.

 

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος σχετικά με τα Συνεργεία ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

 

Προετοιμασία και καθημερινή εκτέλεση του Προγράμματος Δράσης των Συνεργείων (καθορισμός αναγκαίων έργων, επεμβάσεων, καθορισμοί προτεραιοτήτων, αναγκαίου τεχνικού εξοπλισμού και ανθρώπινου δυναμικού κατά ειδικότητες, ποσότητες υλικών κατ' είδος, κ.λ.π.).
Επίβλεψη, από διοικητικής και τεχνικής άποψης, των έργων που εκτελούν τα Συνεργεία με αυτεπιστασία, καθώς και των αντίστοιχων εργασιών συντηρήσεων.
Συγκρότηση, οργάνωση και διοίκηση ενεργειών άμεσης επέμβασης, σε περιπτώσεις επειγουσών εργασιών εκτός προγράμματος.
Φροντίδα για την κανονική στελέχωση και την εκπαίδευση του προσωπικού των Συνεργείων.
Συνεργασία με το Τμήμα Προμηθειών - Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για τη διαδικασία προμήθειας και την έγκαιρη παραλαβή των υλικών των έργων που εκτελούν τα Συνεργεία.
Εκτέλεση επιμετρήσεων εργασιών που εκτελούν τα Συνεργεία.
Χειρισμός και φροντίδα για τη σωστή αξιοποίηση των οχημάτων/μηχανημάτων, τεχνικών μέσων και εργαλείων που χρησιμοποιούν τα Συνεργεία.
Ενημέρωση της αρμόδιας Διεύθυνσης για προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά τη χρήση τους.
Τήρηση των διαδικασιών καταγραφής, συγκέντρωσης και ενημέρωσης του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με πρωτογενή, κυρίως, στοιχεία, απασχόλησης τεχνικού προσωπικού, απασχόλησης μηχανημάτων και ανάλωση υλικών, και με στοιχεία προόδου καθενός από τα έργα του προγράμματος δράσης των Συνεργείων.
Συγκέντρωση πληροφοριών και καταγγελιών για φθορές στα Δημοτικά έργα, επιμέλεια για την άμεση επισκευή αυτών ή την ένταξη σε πρόγραμμα γενικό αντιμετώπισης και παροχή στοιχείων υπεύθυνων και κόστους στο αρμόδιο γραφείο για το σχετικό καταλογισμό αποζημιώσεων στο Δήμο για τον τομέα ευθύνης του.
Εισήγηση για την αναγκαιότητα χρησιμοποίησης συνεργείων τρίτων με την ανάθεση των σχετικών εργασιών.
Παρακολούθηση εργασιών που εκτελούνται από συνεργεία τρίτων από τεχνική και χρονική άποψη.
Έλεγχος των πιστοποιήσεων που υποβάλλονται από συνεργεία τρίτων. Ενημέρωση και συνεργασία με το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

 

Άρθρο 14.2: Τμήμα Οδοποιίας και Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων

 

Το Τμήμα Οδοποιίας και Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων έχει την ευθύνη του Προγραμματισμού, της εκπόνησης Τεχνικών Μελετών εκτέλεσης έργων και προμηθειών με κάθε τρόπο που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και που αφορούν έργα οδοποιίας και λοιπά έργα υποδομής (οδοστρωμάτων, κρασπεδόρειθρων, πεζοδρομίων κ.λ.π.), σύμφωνα με το εκάστοτε Τεχνικό Πρόγραμμα, καθώς και της διαχείρισης της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων στο οδικό δίκτυο του Δήμου Λαμιέων. Παρακολουθεί και επιλύει κυκλοφοριακά προβλήματα, διαβιβάζοντας τις προτάσεις του στα αντίστοιχα όργανα και επιτροπές του Δήμου, τα οποία είναι αρμόδια για τη λήψη των αποφάσεων και, αντίστοιχα, υλοποιεί τις λαμβανόμενες από τα όργανα αυτά αποφάσεις.

 

(Γενικές αρμοδιότητες τμήματος)

 

Συνεργάζεται με το Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης κατά το σχεδιασμό των προγραμμάτων δράσης του Δήμου που αφορούν την υλοποίηση συγκοινωνιακών έργων, σύμφωνα με το εύρος της δικαιοδοσίας των Δήμων (κατασκευές νέων έργων οδοποιίας, συντήρηση υφιστάμενου οδικού δικτύου, κατασκευές γεφυρών, κόμβων και διαβάσεων κ.λ.π.).
Ενημερώνει το τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης για την πρόοδο υλοποίησης των έργων του Τμήματος.
Μεριμνά για την αδειοδότηση επιχειρήσεων και επαγγελμάτων στον τομέα των μεταφορών. Στο πλαίσιο αυτό:

 

(α) Χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλματος τεχνιτών επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.

 

(β) Χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών και εμπορευμάτων.

 

(γ) Χορηγεί, ανανεώνει, ανακαλεί και αφαιρεί τις άδειες εκγυμναστών, καθώς και ίδρυσης και λειτουργίας σχολών υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

 

Συγκεντρώνει υλικό και τηρεί τεχνικό, φυσικό αρχείο (π.χ. σε φακέλους) έργων του τμήματος, σε τρία επίπεδα:

 

α) Προγραμματιζόμενα έργα

 

β) Υπό εκτέλεση έργα

 

γ) Αποπερατωθέντα

 

Τηρεί τεχνική βιβλιοθήκη και αρχείο τεχνικής νομοθεσίας.
Εξάγει περιοδικές στατιστικές καταστάσεις που αφορούν στην εκτέλεση των έργων, καθώς και στην αξιοποίηση των διατιθέμενων τεχνικών μέσων και του τεχνικού προσωπικού.
Παρέχει γενικές πληροφορίες προς τους πολίτες για τις δραστηριότητες του Τμήματος.

 

(Αρμοδιότητες οδοποιίας - υποδομών)

 

Στο πλαίσιο των παραπάνω, αρμοδιότητες του τμήματος ενδεικτικά είναι:

 

Έχει αντικείμενο τη μελέτη, κατασκευή και συντήρηση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν στη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία και ιδίως αυτών που σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιμνοδεξαμενών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα, τα υδραυλικά και τεχνικά έργα προστασίας του περιβάλλοντος κ.λ.π., σε συνεργασία με την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας και τη Διεύθυνση Τοπικής και Αγροτικής Ανάπτυξης.
Παρακολουθεί τις εργασίες των οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, εκδίδοντας τις σχετικές άδειες.
Εισηγείται επί του θέματος χορηγήσεως αδειών τομών οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων για την εγκατάσταση δικτύων των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και ελέγχει τη τήρηση εφαρμογής των όρων και τεχνικών προδιαγραφών αποκατάστασης οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων.
Συντάσσει υψομετρικές μελέτες για έργα πεζοδρομίων και επιμελείται της κατασκευής έργων πεζοδρομίων.
Εκδίδει άδειες κατάληψης πεζοδρόμων και κεντρικών πεζοδρομίων για την κατασκευή έργων από ιδιώτες.
Συντάσσει πίνακες χρέωσης του κόστους κατασκευής των κρασπεδόρειθρων, πεζοδρομίων και τσιμεντοστρώσεων στους υπόχρεους ιδιοκτήτες.
Εφαρμόζει τις υψομετρικές μελέτες της πόλης, συντάσσει υψομετρικές μελέτες περιορισμένης κλίμακας, τηρεί σχετικό αρχείο, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Δόμησης.
Εισηγείται για τη σκοπιμότητα ανάθεσης συγκεκριμένων μελετών τεχνικών έργων σε τρίτους εκτός του Δήμου. Φροντίζει για την κατάρτιση προδιαγραφών μελετών και την τήρηση των διαδικασιών ανάθεσης συγκεκριμένων μελετών σε τρίτους.
Παρακολουθεί την εκπόνηση μελετών τεχνικών έργων που ανατίθενται σε τρίτους, τηρεί τις διαδικασίες παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής των μελετών από ποιοτικής και συμβατικής άποψης.
Συντάσσει τεχνικές μελέτες είτε για έργα που θα εκτελεσθούν με αυτεπιστασία, είτε για έργα που θα ανατεθούν σε τρίτους.
Καταρτίζει τις προδιαγραφές των τεχνικών έργων και τηρεί τις διαδικασίες ανάθεσης έργων σε τρίτους.
Επιβλέπει την εκτέλεση τεχνικών έργων που εκτελούνται είτε με αυτεπιστασία, είτε από τρίτους και τηρεί τις διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου εκτέλεσης και παραλαβής τεχνικών έργων από ποιοτικής, ποσοτικής και συμβατικής άποψης.
Επιμελείται της εκτέλεσης έργων που αναφέρονται σε διανοίξεις οδών, μετά τη νόμιμη διαδικασία και τον καθορισμό της οικοδομικής γραμμής από την Υπηρεσία Δόμησης.
Συντάσσει προτάσεις για την προμήθεια μηχανημάτων, τεχνικού εξοπλισμού ή υλικών για τις ανάγκες του Δήμου.
Διαθέτει τον εξοπλισμό του τμήματος για την κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπων και αυθαιρέτων κατασκευών, υπό την επίβλεψη του αρμοδίου υπαλλήλου της υπηρεσίας Δόμησης που ασχολείται με το εκάστοτε θέμα.
Επιμελείται της εκτέλεσης έργων που αναφέρονται σε κατεδαφίσεις ρυμοτομούμενων ακινήτων για την εφαρμογή του σχεδίου πόλης, μετά τη νόμιμη διαδικασία και τον καθορισμό της οικοδομικής γραμμής από την Υπηρεσία Δόμησης.
Έχει την ευθύνη ρύθμισης της κίνησης των συνεργείων και των μηχανημάτων κατασκευής έργων, σε συνεργασία με το Τμήμα Κίνησης και Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας.
Συντάσσει μελέτες προμηθειών για την προμήθεια ειδών συντηρήσεων.
Συνεργάζεται με το Τμήμα Προμηθειών - Αποθήκης του Δήμου για τη διαδικασία προμήθειας και την έγκαιρη παραλαβή των υλικών των έργων που εκτελούν τα συνεργεία.

 

(Αρμοδιότητες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων)

 

Η καταγραφή και επεξεργασία των αιτημάτων, που αφορούν σε κυκλοφοριακά προβλήματα και ρυθμίσεις, των Δημοτικών Ενοτήτων και Κοινοτήτων, των πολιτών και των φορέων (ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ, ΤΑΞΙ κ.λ.π.), με σκοπό την σύνταξη μελετών και προγραμμάτων για διευθέτηση η βελτίωση των κυκλοφοριακών προβλημάτων.
Συντάσσει προγράμματα και μελέτες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, τα οποία διαβιβάζει στα αρμόδια όργανα του Δήμου (Επιτροπή Κυκλοφοριακού του Δήμου, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής), ώστε να ληφθούν κανονιστικές αποφάσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο (όπως ορίζεται από την νομοθεσία), για την διευθέτηση τοπικών κυκλοφοριακών προβλημάτων (μονοδρομήσεις, προτεραιότητες, αλλαγές κατευθύνσεων, απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης, παραχωρήσεις θέσεων στάθμευσης σε ιδιώτες και φορείς, δημιουργία θέσεων φορτοεκφόρτωσης).
Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων, με τα οποία υλοποιούνται οι παραπάνω κυκλοφοριακές μελέτες και ρυθμίσεις.
Συντάσσει μελέτες προμηθειών για την προμήθεια ειδών κυκλοφοριακών σημάνσεων και συνεργάζεται στη μελέτη για εγκατάσταση φωτεινών σηματοδοτήσεων με το αρμόδιο Τμήμα Η/Μ έργων, αδειών εγκαταστάσεων και ενέργειας.
Έχει την αρμοδιότητα του καθορισμού των αστικών γραμμών λεωφορείων (αφετηρία, διαδρομή, στάσεις και τέρματος) και των προδιαγραφών των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής επιβατικών αστικών και υπεραστικών γραμμών.
Έχει την αρμοδιότητα για πρόταση καθορισμού κομίστρων αστικών φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου.
Τηρεί αρχείο ονομασίας οδών και αριθμήσεων οικιών.
Έχει συνεργασία με Περιφερειακές ή Κεντρικές Υπηρεσίες του Δημοσίου κατά την εκπόνηση μελετών έργων που έχουν σχέση με τον κυκλοφοριακό-συγκοινωνιακό σχεδιασμό μέσα στα όρια του Δήμου.
Επιβλέπει τα συνεργεία τα οποία προβαίνουν σε εφαρμογή των κανονιστικών αποφάσεων για την υλοποίηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την κάθετη και οριζόντια σήμανση δρόμων και ποδηλατοδρόμων εντός των ορίων του Δήμου (Τοποθέτηση και συντήρηση πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας και αρίθμησης οδών, διαγράμμιση δρόμων, ποδηλατοδρόμων).

 

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος σχετικά με τα Συνεργεία ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

 

Προετοιμασία και καθημερινή εκτέλεση του Προγράμματος Δράσης των Συνεργείων (καθορισμός αναγκαίων έργων, επεμβάσεων, καθορισμοί προτεραιοτήτων, αναγκαίου τεχνικού εξοπλισμού και ανθρώπινου δυναμικού κατά ειδικότητες, ποσότητες υλικών κατ' είδος, κ.λ.π.
Επίβλεψη από διοικητικής και τεχνικής άποψης των έργων που εκτελούν τα Συνεργεία με αυτεπιστασία, καθώς και των αντίστοιχων εργασιών συντηρήσεων.
Συγκρότηση, οργάνωση και διοίκηση ενεργειών άμεσης επέμβασης σε περιπτώσεις επειγουσών εργασιών εκτός προγράμματος.
Φροντίδα για την κανονική στελέχωση και την εκπαίδευση του προσωπικού των Συνεργείων.
Συνεργασία με το Τμήμα Προμηθειών - Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την διαδικασία προμήθειας και την έγκαιρη παραλαβή των υλικών των έργων που εκτελούν τα Συνεργεία.
Εκτέλεση επιμετρήσεων εργασιών που εκτελούν τα Συνεργεία.
Χειρισμός και φροντίδα για τη σωστή αξιοποίηση των οχημάτων/μηχανημάτων, τεχνικών μέσων και εργαλείων που χρησιμοποιούν τα Συνεργεία.
Ενημέρωση της αρμόδιας Διεύθυνσης, για προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά τη χρήση τους.
Τήρηση των διαδικασιών καταγραφής, συγκέντρωσης και ενημέρωσης του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με πρωτογενή, κυρίως, στοιχεία, απασχόλησης τεχνικού προσωπικού, απασχόλησης μηχανημάτων και ανάλωσης υλικών και με στοιχεία προόδου καθενός από τα έργα του προγράμματος δράσης των Συνεργείων.
Συγκέντρωση πληροφοριών και καταγγελιών για φθορές στα Δημοτικά έργα και μέριμνα για την άμεση επισκευή αυτών ή την ένταξη σε πρόγραμμα γενικό αντιμετώπισης και παροχή στοιχείων υπεύθυνων και κόστους στο αρμόδιο γραφείο για το σχετικό καταλογισμό αποζημιώσεων στο Δήμο για τον τομέα ευθύνης του.
Εισήγηση για την αναγκαιότητα χρησιμοποίησης συνεργείων τρίτων με την ανάθεση των σχετικών εργασιών.
Παρακολούθηση εργασιών που εκτελούνται από συνεργεία τρίτων από τεχνική και χρονική άποψη.
Έλεγχος των πιστοποιήσεων που υποβάλλονται από συνεργεία τρίτων.

 

Άρθρο 14.3: Τμήμα Η/Μ Έργων, Αδειών Εγκαταστάσεων και Ενέργειας

 

Το Τμήμα Η/Μ Έργων, Αδειών Εγκαταστάσεων και Ενέργειας έχει την ευθύνη της μελέτης, εκτέλεσης έργων και προμηθειών και επιβλέψεων Η/Μ έργων με κάθε τρόπο που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Έχει, επίσης, ως αντικείμενο την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας στις κινητές και ακίνητες εγκαταστάσεις του Δήμου (κτίρια, αυτοκίνητα κ.λ.π.) και την προώθηση των ήπιων μορφών ενέργειας.

 

Οι αρμοδιότητες του τμήματος ενδεικτικά είναι:

 

Εκπόνηση μελετών ηλεκτρομηχανολογικών έργων και μελετών προμηθειών ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, δικτύων ασθενών ρευμάτων (τηλεπικοινωνίες, δορυφορικά κ.λ.π.)
Παρακολούθηση της εκπόνησης μελετών τεχνικών έργων που ανατίθενται σε τρίτους, τήρηση των διαδικασιών παρακολούθησης ελέγχου και παραλαβής των μελετών από ποιοτικής και συμβατικής άποψης.
Επίβλεψη εκτέλεσης τεχνικών έργων που εκτελούνται είτε με αυτεπιστασία, είτε από τρίτους. Τήρηση των διαδικασιών, παρακολούθησης και ελέγχου εκτέλεσης και παραλαβής τεχνικών έργων από ποιοτικής, ποσοτικής και συμβατικής άποψης.
Φροντίδα για την παρακολούθηση και τήρηση της νομοθεσίας που έχει σχέση με την ανάθεση, παρακολούθηση, εκτέλεση και παραλαβή μελετών και τεχνικών έργων.
Επέκταση και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά των κοινοχρήστων υπαιθρίων χώρων και κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου, καθώς και του φωτισμού για την ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων της περιοχής του Δήμου.
Παρακολούθηση της πορείας εξέλιξης των προγραμμάτων του Τμήματος και σχετική ενημέρωση της Διεύθυνσης.
Κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού, μηχανημάτων και λοιπών ειδών αρμοδιότητας του τμήματος.
Συνεργασία με τα άλλα Τμήματα για την εκπόνηση μελετών σύνθετου αντικειμένου, την ανάθεση μελετών σε τρίτους και την τήρηση των σχετικών διαδικασιών ανάθεσης, παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής μελετών (κατάρτιση προδιαγραφών, αξιολόγηση εκδηλώσεων ενδιαφέροντος, παρακολούθηση κ.λ.π.).
Εισήγηση για την αναγκαιότητα ανάθεσης εργασιών σε τρίτους. Τήρηση των διαδικασιών ανάθεσης τέτοιων εργασιών σε τρίτους όταν χρειάζεται ή απαιτείται, με βάση τις διαδικασίες του Δήμου.
Συγκέντρωση στοιχείων για συμπλήρωση, συντήρηση και βελτίωση των δημοτικών έργων και υποβοήθηση της Διεύθυνσης, αλλά και της Διοίκησης του Δήμου, με διαμόρφωση αυτών σε συγκεκριμένες προτάσεις, για την κατάρτιση των τεχνικών προγραμμάτων εκτέλεσης έργων.
Επίβλεψη και παρακολούθηση για την αξιοποίηση των υπαρχόντων δικτύων.
Μέριμνα για τη μελέτη και σταδιακή εφαρμογή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της Πολιτείας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται συστηματική και συνεχής βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
Μέριμνα για την εφαρμογή των μέτρων βελτίωσης και των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης για τις προμήθειες του Δήμου, σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις της Πολιτείας.
Μέριμνα για την εφαρμογή των μέτρων μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων του Δήμου, καθώς και των δικτύων ηλεκτροφωτισμού των δημόσιων κοινόχρηστων χώρων που θεσπίζονται από την Πολιτεία, σε συνεργασία με το Τμήμα Κτιριακών Έργων και Κοινόχρηστων Χώρων.
Μέριμνα για την αξιοποίηση των ήπιων μορφών ενέργειας και τη χρησιμοποίηση, κατά το δυνατόν, καθαρών οχημάτων από το Δήμο, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας.
Παρακολούθηση, αξιολόγηση και υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των δημοτικών κτιρίων.
Αξιολόγηση και υποβολή προτάσεων για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε υπάρχουσες, αλλά και σε μελλοντικές κτιριακές εγκαταστάσεις.
Τήρηση και ενημέρωση Ειδικού Μητρώου Ανελκυστήρων σε επίπεδο Δήμου και καταχώριση στοιχείων σε αυτό.
Συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα Εμπορικών Δραστηριοτήτων για τη χορήγηση των σχετικών τεχνικών επαγγελματικών αδειών με την προϋπόθεση της εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 3852/2010 (άρθρο 94, παράγραφος 2) και νόμου 3870/2010 (άρθρο 18, παράγραφος 10)ζ). Συγκεκριμένα στα πλαίσια αυτά:

 

(α) Εκδίδει τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων, και διενεργεί επιθεωρήσεις και ηλεκτρολογικούς ελέγχους.

 

(β) Χορηγεί εξουσιοδοτήσεις σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για διάθεση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ), και παρακολουθεί και ελέγχει τα Κέντρα Ελέγχου Καυσαερίων.

 

(γ) Χορηγεί εξουσιοδοτήσεις σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για τοποθέτηση συστημάτων περιορισμού ταχυτήτων.

 

(δ) Θεωρεί τις Κάρτες Επιθεώρησης και Επισκευών των ενοικιαζόμενων οχημάτων.

 

Συγκέντρωση υλικού και τήρηση τεχνικού, φυσικού αρχείου (π.χ. σε φακέλους) έργων του τμήματος, σε τρία επίπεδα:

 

α) Προγραμματιζόμενα έργα

 

β) Υπό εκτέλεση έργα

 

γ) Αποπερατωθέντα

 

Τήρηση τεχνικής βιβλιοθήκης και αρχείου τεχνικής νομοθεσίας.
Εξαγωγή περιοδικών στατιστικών καταστάσεων που αφορούν στην εκτέλεση των έργων καθώς και στην αξιοποίηση των διατιθέμενων τεχνικών μέσων και του τεχνικού προσωπικού.
Παροχή γενικών πληροφοριών προς τους πολίτες για τις δραστηριότητες του Τμήματος.
Αντικείμενο του Τμήματος είναι και η συντήρηση / επισκευή Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού Εγκαταστάσεων του Δήμου Λαμιέων. Περιλαμβάνονται εργασίες που αφορούν στη συντήρηση, επισκευή ή βελτίωση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού σε υφιστάμενες κτιριακές και άλλες μόνιμες εγκαταστάσεις του Δήμου.
Συγκρότηση, οργάνωση και διοίκηση των συνεργείων άμεσης επέμβασης σε περιπτώσεις επειγουσών αναγκών που έχουν σχέση με το αντικείμενο του Τμήματος.
Προγραμματισμός, εκτέλεση και επίβλεψη μικρών έργων συντήρησης.
Συνεργασία με την Διεύθυνση Περιβάλλοντος σχετικά με τη χρήση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων ευθύνης της τελευταίας.
Σύνταξη μελετών για έργα συντήρησης και επιμέλεια της εκτέλεσης των παραπάνω έργων συντήρησης και κατάρτιση όρων και τευχών δημοπράτησης αυτών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Συγκέντρωση στοιχείων για συμπλήρωση, συντήρηση και βελτίωση των δημοτικών έργων και υποβοήθηση της διεύθυνσης του Δήμου με διαμόρφωση αυτών σε συγκεκριμένες προτάσεις, για την κατάρτιση των τεχνικών προγραμμάτων εκτέλεσης έργων.
Συγκέντρωση των πληροφοριών και καταγγελιών για φθορές στα Δημοτικά έργα και επιμέλεια για την άμεση επισκευή αυτών ή την ένταξη σε πρόγραμμα γενικό αντιμετώπισης και παροχή στοιχείων υπεύθυνων και κόστους στο αρμόδιο γραφείο για το σχετικό καταλογισμό αποζημιώσεων στο Δήμο.
Σύνταξη προτάσεων για την προμήθεια μηχανημάτων, τεχνικού εξοπλισμού ή υλικών για τις ανάγκες των συνεργείων.
Συνεργασία με το Τμήμα Προμηθειών -Αποθήκης του Δήμου για τη διαδικασία προμήθειας και την έγκαιρη παραλαβή των υλικών των έργων που εκτελούν τα συνεργεία.

 

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος σχετικά με τα Συνεργεία ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

 

Προετοιμασία και καθημερινή εκτέλεση του Προγράμματος Δράσης των Συνεργείων (καθορισμός αναγκαίων έργων, επεμβάσεων, καθορισμοί προτεραιοτήτων, αναγκαίου τεχνικού εξοπλισμού και ανθρώπινου δυναμικού κατά ειδικότητες, ποσότητες υλικών κατ' είδος, κ.λ.π.).
Επίβλεψη από διοικητικής και τεχνικής άποψης των έργων που εκτελούν τα Συνεργεία με αυτεπιστασία, καθώς και των αντίστοιχων εργασιών συντήρησης.
Συγκρότηση, οργάνωση και διοίκηση ενεργειών άμεσης επέμβασης, σε περιπτώσεις επειγουσών εργασιών εκτός προγράμματος.
Φροντίδα για την κανονική στελέχωση και την εκπαίδευση του προσωπικού των Συνεργείων.
Συνεργασία με το Τμήμα Προμηθειών - Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για τη διαδικασία προμήθειας και την έγκαιρη παραλαβή των υλικών των έργων που εκτελούν τα Συνεργεία.
Εκτέλεση επιμετρήσεων εργασιών που εκτελούν τα Συνεργεία.
Χειρισμός και φροντίδα για τη σωστή αξιοποίηση των οχημάτων/μηχανημάτων, τεχνικών μέσων και εργαλείων που χρησιμοποιούν τα Συνεργεία.
Ενημέρωση της αρμόδιας Διεύθυνσης, για προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά τη χρήση τους.
Τήρηση των διαδικασιών καταγραφής, συγκέντρωσης και ενημέρωσης του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με πρωτογενή, κυρίως, στοιχεία, απασχόλησης τεχνικού προσωπικού, απασχόλησης μηχανημάτων και ανάλωση υλικών, και με στοιχεία προόδου καθενός από τα έργα του προγράμματος δράσης των Συνεργείων.
Εισήγηση για την αναγκαιότητα χρησιμοποίησης συνεργείων τρίτων με την ανάθεση των σχετικών εργασιών.
Παρακολούθηση εργασιών που εκτελούνται από συνεργεία τρίτων από τεχνική και χρονική άποψη.
Έλεγχος των πιστοποιήσεων που υποβάλλονται από συνεργεία τρίτων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.