Απόφαση 828/16

Απόφαση 828/2016: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος στο αγρόκτημα Βασιλουδίου Δημοτικής Ενότητας Κορώνειας Δήμου Λαγκαδά


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 828/2016: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος στο αγρόκτημα Βασιλουδίου Δημοτικής Ενότητας Κορώνειας Δήμου Λαγκαδά, (ΦΕΚ 55/Δ/2016), 07-03-2016.

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το άρθρο 24 του Συντάγματος.

 

2. Το άρθρο 1 του νόμου 1650/1986.

 

3. Το άρθρο 280 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου 3010/2002 Εναρμόνιση του νόμου 1650/1986 με τις Οδηγίες 1997/11/ΕΕ και 1996/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 91/Α/2002).

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 4258/2014 Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 94/Α/2014).

 

6. Την υπ' αριθμόν πράξη 4/2015 Υπουργικού Συμβουλίου Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας (ΦΕΚ 24/Α/2015).

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του νόμου 4257/2014 Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ 93/Α/2014).

 

8. Το γεγονός ότι έχει παρέλθει 1 μήνας από την παραλαβή από το Δήμο Λαγκαδά του αιτήματος της Υπηρεσίας μας για γνωμοδότηση με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και δεν έχει εκδοθεί ακόμη (αριθμός πρωτοκόλλου Δήμου Λαγκαδά 43732/23-11-2015).

 

9. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου οίκοθεν 2870/2016 γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Λαγκαδά με συνημμένο το αποδεικτικό της Δημοσίευσης - Τοιχοκόλλησης της υπόθεσης του θέματος στο κεντρικό κτίριο του Δήμου (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣ: 828/05-02-2016).

 

10. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 369246/12505/9-9-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η αρχική μελέτη οριοθέτησης του ρέματος, που συντάχθηκε από το Μελετητή Μηχανικό Αθανάσιο Πόγγα και ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.: 6899/2015).

 

11. Την από 05-11-2015 τελική θεώρηση της υδρολογική-υδραυλικής μελέτης καθορισμού οριογραμμών του τμήματος του ρέματος από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

 

12. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 97965/15-12-2015 γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Δασών Θεσσαλονίκης, της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣ: 9720/23-12-2015).

 

13. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 7997/01-12-2015 γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣ: 9517/16-12-2015).

 

14. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 90440/18-12-2015 γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Υδάτων KM, της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣ: 9788/29-12-2015).

 

15. Το γεγονός ότι έχει παρέλθει διάστημα σαράντα πέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή από το Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας του αιτήματος της Υπηρεσίας μας για γνωμοδότηση και δεν έχει δοθεί καμία απάντηση (αριθμός πρωτοκόλλου Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού 51770/2123/27-11-2015).

 

16. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2423/02-02-2016 έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης που αφορά την αποστολή Αποσπάσματος Πρακτικού της από 28-01-2016 συνεδρίασης με την υπ' αριθμόν 14/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα για τη δραστηριότητα του θέματος (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣ: 1008/11-02-2016).

 

17. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 9322/15/2016 απόφαση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, αποφασίζουμε:

 

Την επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήματος υδατορέματος, με τις συντεταγμένες των κορυφών των πολυγωνομετρικών των οριογραμμών που σημειώνονται με συνεχή γραμμή κόκκινου χρώματος και αναπαρίστανται επί του τοπογραφικού διαγράμματος κλίμακας 1:500, που συνοδεύει την απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, όπως αυτές καθορίστηκαν από την με αριθμό πρωτοκόλλου 9322/15/2016 απόφαση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και προέκυψαν από την Υδραυλική Μελέτη που συντάχθηκε από το Μελετητή Μηχανικό Αθανάσιο Πόγγα και ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μαζί με το τοπογραφικό διάγραμμα και τους πίνακες συντεταγμένων των κορυφών του ρέματος που τη συνοδεύουν.

 

Θεσσαλονίκη, 12-02-2016

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.