Απόφαση 7847/16 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης είναι αρμόδια για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, των πολιτικών ισότητας των φύλων, καθώς και για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων.

 

Συγχρόνως, η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την προώθηση και ρύθμιση ζητημάτων προσχολικής αγωγής.

 

Επιπλέον:

 

Προβαίνει σε συνεχή διερεύνηση πηγών χρηματοδότησης και διατυπώνει προτάσεις για την εξεύρεση πόρων, προκειμένου για την υλοποίηση προγραμμάτων-δράσεων της Διεύθυνσης.
Υποστηρίζει τη σύναψη και παρακολουθεί την πρόοδο των προγραμματικών και άλλων συμβάσεων μεταξύ του Δήμου και άλλων φορέων για την υλοποίηση έργων, ενεργειών και προγραμμάτων, που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της. Υποστηρίζει τις σχέσεις διαδημοτικής συνεργασίας και συντονίζει τις σχέσεις του Δήμου με άλλους δημόσιους φορείς.
Συγκεντρώνει και καταγράφει τις ανάγκες εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, κατάρτισης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού και τις κοινοποιεί στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Παράλληλα, προτείνει την ανάλογη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που αποκτάται από τις δράσεις αυτές.
Υποδέχεται και εποπτεύει μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές, στο πλαίσιο της υλοποίησης της πρακτικής τους άσκησης, ακολουθώντας τα προβλεπόμενα από το συμβατικό πλαίσιο των δύο μερών (εκπαιδευτικός φορέας, Δήμος Λαμιέων).
Διευκολύνει και μεταφέρει τεχνογνωσία και καλές πρακτικές που διαθέτει σε φιλοξενούμενα στελέχη και υπαλλήλους οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης από την Ελλάδα και το εξωτερικό, στο πλαίσιο υλοποίησης διμερών και πολυμερών συμφωνιών, μνημονίων συνεργασίας και κοινοτικών προγραμμάτων.
Συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το λιγότερο δυνατό κόστος.
Αρμοδιότητες εκάστου τμήματος της Διεύθυνσης είναι η σύνταξη μελετών, που αφορούν υπηρεσίες και προμήθειες, (περιγραφή, προϋπολογισμός, συγγραφή υποχρεώσεων, τεχνικές προδιαγραφές, σχέδιο διακήρυξης κ.λ.π.), και είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος. Σε περίπτωση που οι τεχνικές προδιαγραφές απαιτούν τεχνικές γνώσεις ή εμπειρία επιστημονικού πεδίου Μηχανικών και εφόσον δεν υπηρετεί υπάλληλος κλάδου Μηχανικών στη Διεύθυνση, οι τεχνικές προδιαγραφές συντάσσονται από τη Διεύθυνση Υποδομών και Τεχνικών Έργων. Το κάθε τμήμα μεριμνά για τις απαραίτητες ενέργειες, που απαιτούνται για την έγκαιρη υλοποίηση της προμήθειας ή υπηρεσίας.
Τηρεί το φυσικό αρχείο υλικών (αναλώσιμων κ.λ.π.), που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης.
Επιπλέον, τηρεί αποθετήριο μελετών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τις αρμοδιότητες του κάθε Τμήματος.

 

Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης, στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

 

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης είναι οι εξής:

 

Άρθρο 16.1: Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

 

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής έχει αρμοδιότητες Σχεδιασμού/Συντονισμού/Παρακολούθησης Εποπτείας/ Ελέγχου/Εφαρμογής Κοινωνικών Πολιτικών:

 

(Αρμοδιότητες Σχεδιασμού/Συντονισμού/Παρακολούθησης Κοινωνικών Πολιτικών

 

Διεξάγει κοινωνικές έρευνες σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών, ήτοι:

 

Διεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται υλοποιεί και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών που αφορούν την κοινωνική φροντίδα της οικογένειας, του παιδιού και του εφήβου.
Διεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται, υλοποιεί και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας.
Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετέχει σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη Roma, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών, και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην πρόληψη της παραβατικότητας στην περιοχή του Δήμου, με τη δημιουργία Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας.
Συντονίζει, παρακολουθεί και αξιολογεί την άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής σε τοπικό επίπεδο (πχ μέσω της εκπόνησης και περιοδικής αναπροσαρμογής ενός Τοπικού Συμφώνου Κοινωνικής Πολιτικής).

 

(Αρμοδιότητες Εποπτείας και Ελέγχου)

 

Σε συνεργασία με το Τμήμα Παιδικής Μέριμνας και Βρεφονηπιακών Σταθμών, χορηγεί την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυμάτων παιδικής πρόνοιας σε ιδιώτες, καθώς και σε συλλόγους ή σωματεία που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Ασκεί εποπτεία επί των φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων, εγκρίνει τον προϋπολογισμό τους και παρακολουθεί και ελέγχει τις επιχορηγήσεις, που δίδονται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελείς σκοπούς.
Μεριμνά για τον διορισμό των μελών διοικητικών συμβουλίων και εποπτεύει και ρυθμίζει θέματα λειτουργίας ιδρυμάτων προστασίας και αγωγής οικογένειας του παιδιού, όπως Κέντρων Παιδικής Μέριμνας, Παιδικών Εξοχών, παραρτημάτων ΠΙΚΠΑ και ΚΕΠΕΠ.
Ευθύνεται για τη λειτουργία των Παιδικών Εξοχών.
Μεριμνά για τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Ταμείων Πρόνοιας και Προστασίας Πολυτέκνων, όταν η έδρα των Ταμείων είναι στο Δήμο.

 

(Αρμοδιότητες Εφαρμογής Κοινωνικών Πολιτικών)

 

Υλοποιεί δράσεις και προγράμματα κοινωνικής πολιτικής, συμπληρωματικά με τις δράσεις και τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής που υλοποιούνται από τα Νομικά πρόσωπα του Δήμου. Στο πλαίσιο αυτό ενδεικτικά:

 

Διενεργεί κοινωνικές έρευνες για τη χορήγηση των επιδομάτων πρόνοιας.
Ασκεί κοινωνική εργασία με άτομα, οικογένειες και κοινωνικές ομάδες.
Λειτουργεί μονάδες συμβουλευτικής, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης.
Συνεργάζεται, από κοινού με το Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, με τα σχολεία της περιοχής για ενημέρωση σε κοινωνικά θέματα (AIDS, ναρκωτικά κ.λ.π.) και, σε συνεργασία με τους συλλόγους γονέων, διοργανώνει Σχολές Γονέων.
Υλοποιεί προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης ψυχοκοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων (προσφύγων, μεταναστών, παλιννοστούντων, φυλακισμένων, υπερηλίκων κ.λ.π.)
Ερευνά και καταγράφει τα άτομα με ειδικές ανάγκες στο Δήμο.
Οργανώνει δράσεις πληροφόρησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης των ατόμων με αναπηρίες.
Συνεργάζεται με φορείς, συλλόγους κ.λ.π. για το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συναρμόδιων Υπουργείων.
Υλοποιεί δράσεις προστασίας περιθαλπόμενων σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης.
Υλοποιεί δράσεις προστασίας μονογονεϊκών οικογενειών.
Μεριμνά για την καταγραφή των ενδεών, απόρων, αστέγων (δημοτών) και, γενικώς, των χρηζόντων υλικής βοήθειας δημοτών και διαμορφώνει προτάσεις για τη σίτιση, στέγαση, παροχή τροφίμων, ένδυσης, καθώς και την κατά το δυνατόν οικονομική στήριξή τους.
Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας που στοχεύουν στη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:

 

(α) Μεριμνά για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης των αυτοστεγαζόμενων, για τη σχετική μίσθωση ακινήτων, τη ρύθμιση διαφόρων θεμάτων κοινωνικής κατοικίας και την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της οικείας νομοθεσίας,

 

(β) Εκδίδει πιστοποιητικά οικονομικής αδυναμίας.

 

(γ) Μεριμνά για την καταβολή επιδομάτων σε τυφλούς, κωφάλαλους, ανασφάλιστους παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους, διανοητικά καθυστερημένους ανίκανους προς εργασία, υποφέροντες από εγκεφαλική παράλυση (σπαστικούς), απροστάτευτους ανήλικους, υποφέροντες από αιμολυτική αναιμία και βαριά ανάπηρους, καθώς και σε λοιπά άτομα δικαιούμενα παροχής κοινωνικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και των οικείων κανονιστικών ρυθμίσεων.

 

(δ) Εισηγείται την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης οικημάτων ένεκα απορίας ή για άλλους σοβαρούς λόγους.

 

(ε) Προβαίνει στην αναγνώριση δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής,

 

(στ) Εισηγείται την έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας,

 

(ζ) Εισηγείται τη χορήγηση αδειών διενέργειας λαχειοφόρων αγορών, εράνων και φιλανθρωπικών αγορών.

 

(η) Χορηγεί κάρτες αναπηρίας, έπειτα από γνωμάτευση της Επιτροπής Πιστοποίησης Αναπηρίας.

 

Άρθρο 16.2: Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

Το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών ή συμμετέχει σε δράσεις που στοχεύουν στην υποστήριξη και φροντίδα της υγείας των δημοτών, με την ίδρυση και λειτουργία εγκαταστάσεων για την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή της ψυχικής υγείας, με τη δημιουργία δημοτικών και κοινοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, κέντρων υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, κέντρων συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων της ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.

 

Άρθρο 16.2.1: Γραφείο Ισότητας Φύλων

 

Το Γραφείο Ισότητας Φύλων σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και μέτρων που στοχεύουν στην ισότητα γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς. Στο πλαίσιο αυτό, μεριμνά για:

 

(α) τη λήψη μέτρων πρόληψης και καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών,

 

(β) την ανάπτυξη δράσεων καταπολέμησης των κοινωνικών στερεότυπων, με βάση το φύλο,

 

(γ) την ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων για ευπαθείς ομάδες γυναικών,

 

(δ) την ανάπτυξη δράσεων για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση,

 

(ε) την λήψη μέτρων για την εναρμόνιση επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων,

 

(στ) την ανάπτυξη δράσεων για την κοινωνική και πολιτική συμμετοχή των γυναικών και την προώθησή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων,

 

(ζ) την οργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων και εκδηλώσεων που αφορούν θέματα ισότητας φύλων και ίσων ευκαιριών,

 

(η) την κατάρτιση και επιμόρφωση σε θέματα ισότητας, τόσο του προσωπικού του Δήμου, όσο και των δημοτών,

 

(θ) την εκπόνηση προτάσεων, εισηγήσεων και προγραμμάτων που αφορούν την ισότητα,

 

(ι) τη δικτύωση και τη συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς (Γενική Γραμματεία Ισότητας, Κ.Ε.Θ.Ι., Συλλόγους Γυναικών κ.λ.π.),

 

(ι)α) τη λειτουργία μονάδων συμβουλευτικής, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης,

 

(ι)β) την υλοποίηση δράσεων προστασίας μονογονεϊκών οικογενειών.

 

Άρθρο 16.2.2: Γραφείο Κοινωνικών Δομών-Εθελοντισμού

 

Το Γραφείο Κοινωνικών Δομών-Εθελοντισμού οργανώνει, παρακολουθεί και αξιολογεί τη δικτύωση τοπικών φορέων Κοινωνικής Φροντίδας, όπως:

 

(α) οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου,

 

(β) οι κοινωνικές υπηρεσίες των Νομικών Προσώπων του Δήμου,

 

(γ) οι μη κυβερνητικές οργανώσεις,

 

(δ) οι υπηρεσίες και δομές Κοινωνικής προστασίας της Περιφέρειας και του Κράτους,

 

(ε) τα αντιπροσωπευτικά σώματα των ομάδων-χρηστών Το Γραφείο σχεδιάζει, μεριμνά, παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικών δομών που λειτουργούν ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Δήμου. Στις Κοινωνικές δομές θα παρέχονται, μεταξύ άλλων, άμεση υλική υποστήριξη και υπηρεσίες κοινωνικής, ψυχολογικής υποστήριξης σε όσους πολίτες πληρούν τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με τα ειδικότερα κριτήρια και με τους αντίστοιχους κανονισμούς λειτουργίας. Ενδεικτικά, τα είδη των Κοινωνικών Δομών που δύνανται να λειτουργούν είναι:

 

Κοινωνικό Παντοπωλείο:
Ανοιχτό κέντρο ημερήσιας υποδοχής αστέγων
Υπνωτήριο
Δομή παροχής Συσσιτίων
Κοινωνικό φαρμακείο
Κοινωνικό Ιατρείο
Δημοτικός Λαχανόκηπος
Τράπεζα χρόνου
Κέντρο Κοινότητας
Ανταλλακτήριο

 

Σε κάθε δομή, ανεξάρτητα από τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που προσφέρουν, θα παρέχονται παράλληλα υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, με στόχο την ενδυνάμωση και την κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων, μέσω Κοινωνικού Λειτουργού.

 

Επιπλέον το γραφείο:

 

Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων εθελοντισμού για τους δημότες όλων των ηλικιών.
Μεριμνά για την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης, με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών.
Τηρεί και επικαιροποιεί το αρχείο όλων των εθελοντικών οργανώσεων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου.
Συνεργάζεται, συντονίζει, συνεννοείται και σχεδιάζει δράσεις με όλους τους εθελοντές και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που επιθυμούν να συνεργαστούν με το Δήμο, προς όφελος των κατοίκων.
Ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους πολίτες γύρω από τον εθελοντισμό.
Προωθεί το πρότυπο του εθελοντή - ενεργού πολίτη.
Δέχεται τα αιτήματα των πολιτών που θέλουν να προσφέρουν εθελοντική εργασία.
Τηρεί το Μητρώο Εθελοντών του Δήμου.
Μεριμνά για την ενημέρωση και εκπαίδευση των εθελοντών.
Συνεργάζεται με τις Υπηρεσίες του Δήμου για τη σύνταξη του ετήσιου προγράμματος εθελοντικής δράσης.
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο στο τέλος κάθε χρόνου το ετήσιο πρόγραμμα εθελοντικής δράσης.
Διοργανώνει εκδηλώσεις που αφορούν στον εθελοντισμό.
Είναι αρμόδιο για την τήρηση του κανονισμού λειτουργίας της εθελοντικής ομάδας του Δήμου.
Μεριμνά για τη δημιουργία και την αποτελεσματική λειτουργία των δικτύων εθελοντών.

 

Άρθρο 16.2.3: Γραφείο Προστασίας Δημόσιας Υγείας και Γ' Ηλικίας

 

Το Γραφείο Προστασίας Δημόσιας Υγείας και Γ' Ηλικίας:

 

Σχεδιάζει, προγραμματίζει και μεριμνά για την εφαρμογή μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.

 

Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:

 

(α) Μεριμνά για τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων,

 

(β) Χορηγεί βιβλιάρια υγείας στους εκδοροσφαγείς.

 

(γ) Παρέχει συνδρομή στο έργο του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων και διενεργεί ελέγχους ή άλλες πράξεις, που ζητούν τα εντεταλμένα όργανα του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων και σύμφωνα με τις οδηγίες τους.

 

(Συνεργασία με τον τομέα ζωικής παραγωγής του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, όταν απαιτείται).

 

(δ) Μεριμνά για την τήρηση των κανόνων υγιεινής στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της περιοχής.

 

Σχεδιάζει, προγραμματίζει και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων μέτρων για την προαγωγή της δημόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:
Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών.
Μεριμνά για την υλοποίηση:

 

(α) προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής, που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα Υπουργεία, το κόστος των οποίων βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου Υπουργείου

 

(β) εκτάκτων προγραμμάτων δημόσιας υγείας, τα οποία εκτελούνται με έκτακτη χρηματοδότηση

 

(γ) προγραμμάτων δημόσιας υγείας, που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Εκδίδει τοπικές υγειονομικές διατάξεις και λαμβάνει μέτρα σε θέματα δημόσιας υγιεινής.
Μεριμνά για την πληροφόρηση των δημοτών σε θέματα δημόσιας υγείας.
Οργανώνει, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις αντίστοιχες περιφερειακές υπηρεσίες, ειδικά προγράμματα για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας στην περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Ρυθμίζει διάφορα διοικητικά ζητήματα που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία στην περιοχή του Δήμου.

 

Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:

 

(α) Εισηγείται τον ορισμό ιατρών προς εξέταση επαγγελματιών και εργαζομένων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τη χορήγηση σε αυτούς βιβλιαρίων υγείας.

 

(β) Εισηγείται την επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς, οι οποίοι πωλούν φάρμακα χωρίς άδεια, καθώς και σε βάρος ιατρών και φαρμακοποιών για κατοχή ή πώληση δειγμάτων φαρμάκων.

 

(γ) Εισηγείται τον ορισμό ελεγκτή γιατρού Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου της περιοχής του Δήμου.

 

Στον τομέα της προστασίας της γ' ηλικίας ενδεικτικά, μεταξύ άλλων, αρμοδιότητες του γραφείου είναι:

 

Διεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών, συμμετέχει και υλοποιεί δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της τρίτης ηλικίας, με την ίδρυση και λειτουργία νομικών προσώπων, ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (κέντρα ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, γηροκομείων κ.λ.π.).
Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης ηλικιωμένων ή ατόμων που πάσχουν ανίατα από κινητική αναπηρία.
Υλοποιεί δράσεις προστασίας περιθαλπόμενων σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης.
Έχει τη διοικητική ευθύνη της καλής λειτουργίας όλων των υπηρεσιών των ΚΑΠΗ, ήτοι:
oΣυνεργάζεται με τα ηλικιωμένα μέλη.
oΣυνεργάζεται με το προσωπικό, κοινωνικό λειτουργό, νοσηλευτή, εργοθεραπευτή κ.λ.π., για την εύρυθμη λειτουργία του κέντρου.
oΈχει την ευθύνη της επικοινωνίας με τοπικούς παράγοντες.
oΠρογραμματίζει και οργανώνει εκδηλώσεις.
oΕποπτεύει την πρακτική άσκηση σπουδαστών και τις ομάδες εθελοντών, σε συνεργασία με το γραφείο κοινωνικών δομών-εθελοντισμού.
oΠαρέχει επισκέψεις στο σπίτι για τα μέλη που έχουν ανάγκη.
oΔίνει οδηγίες για θέματα ατομικής και δημόσιας υγιεινής στα μέλη.
oΈχει την ευθύνη της λειτουργίας του κυλικείου στα Κέντρα και της καθαριότητας των κτιρίων.
Επιπλέον στα ΚΑΠΗ:
oΓίνονται μετρήσεις πίεσης, σακχάρου, ενέσεις, εμβολιασμό (αντιγριπικό).
oΕκτελούνται φυσιοθεραπευτικές πράξεις στα μέλη που έχουν ανάγκη.
oΑξιοποιούνται και δραστηριοποιούνται τα μέλη για δημιουργική απασχόληση, άσκηση για αυτοεξυπηρέτηση και ανάπτυξη ενδιαφερόντων.
oΠροσφέρονται υπηρεσίες, κυρίως στο σπίτι των μελών (μοναχικών και απόρων), που έχουν ανάγκη βοήθειας.

 

Άρθρο 16.3: Τμήμα Παιδικής Μέριμνας και Βρεφονηπιακών Σταθμών

 

Το Τμήμα Παιδικής Μέριμνας και Βρεφονηπιακών Σταθμών:

 

Διεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται υλοποιεί και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών που αφορούν στην κοινωνική φροντίδα της οικογένειας και του παιδιού.
Συμμετέχει σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας, με την ίδρυση και λειτουργία νομικών προσώπων, ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, βρεφοκομεία, ορφανοτροφεία, κ.λ.π.).
Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών και ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών.
Ασκεί έλεγχο και εποπτεία στα ιδρύματα παιδικής προστασίας ιδιωτικού δικαίου (ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί).
Έχει την ευθύνη:
oΓια την εύρυθμη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών και την τήρηση του κανονισμού λειτουργίας.
oΓια την παροχή σωστής προσχολικής αγωγής στα φιλοξενούμενα βρέφη και νήπια, σε συνεργασία με το παιδαγωγικό προσωπικό.
oΓια τον εφοδιασμό των Παιδικών Σταθμών με τα αναγκαία τρόφιμα, για τις ανάγκες ειδών ψυχαγωγίας, εκπαιδευτικού υλικού των Παιδικών Σταθμών, καθώς και για την καλή φύλαξη, συντήρηση και διάθεση αυτών.

 

Στο Τμήμα υπάγονται οι κάτωθι παιδικοί σταθμοί:

 

Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Γ' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Δ' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Ε' και ΣΤ' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Ζ' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Η' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

 

Έκαστος παιδικός σταθμός έχει την ευθύνη:

 

Για την υγιεινή.
Για την φύλαξη και την καλή συντήρηση των εκτός αποθήκης κινητών πραγμάτων των Παιδικών Σταθμών.
Για την καθαριότητα και την καλή λειτουργία του Παιδικού Σταθμού, καθώς και την έγκαιρη παρασκευή φαγητού και την κανονική διανομή του.
Για την εισήγηση εφοδιασμού του Παιδικού Σταθμού με τα αναγκαία τρόφιμα, για τις ανάγκες ειδών ψυχαγωγίας, εκπαιδευτικού υλικού των Παιδικών Σταθμών, καθώς και για την καλή φύλαξη, συντήρηση και διάθεση αυτών.
Για την κατάθεση δικαιολογητικών εγγραφής - διαγραφής - μετεγγραφής νηπίων.
Για την τήρηση βιβλίου παρουσίας προσωπικού και νηπίων, βιβλίο Μητρώου νηπίων, δελτίων εισαγωγής - εξαγωγής υλικού και βιβλίου διδαχθείσας ύλης, που καταχωρεί και υπογράφει καθημερινά το παιδαγωγικό προσωπικό.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.