Απόφαση 797/16

Απόφαση 797/2016: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος στον οικισμό του Πενταλόφου του Δήμου Ωραιοκάστρου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 797/2016: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος στον οικισμό του Πενταλόφου του Δήμου Ωραιοκάστρου, (ΦΕΚ 249/Δ/2016), 27-09-2016.

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το άρθρο 24 του Συντάγματος.

 

2. Το άρθρο 1 του νόμου 1650/1986.

 

3. Το άρθρο 280 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου 3010/2002 Εναρμόνιση του νόμου 1650/1986 με τις Οδηγίες 1997/11/ΕΕ και 1996/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 91/Α/2002).

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 4258/2014 Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 94/Α/2014), σύμφωνα με τις οποίες πραγματοποιήθηκε η επικύρωση καθορισμού οριογραμμών του ως άνω τμήματος ρέματος.

 

6. Την υπ' αριθμόν πράξη 4/2015 Υπουργικού Συμβουλίου Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας (ΦΕΚ 24/Α/2015).

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του νόμου 4257/2014 Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ 93/Α/2014).

 

8. Την με αριθμό 2/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ωραιοκάστρου (ΑΔΑ:7ΖΛΞΩΗΖ-Β07).

 

9. Το με αριθμό 342601/11626/22-9-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η μελέτη οριοθέτησης του ρέματος του θέματος, που συντάχθηκε από τη Μελετήτρια Μηχανικό Ελένη Τζάνου και ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (αριθμός ΔΙΠΕΧΩΣ: 7232/22-09-2015).

 

10. Την από 23-11-2015 θεώρηση της μελέτης καθορισμού οριογραμμών του τμήματος του ρέματος από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

 

11. Την με αριθμό 30965/12-05-2016 γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Δασών Θεσσαλονίκης, της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης (αριθμός ΔΙΠΕΧΩΣ: 4066/23-05-2016).

 

12. Την με αριθμό 8665/ΠΕ/05-01-2016 γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (αριθμός ΔΙΠΕΧΩΣ: 163/12-01-2016).

 

13. Το με αριθμό 100908/27-01-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας, της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης (αριθμός ΔΙΠΕΧΩΣ: 797/04-02-2016).

 

14. Τα με αριθμό 2675/222719/03-06-2016 και 2994/246493/13-06-2016 έγγραφα της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης, της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (αριθμός ΔΙΠΕΧΩΣ: 5000/23-06-2016 και 5030/24-6-2016 αντίστοιχα).

 

15. Την με αριθμό 163/04-07-2016 απόφαση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, αποφασίζουμε:

 

Την επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήματος υδατορέματος, με τις συντεταγμένες των κορυφών των πολυγωνομετρικών των οριογραμμών που σημειώνονται με συνεχή γραμμή μπλε χρώματος και αναπαρίστανται επί του τοπογραφικού διαγράμματος κλίμακας 1:500, που συνοδεύουν την απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, όπως αυτές καθορίστηκαν από την με αριθμό 163/04-07-2016 απόφαση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και προέκυψαν από την Υδραυλική Μελέτη που συντάχθηκε από τη Μελετήτρια Μηχανικό Ελένη Τζάνου και ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί μαζί με το τοπογραφικό διάγραμμα και τους πίνακες συντεταγμένων των κορυφών του ρέματος που τη συνοδεύουν.

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.797.16

 

Θεσσαλονίκη, 22-07-2016

 

Ο Ασκών Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.