Απόφαση 8154/89

Απόφαση 8154/2485/1989: Κατηγοριοποίηση και καθορισμός ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης στον οικισμό Πυθάρι της Κοινότητας Αρωνίου της επαρχίας Κυδωνίας νομού Χανίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 8154/2485/1989: Κατηγοριοποίηση και καθορισμός ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης στον οικισμό Πυθάρι της Κοινότητας Αρωνίου της επαρχίας Κυδωνίας νομού Χανίων, (ΦΕΚ 457/Δ/1989), 30-06-1989.

 

Ο Νομάρχης Χανίων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης τους, όπως τροποποιήθηκε με τα από 20-08-1985 (ΦΕΚ 414/Δ/1985) και 14-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1987) προεδρικά διατάγματα.

 

2. Τις προτάσεις των μελετητών Μηχανικών του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολ/κών Εφαρμογών της Νομαρχίας Χανίων που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων του υπόψη οικισμού.

 

3. Το δελτίο κατηγοριοποίησης και αρχιτεκτονικής αναγνώρισης του οικισμού που συμπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

4. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσία Ελλάδας.

 

5. Την 34/1988 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Κοινότητας Αρωνίου Κυδωνίας.

 

6. Τα 706/17-08-1988 και 716/17-08-1988 έγγραφα της Κοινότητας Αρωνίου Κυδωνίας.

 

7. Το 338/16-06-1988 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Νομαρχίας.

 

8. Την με αριθμό 34/1988 θέμα 5ο γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Χανίων, αποφασίζουμε:

 

Ι. Κατατάσσουμε τον οικισμό Πυθάρι της Κοινότητας Αρωνίου της επαρχίας Κυδωνίας του νομού Χανίων ως εξής: Περιαστικό, ενδιαφέροντα, στάσιμο, συνεκτικό, μικρό.

 

ΙΙ. Καθορίζουμε τα όρια του οικισμού Πυθάρι της Κοινότητας Αρωνίου της επαρχίας Κυδωνίας με τα εξής στοιχεία:

 

Τμήμα Α

 

α. Για το συνεκτικό τμήμα

 

Α. Οικία Μαρουλάκη Στρατή

Β. Κτίσμα Κουτσουκλάκη Περικλή

Γ. Οικία Πετράκη Βασίλειου

Δ. Παλιό σχολείο

Ε. Οικία Μανωλικάκη Κωνσταντίνου

Ζ. Οικία Κληρονόμων Μπαδιαριτάκη

Η. Ναός Παναγίας

Θ. Οικία Χατζήνας

 

και επιστρέφουμε στο σημείο Α και κλείνουμε την οριοθέτηση του συνεκτικού τμήματος.

 

β. Για το διάσπαρτο τμήμα:

 

1. Σημείο επί του δρόμου προς Κορακιές-Κουνουπιδιανά με την συμβολή με τον αγροτικό χωμάτινο δρόμο.

2. Στροφή αγροτικού δρόμου.

3. Οικία Φωτάκη Νικολάου.

4. Εκατό μέτρα από το παλιό σχολείο επί του εθνικού δρόμου.

5. Σημείο επί του Εθνικού δρόμου της κάθετης προβολής της οικίας Βογιατζάκη Χαράλαμπου.

6. Οικία Βογιατζάκη Χαράλαμπου.

7. Σε απόσταση 200 m μετρούμενης επί του άξονος του αγροτικού δρόμου ξεκινώντας από την αξονοδιασταύρωση Εθνικού (Χανιά -Αεροδρόμιο) και αγροτικού.

8. Οικία Δαμανάκη

8'. Οικία Τσαγκαράκη.

9. Οικία Γεωργίου Πετράκη.

10. Σημείο Εθνικού δρόμου Χανίων - Αεροδρομίου στην διασταύρωση με δρόμο προς Κορακιές - Κουνουπιδιανά και επιστρέφουμε στο σημείο 1 και κλείνουμε την οριοθέτηση του διάσπαρτου τμήματος.

 

Τμήμα Β

 

1. Οικία Ιωάννη Κουλιεράκη.

2. Οικία Παύλου Κουλιεράκη.

3. Οικία Νικολάου Μακρυγιαννάκη.

4. Οικία Κωνσταντίνου Μακρυγιαννάκη.

5. Οικία Δημητρίου Μπικουβαράκη

 

και επιστρέφουμε στο σημείο 1 και κλείνουμε την οριοθέτηση του τμήματος Β.

 

III. Καθορίζουμε τους ακόλουθους Γενικούς και Ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης:

 

Α. Γενικοί Όροι Δόμησης:

 

1. Εντός των ορίων του οικισμού ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

 

2. Αρτιότητα γηπέδου στο μεν συνεκτικό τμήμα Α, Εμβαδόν 300 m2 για δε το διάσπαρτο τμήμα Εμβαδόν

 

1.000 m2, στο τμήμα Β Εμβαδόν 300 m2

 

3. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων των οικισμών θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 3.5.1985 ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

Β. Ειδικοί όροι δόμησης:

 

1. Για τον οικισμό Πυθάρι τους ειδικούς όρους δόμησης που αναγράφονται στην καρτέλα που συνοδεύει την παρούσα.

 

IV. α. Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τ.Π. και Π.Ε. της Νομαρχίας ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινοχρήστων χώρων και η δημιουργία νέων κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

 

β. Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

 

a.8154.89

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Χανιά, 13-06-1989

 

Ο Νομάρχης

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα απόφαση επαναδημοσιεύθηκε με την υπ' αριθμόν 4301/ΠΕ/2020 απόφαση (ΦΕΚ 131/Δ/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.