Απόφαση 7847/16

Απόφαση 7847/202468/2016: Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Λαμιέων, νομού Φθιώτιδας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 7847/202468/2016: Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Λαμιέων, νομού Φθιώτιδας, (ΦΕΚ 3841/Β/2016), 30-11-2016.

 

Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) και ιδίως των άρθρων 1 (παράγραφος 46, (περίπτωση 6)), 6, 63, 97, 98, 214, 225, 238, 254, 257, 258, 266 και 280.

 

β) του νόμου [Ν] 3584/2007 Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΦΕΚ 143/Α/2007) και ιδίως του άρθρου 10.

 

γ) του νόμου 3469/2006 Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 131/Α/2006) και ιδίως της παραγράφου 2, περίπτωση θ του άρθρου 5 και της παραγράφου 2, περίπτωση β του άρθρου 7.

 

δ) του προεδρικού διατάγματος 138/2010 Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 231/Α/2010) και ιδίως της παραγράφου 4, περίπτωση γ)γ του άρθρου 8.

 

ε) της υπ' αριθμόν οίκοθεν 2990/18604/2011 απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Σ.Ε.) στον Προϊστάμενο της Γενικής Διευθύνσεως Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως (ΦΕΚ 385/Β/2011) και κυρίως της παραγράφου Γ, περίπτωση 4, του άρθρου 7.

 

2. Την υπ' αριθμόν 4935/111034/2012 απόφασή μας αναφορικά με Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Λαμιέων, νομού Φθιώτιδας (ΦΕΚ 2014/Β/2012).

 

3. Την υπ' αριθμόν 241/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων, περί τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Λαμιέων.

 

4. Την υπ' αριθμόν 3/2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής,περί επικύρωσης εγκεκριμένου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Λαμιέων.

 

5. (Α). Τα υπ' αριθμόν α) 63443/03-11-2016 και β) 65656/15-11-2016 έγγραφα του Δήμου Λαμιέων, με τα οποία μας διαβιβάστηκαν οι α) υπ' αριθμόν 515/20-10-2016 και β) 515/20-10-2016 (ορθή επανάληψη) αποφάσεις (που αφορούν την επικύρωση εγκεκριμένου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμιέων) του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων, περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμιέων και (Β.) η έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Λαμιέων από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Προσωπικού οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης νομού Φθιώτιδας, της 241/25-05-2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων, όπως διατυπώθηκε στο πρακτικό 3ο /23-09-2016 (υπ' αριθμόν 17/2016 γνωμοδότηση), αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε την υπ' αριθμόν 515/20-10-2016 (ορθή επανάληψη) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων, με την οποία επικυρώνει το εγκεκριμένο σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμιέων, όπως ψηφίστηκε με την υπ' αριθμόν 241/25-05-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τροποποιούμε τον Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Λαμιέων, νομού Φθιώτιδας, ως εξής:

 

Μέρος 1: Διάρθρωση Υπηρεσιών του Δήμου

 

Άρθρο 1: Διάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών

Άρθρο 2: Διάρθρωση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών

 

Μέρος 2: Αρμοδιότητες Υπηρεσιών

 

Κεφάλαιο 2.1: Αρμοδιότητες Κεντρικών Υπηρεσιών

 

Ενότητα Α: Αυτοτελείς υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στο Δήμαρχο

 

Άρθρο 3: Γενικός Γραμματέας

Άρθρο 4: Γραφείο Δημάρχου, Δημοσίων Σχέσεων και Εθιμοτυπίας

Άρθρο 5: Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας

Άρθρο 6: Γραφείο διοικητικής βοήθειας

Άρθρο 7: Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου

Άρθρο 8: Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας

Άρθρο 9: Τμήμα Δημοτικού Ωδείου

 

Ενότητα B: Γενική Διεύθυνση

 

Άρθρο 10: Γενικός Διευθυντής

Άρθρο 11: Διεύθυνση Τοπικής και Αγροτικής Ανάπτυξης

Άρθρο 12: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Άρθρο 13: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Άρθρο 14: Διεύθυνση Υποδομών και Τεχνικών Έργων

Άρθρο 15: Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 16: Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

Άρθρο 17: Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών

Άρθρο 18: Διεύθυνση Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Άρθρο 19: Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης

 

Κεφάλαιο 2.2: Αρμοδιότητες Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών

 

Άρθρο 20: Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες

 

Μέρος 3: Διοίκηση-Εποπτεία-Συντονισμοί

 

Άρθρο 21: Διοίκηση - Εποπτεία - Συντονισμός

Άρθρο 22: Αρμοδιότητες Προϊσταμένων Διοικητικών Ενοτήτων

Άρθρο 23: Κανονισμοί Λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών

 

Μέρος 4: Θέσεις Προσωπικού

 

Άρθρο 24: Ειδικές Θέσεις

 

Μέρος 5: Προϊστάμενοι Υπηρεσιών

 

Μέρος 6: Τελικές Διατάξεις

 

Άρθρο 28: Τελικές διατάξεις

Ακροτελεύτιο Άρθρο: Κάλυψη Δαπάνης

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λαμία, 18-11-2016

 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.