Απόφαση 7847/16 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Διεύθυνση Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η Διεύθυνση Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού είναι αρμόδια για την προώθηση και ρύθμιση ζητημάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης, την προώθηση ενεργειών πολιτιστικής και αθλητικής ανάπτυξης.

 

Επιπλέον:

 

Προβαίνει σε συνεχή διερεύνηση πηγών χρηματοδότησης και διατυπώνει προτάσεις για την εξεύρεση πόρων, προκειμένου για την υλοποίηση προγραμμάτων-δράσεων της Διεύθυνσης.
Υποστηρίζει τη σύναψη και παρακολουθεί την πρόοδο των προγραμματικών και άλλων συμβάσεων μεταξύ του Δήμου και άλλων φορέων για την υλοποίηση έργων, ενεργειών και προγραμμάτων, που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της. Υποστηρίζει τις σχέσεις διαδημοτικής συνεργασίας και συντονίζει τις σχέσεις του Δήμου με άλλους δημόσιους φορείς.
Συγκεντρώνει και καταγράφει τις ανάγκες εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, κατάρτισης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού και τις κοινοποιεί στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Παράλληλα, προτείνει την ανάλογη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που αποκτάται από τις δράσεις αυτές.
Υποδέχεται και εποπτεύει μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές στο πλαίσιο της υλοποίησης της πρακτικής τους άσκησης, ακολουθώντας τα προβλεπόμενα από το συμβατικό πλαίσιο των δύο μερών (εκπαιδευτικός φορέας, Δήμος Λαμιέων).
Διευκολύνει και μεταφέρει τεχνογνωσία και καλές πρακτικές που διαθέτει σε φιλοξενούμενα στελέχη και υπαλλήλους οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης από την Ελλάδα και το εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης διμερών και πολυμερών συμφωνιών, μνημονίων συνεργασίας και κοινοτικών προγραμμάτων.
Συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το λιγότερο δυνατό κόστος.
Αρμοδιότητες εκάστου τμήματος της Διεύθυνσης είναι η σύνταξη μελετών, που αφορούν υπηρεσίες και προμήθειες, (περιγραφή, προϋπολογισμός, συγγραφή υποχρεώσεων, τεχνικές προδιαγραφές, σχέδιο διακήρυξης κ.λ.π.), και είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος. Σε περίπτωση που οι τεχνικές προδιαγραφές απαιτούν τεχνικές γνώσεις ή εμπειρία επιστημονικού πεδίου Μηχανικών και εφόσον δεν υπηρετεί υπάλληλος, κλάδου Μηχανικών στη Διεύθυνση, οι τεχνικές προδιαγραφές συντάσσονται από τη Διεύθυνση Υποδομών και Τεχνικών Έργων. Το κάθε τμήμα μεριμνά για τις απαραίτητες ενέργειες, που απαιτούνται, για την έγκαιρη υλοποίηση της προμήθειας ή υπηρεσίας.
Τηρεί το φυσικό αρχείο υλικών (αναλώσιμων κ.λ.π.), που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης.
Επιπλέον, τηρεί αποθετήριο μελετών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τις αρμοδιότητες του κάθε Τμήματος.

 

Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

 

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Τουρισμού είναι οι εξής:

 

Άρθρο 18.1: Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης

 

Το Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης μεριμνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών για την προσχολική εκπαίδευση και για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:

 

Συνεργάζεται από κοινού με το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής με τα σχολεία της περιοχής για ενημέρωση σε κοινωνικά θέματα (AIDS, ναρκωτικά κ.λ.π.) και σε συνεργασία με τους συλλόγους γονέων διοργανώνει Σχολές Γονέων.
Μεριμνά για την συντήρηση, τη βελτίωση, τη καθαριότητα και την φύλαξη των υλικοτεχνικών υποδομών του εθνικού συστήματος της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των Σχολικών Επιτροπών και παρέχει κάθε αναγκαία διοικητική υποστήριξη στις Σχολικές Επιτροπές για τη λειτουργία τους και για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους (άρθρο 243 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα).
Εισηγείται την κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων.
Μεριμνά για τη συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας, επιλογής και εκτίμησης της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο.
Συνεργάζεται με την τεχνική υπηρεσία, για την απαλλοτρίωση οικοπέδων για τις ανάγκες της σχολικής στέγης, καθώς και την ανέγερση σχολικών κτιρίων.
Μεριμνά για τη μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων, τη στέγαση και συστέγαση αυτών και, σε περίπτωση συστέγασης, καθορίζει την αποκλειστική χρήση ορισμένων χώρων του διδακτηρίου, από κάθε σχολική μονάδα, καθώς και την κοινή χρήση των υπολοίπων χώρων και τις ώρες λειτουργίας της κάθε συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας (Συνεργασία με την Οικονομική υπηρεσία για τη μίσθωση ακινήτων).
Συνεργάζεται με την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, την ενημερώνει για θέματα της αρμοδιότητάς της και της παρέχει κάθε αναγκαία διοικητική υποστήριξη για τη λειτουργία της.
Σχεδιάζει, υλοποιεί και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την υποστήριξη των μαθητών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και για τη γενική παιδεία των κατοίκων. Περιλαμβάνονται αρμοδιότητες όπως:

 

(α) Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών,

 

(β) Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών,

 

(γ) Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.

 

(δ) Η λειτουργία κοινωνικού φροντιστηρίου, σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης.

 

Μεριμνά για το σχεδιασμό και την εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης, στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού προγραμματισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:

 

(α) Καταρτίζει, στο πλαίσιο του τοπικού αναπτυξιακού προγράμματος, το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης, με βάση το Εθνικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και το αντίστοιχο περιφερειακό πρόγραμμα δια βίου μάθησης (νόμος [Ν] 3879/2010, άρθρο 8). Το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης περιλαμβάνει, ιδίως, επενδύσεις, προγράμματα ή επί μέρους δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και γενικότερα δράσεις εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής δια βίου μάθησης σε τοπικό επίπεδο.

 

(β) Μεριμνά για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος δια βίου μάθησης και διαχειρίζεται την εφαρμογή των πολιτικών και των κανόνων που αφορούν τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων στην περιφέρεια του Δήμου.

 

(γ) Εισηγείται την ίδρυση και μεριμνά για τη λειτουργία Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) που εφαρμόζουν το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης και τα οποία οργανώνονται είτε στο πλαίσιο του Τμήματος, είτε στο πλαίσιο νομικού προσώπου του Δήμου.

 

(δ) Μεριμνά για τη λειτουργία και διαχείριση τοπικών δομών και την εφαρμογή προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης.

 

(ε) Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος με το Υπουργείο.

 

(στ) Ασκεί τις αρμοδιότητες λαϊκής επιμόρφωσης ή γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων που μεταφέρονται από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση μαζί με την αντίστοιχη επιχειρησιακή μονάδα ή αποκεντρωμένη δομή υπηρεσιακής μονάδας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του νόμου [Ν] 3879/2010.

 

Μελετά και εισηγείται για τη ρύθμιση ζητημάτων εύρυθμης λειτουργίας της προσχολικής εκπαίδευσης και των σχολείων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:

 

(α) Εισηγείται τη διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή.

 

(β) Μεριμνά για τη σίτιση μαθητών μουσικών γυμνασίων και λυκείων (Συνεργασία με την Οικονομική υπηρεσία).

 

(γ) Εποπτεύει και ελέγχει τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων.

 

(δ) Εγκρίνει την εγκατάσταση, μεταφορά ή επισκευή τηλεφωνικών συνδέσεων (κυρίων, δευτερευουσών, πρόσθετων και παράλληλων) στα σχολεία.

 

(ε) Οργανώνει συναυλίες ή άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις για τους μαθητές, κατόπιν έγκρισης της Σχολικής Επιτροπής.

 

(στ) Μεριμνά για το διορισμό και την αντικατάσταση διοικητών των ιδρυμάτων, που χορηγούν υποτροφίες, εφόσον έχουν τοπική σημασία.

 

ζ) Εγκρίνει οποιαδήποτε μίσθωση ιδιωτικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης για μεταφορά προσώπων και υλικών προς κάλυψη σχολικών αναγκών.

 

(η) Εισηγείται τον καθορισμό κοινωφελούς χρήσης των σχολείων σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας τους.

 

(θ) Εισηγείται την επιβολή κυρώσεων, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, στους γονείς και κηδεμόνες που δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και αμελούν για την τακτική φοίτηση τους.

 

(ι) Εισηγείται τη διακοπή μαθημάτων, λόγων έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

 

Έχει την ευθύνη λειτουργίας του Κακογιάννειου Αστεροσχολείου-Αστεροσκοπείου Υπάτης σε συνεργασία με τον Σ.Ε.Α.Φ. (οργάνωση εκδηλώσεων, επισκέψεις συλλόγων, σχολείων, φορέων, εκπαιδευτικά προγράμματα κ.λ.π.).

 

Άρθρο 18.2: Τμήμα Πολιτισμού

 

Το Τμήμα Πολιτισμού:

 

Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού για την προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο. Περιλαμβάνονται πολιτικές, προγράμματα και δράσεις όπως:
oΔιοργάνωση και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων (θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις).
oΠροστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής.
oΠροώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
oΠροώθηση της ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού.
Μελετά και εισηγείται για τη ρύθμιση τοπικών πολιτιστικών θεμάτων:

 

(α) Εισηγείται για τη συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου στην οργανωτική επιτροπή φεστιβάλ τοπικής εμβέλειας.

 

(β) Εισηγείται για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (ωδείων, μουσικών σχολών, χορωδιών, συμφωνικών ορχηστρών και συγκροτημάτων μουσικής δωματίου).

 

Είναι υπεύθυνο για τον προγραμματισμό, την συντήρηση, τη γνωστοποίηση και την έρευνα σχετικά με την τεκμηρίωση και προβολή των υλικών και προφορικών στοιχείων που συνθέτουν την έννοια της πολιτισμικής και ιστορικής κληρονομιάς της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, ήτοι:
Τηρεί τις διαδικασίες διαφύλαξης, ταξινόμησης, συντήρησης και διάθεσης του υλικού που συγκροτεί τις συλλογές, σύμφωνα και με τους Κανόνες Καλής Πρακτικής που ορίζονται από το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων.
Συνεργάζεται με άλλα μουσεία και κέντρα πληροφόρησης για την επεξεργασία κοινών προτύπων ταξινόμησης υλικών, αναφορικά με την μελλοντική τους δικτύωση.
Μεριμνά για τον πλουτισμό του υλικού που αποτελεί τις συλλογές και τις θεματικές ενότητες, μέσω συγκεκριμένων πολιτικών προσκτήσεων (αγορά, δωρεά, ανταλλαγή).
Είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία του Κέντρου Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών (Κ.Ι.Ε.Θ.).
Φροντίζει για το σχεδιασμό και την εισήγηση στη Διεύθυνση και την υλοποίηση προγραμμάτων, διαλέξεων, σεμιναρίων, εκθέσεων, ανταλλαγών με άλλα μουσεία, μουσικών ακροάσεων και εν γένει καλλιτεχνικών και επιστημονικών εκδηλώσεων που προάγουν την πνευματική καλλιέργεια των δημοτών και προβάλλουν την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της πόλης και της περιοχής.
Φροντίζει για το σχεδιασμό και την εισήγηση στη Διοίκηση έκδοσης ενημερωτικών εντύπων, οδηγών, καταλόγων των μουσείων που συμβάλλουν στην ενημέρωση του κοινού για τις θεματικές εκθέσεις αυτών και τις δράσεις τους.
Συμμετέχει σε δίκτυα του Υπουργείου Πολιτισμού που οργανώνουν κατ' έτος ενημερωτικές συναντήσεις σε θέματα Νεοελληνικού Πολιτισμού και Ιστορίας.
Συνεργάζεται για τη δημιουργία δικτύου τοπικών μουσείων και βιβλιοθηκών του Δήμου.
Είναι υπεύθυνο για τις δραστηριότητες των Πνευματικών Κέντρων, ήτοι:
oΣυντάσσει και υποβάλλει τον Κανονισμό Λειτουργίας των Πνευματικών Κέντρων
oΣυμμετέχει στον προγραμματισμό και υλοποίηση περιοδικών συνεδρίων, ημερίδων και λοιπών δράσεων.
oΟργανώνει τμήματα χορού, θεάτρου, ζωγραφικής κ.λ.π.

 

Άρθρο 18.3: Τμήμα Αθλητισμού

 

Το Τμήμα Αθλητισμού:

 

Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση του τοπικού αθλητισμού και την παροχή δυνατοτήτων άθλησης στους κατοίκους. Περιλαμβάνονται πολιτικές, προγράμματα και δράσεις, όπως:

 

(α) Εισήγηση για κατασκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων (δημοτικά γυμναστήρια, αθλητικά κέντρα και δημοτικοί χώροι άθλησης).

 

β) Διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης του μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.

 

(γ) Άσκηση εποπτείας επί των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων, που καθορίζονται με διυπουργική απόφαση.

 

Μεριμνά για τον υγειονομικό έλεγχο των δημοτικών κολυμβητικών δεξαμενών νερού.
Έχει την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία των χώρων άθλησης σε θέματα συντήρησης - καθαριότητας.
Σε συνεννόηση με τα σωματεία και τις υπηρεσίες, προβαίνει στην έκδοση προγραμμάτων προπονήσεων αθλητικών σωματείων.
Καθορίζει τις προπονήσεις στα γήπεδα με χλοοτάπητα, σε συνεννόηση με τον συντηρητή και τα σωματεία.
Εισηγείται την παραχώρηση των εγκαταστάσεων για την διεξαγωγή αθλητικών εκδηλώσεων.
Ευθύνεται για την φύλαξη, συντήρηση των υλικών και μέσων εξοπλισμού των χώρων άθλησης.
Τηρεί τα απαιτούμενα βιβλία για όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις και το υλικό τους.
Τηρεί το Μητρώο νέων και συνεργάζεται με το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων για την ανάληψη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων για την πλήρη και ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων.
Μεριμνά για την οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων που απευθύνονται στους νέους και συμμετέχει στους σχεδιασμούς και στα προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.
Παρακολουθεί τη λειτουργία και δράση των δημοτικών δομών και των νομικών προσώπων που εφαρμόζουν προγράμματα και δράσεις στους τομείς του αθλητισμού και της Νέας Γενιάς.
Υλοποιεί δράσεις και προγράμματα στους τομείς του Αθλητισμού και της Νέας Γενιάς, συμπληρωματικά με τις δράσεις και τα προγράμματα που υλοποιούνται από τα Νομικά πρόσωπα του Δήμου.

 

Άρθρο 18.4:Γραφείο Δημοτικής Πινακοθήκης ΑΛΕΚΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

Το Γραφείο είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία της Δημοτικής Πινακοθήκης ΑΛΕΚΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ήτοι:

 

Επιμελείται της διοργάνωσης περιοδικών εκθέσεων εικαστικών τεχνών, καθώς και εκδηλώσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων, κύκλο μαθημάτων κ.λ.π.
Έχει την ευθύνη της συντήρησης και της ασφαλούς διαφύλαξης των έργων τέχνης.
Έχει την ευθύνη της καταγραφής της εικαστικής περιουσίας, τηρεί βιβλίο Μητρώου, στο οποίο καταγράφονται όλα τα έργα τέχνης, καθώς και καρτέλες για κάθε έργο τέχνης που διαθέτει ή που περιέρχεται στη Δημοτική Πινακοθήκη η κυριότητά του.
Επιμελείται της φωτογράφησης όλων των έργων, τηρώντας φωτογραφικό αρχείο. Μεριμνά για τον εμπλουτισμό της Πινακοθήκης και είναι αρμόδιο για την αποδοχή δωρεών έργων τέχνης.
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη συγκρότηση καλλιτεχνικών επιτροπών, με αντικείμενο τη γνωμοδότηση για αγορά, εκτίμηση δωρεών, ανταλλαγή έργων τέχνης με άλλα μουσεία ή πινακοθήκες, παραχώρηση έργων, χαρακτηρισμό έργων κ.λ.π.

 

Άρθρο 18.5: Γραφείο Φιλαρμονικής

 

Το Γραφείο Φιλαρμονικής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

τη δημιουργία σχολής φιλαρμονικής, την οποία θα μπορούν να παρακολουθούν νέοι και νέες, όπου θα εκπαιδεύονται στην εκμάθηση μουσικών οργάνων.
τη διδασκαλία πνευστών και λοιπών οργάνων και τη συγκρότηση μπάντας
τη διδασκαλία φωνητικής μουσικής, με τη συγκρότηση χορωδίας.
την ανάπτυξη συνεργασιών για τη διαφήμιση και προώθηση του έργου του γραφείου και του Δήμου.
τη διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων - συναυλιών.

 

Άρθρο 18.6: Γραφείο Δημοτικού Θεάτρου

 

Το Γραφείο Δημοτικού Θεάτρου:

 

Επιμελείται της κατάρτισης του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Θεάτρου.
Μεριμνά για τη σωστή εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας, διοίκησης και διαχείρισης του Κινηματοθεάτρου.
Τηρεί τα προβλεπόμενα από το νόμο και τον οικείο κανονισμό του Δήμου βιβλία.
Τηρεί τις διαδικασίες και αρχεία που σχετίζονται με τις οικονομικές δοσοληψίες των πολιτών ως προς τη λειτουργία του Δημοτικού Θεάτρου και συνεργάζεται με τις οικονομικές υπηρεσίες για την απόδοση των εισπραττομένων ποσών.
Επιβλέπει το εργαζόμενο στο κινηματοθέατρο προσωπικό και φροντίζει για την τήρηση της ευταξίας, της κοσμιότητας και της καθαριότητας στους χώρους αυτού.
Παρακολουθεί και εποπτεύει κάθε εκδήλωση που γίνεται στο Δημοτικό Θέατρο.
Εισηγείται την παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου σε ιδιώτες για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων.
Υποδεικνύει κάθε μέτρο που θεωρεί αναγκαίο για την αρτιότερη λειτουργία του Δημοτικού Θεάτρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.