Απόφαση 8010/88

Απόφαση 8010/1988: Καθορισμός ορίων και όρων δόμησης στον οικισμό Βραχατίου του νομού Κορινθίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 8010/1988: Καθορισμός ορίων και όρων δόμησης στον οικισμό Βραχατίου του νομού Κορινθίας, (ΦΕΚ 827/Δ/1988), 16-11-1988.

 

Ο Νομάρχης Κορινθίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος ((ΦΕΚ 181/Δ/1985) και (ΦΕΚ 414/Δ/1985) και (ΦΕΚ 133/Δ/1987)), περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμού της χώρας, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμός δόμησης.

 

2. Τις προτάσεις της Κοινότητας που συνέταξε τη σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων, που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων του υπόψη οικισμού.

 

3. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συμπληρώθηκαν από την Κοινότητα κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

4. Την υπ' αριθμόν 7629/1985 απόφαση μας για την κατηγοριοποίηση των οικισμών του νομού Κορινθίας που έχουν πληθυσμό μέχρι και 2.000 κατοίκους.

 

5. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας.

 

6. Την υπ' αριθμόν 10/21-10-1988 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού.

 

7. Την υπ' αριθμόν 36/1988 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

 

1. Καθορίζουμε το όριο του οικισμού Βραχατίου Κορινθίας με στοιχεία όπως αυτά φαίνονται στο συνοδευτικό της παρούσας σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1:5000 και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής που συντάχθηκε βάσει στοιχείων χαρτών και επιτόπου ελέγχου.

 

2. Καθορίζουμε τους ακόλουθους Γενικούς και Ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης.

 

Α. Γενικοί όροι δόμησης:

 

1. Εντός του ορίου του συνεκτικού τμήματος του οικισμού Βραχατίου ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα ((ΦΕΚ 181/Δ/1985) και (ΦΕΚ 414/Δ/1985) και (ΦΕΚ 133/Δ/1987)), και θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα με ελάχιστο εμβαδά 500 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση εντός του ορίου του οικισμού θεωρούνται άρτια τα οικόπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 03-05-1985 ημέρα Δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

3. Μεταξύ των ορίων του συνεκτικού τμήματος και του, ορίου του οικισμού θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα με ελάχιστο εμβαδόν 1.000 m2.

 

4. α. Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινόχρηστων χώρων και η δημιουργία νέων κοινόχρηστων χώρων στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

β. Να εξασφαλίζεται οποιαδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού, η δε οικοδομική γραμμή τοποθετείται 2 m εσώτερο από το πρόσωπο του οικοπέδου επί της κοινοτικής οδού (εκτός παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών - Πατρών).

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στα από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985), (ΦΕΚ 414/Δ/1985) και (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

Το σχεδιάγραμμα θα αναρτηθεί επί 15 ημέρες στο Κοινοτικό Κατάστημα Βραχατίου μετά τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κόρινθος, 08-11-1988

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.