Απόφαση 837/20

Απόφαση 837/28688/2020: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδατορέματος πλησίον ιδιοκτησίας Αικατερίνης Μαντά στη Χιλιαδού του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 837/28688/2020: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδατορέματος πλησίον ιδιοκτησίας Αικατερίνης Μαντά στη Χιλιαδού του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, (ΦΕΚ 192/Δ/2020), 22-04-2020.

 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το άρθρο 24 του Συντάγματος.

 

2. Το άρθρο 1 του νόμου 1650/1986.

 

3. Το άρθρο 280 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

4. Το προεδρικό διάταγμα 138/2010 (ΦΕΚ 231/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014) Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις ρεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

 

6. Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν οίκοθεν 14005/2017 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 428/Β/2017) Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης κατ' εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του νόμου 4258/2014-Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διαδικασίας οριοθέτησης.

 

7. Το αρ. 256627/7271/Φ.1.10.7/27-11-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με το οποίο μας διαβιβάσθηκε ελεγμένος και θεωρημένος φάκελος τμηματικής οριοθέτησης του ρέματος του θέματος, όπως συντάχθηκε από την εταιρεία μελετών ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΕ.

 

8. Το υπ' αριθμόν 3129/212727/20-12-2019 έγγραφο, με το οποίο διαβιβάστηκε για απόψεις η τμηματική οριοθέτηση του θέματος, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας/Διεύθυνση Υδάτων Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 4258/2014.

 

9. Το αρ. 4736/227160/31-12-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (θετική γνωμοδότηση υπό όρους) επί της τμηματικής οριοθέτησης του θέματος.

 

10. Το αρ. 57/2442/17-01-2020 έγγραφο, με το οποίο διαβιβάστηκε για απόψεις η τμηματική οριοθέτηση του θέματος, στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 4258/2014.

 

11. Το γεγονός ότι ο Δήμος δεν απάντησε μέχρι σήμερα.

 

12. Την αρ. 720/24858/19-02-2020 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας / ΔΙΠΕΧΩΣ Στερεάς Ελλάδας περί καθορισμού οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος πλησίον ιδιοκτησίας Αικατερίνης Μαντά στη Χιλιαδού του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.

 

13. Την υπ' αριθμόν 13917/2017 (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/2017) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας.

 

14. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 1094/10310/22-01-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας περί ορισμού Αναπληρωτή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής.

 

15. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Την επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος πλησίον ιδιοκτησίας Αικατερίνης Μαντά στη Χιλιαδού του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, με τις συντεταγμένες των κορυφών των πολυγωνομετρικών τους οριογραμμών που σημειώνονται με μπλε γραμμή και αναπαρίστανται επί του τοπογραφικού διαγράμματος κλίμακας 1:500 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ, αριθμός σχεδίου Ο.1, που προέκυψαν από την υδραυλική μελέτη που συντάχθηκε από την εταιρεία μελετών ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε. και θεωρήθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.837.20

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μαζί με το τοπογραφικό διάγραμμα και τους πίνακες συντεταγμένων των κορυφών του ρέματος που τη συνοδεύουν.

 

Λαμία, 26-02-2020

 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.