Προεδρικό διάταγμα 138/10

ΠΔ 138/2010: Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 138/2010: Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, (ΦΕΚ 231/Α/2010), 27-12-2010.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α. Του άρθρου 280 και ειδικότερα της παραγράφου VI του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

2. Την με αριθμό 2672/2009 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Φίλιππου Σαχινίδη (ΦΕΚ 2408/Β/2009).

 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

 

4. Τη Δ256/2010 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υφυπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

 

Μέρος Πρώτο: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

 

Κεφάλαιο Α: Βασική Διάρθρωση

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3: Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 4: Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας - Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης

Άρθρο 5: Αυτοτελές Τμήμα Εκπαίδευσης

Άρθρο 6: Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου

 

Κεφάλαιο Β: Διάρθρωση οργανικών μονάδων - Αρμοδιότητες

 

Άρθρο 7

Άρθρο 8: Οργανικές μονάδες υπαγόμενες στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας

Άρθρο 9: Οργανικές μονάδες υπαγόμενες στη Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Άρθρο 10: Οργανικές μονάδες υπαγόμενες στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων

 

Μέρος Β: Προσωπικό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 

Κεφάλαιο Α

 

Άρθρο 11: Προσωπικό Ειδικών Θέσεων

 

Κεφάλαιο Β: Κατηγορίες και Κλάδοι μόνιμου προσωπικού

 

Άρθρο 12: Διάκριση θέσεων και κατηγορίες

Άρθρο 13: Προσόντα διορισμού

Άρθρο 14: Θέσεις μόνιμου προσωπικού (οργανικές θέσεις)

Άρθρο 15: Θέσεις μόνιμου προσωπικού (προσωποπαγείς θέσεις)

 

Κεφάλαιο Γ: Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

 

Άρθρο 16: Θέσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (οργανικές θέσεις)

Άρθρο 17: Θέσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (προσωποπαγείς θέσεις)

Άρθρο 18: Θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού

Άρθρο 19: Κατανομή θέσεων τακτικού προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

 

Κεφάλαιο Δ: Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων

 

Άρθρο 20: Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

Άρθρο 21: Προϊστάμενοι Διευθύνσεων

Άρθρο 22: Προϊστάμενοι Τμημάτων

 

Μέρος Γ: Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 23

Άρθρο 24

Άρθρο 25

Άρθρο 26

Άρθρο 27

 

Στον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 23-12-2010

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.