Απόφαση 857/77

Απόφαση Α2/857/1977: Περί απλουστεύσεως διαδικασίας για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας πρατηρίων άρτου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση Α2/857/1977: Περί απλουστεύσεως διαδικασίας για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας πρατηρίων άρτου, (ΦΕΚ 787/Β/1977), 20-08-1977.

 

Υγειονομική Διάταξη 69/1977

 

Οι Υπουργοί Εμπορίου και Κοινωνικών Υπηρεσιών

 

Έχοντες υπόψη:

 

1. Το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 400/1976 περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 607/1976 περί Οργανισμού του Υπουργείου Εμπορίου.

 

3. Το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 136/1946 περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από [Ν] 10-05-1946 νομοθετικού διατάγματος, περί Αγορανομικού Κώδικα, ως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενεστέρως.

 

4. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 2520/1940 περί Υγειονομικών Διατάξεων.

 

5. Την υπ' αριθμόν 53757/8251/1975 απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Εμπορίου περί εκχωρήσεως αρμοδιοτήτων εις τον κ. Υφυπουργό Εμπορίου, εκδοθείσα κατά τις διατάξεις του άρθρου 83 παράγραφος 2 του Συντάγματος.

 

6. Την Δ3/2861/1976 κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων εις τους κ.κ. Υφυπουργούς Κοινωνικών Υπηρεσιών (ΦΕΚ 1192/Β/1976).

 

7. Τον αναγκαστικό νόμο 80/1967 περί καταργήσεως των σχετικών με την αλευροποίηση και αρτοποίηση κλειστών επαγγελμάτων κ.λ.π. διατάξεων.

 

8. Τις υπ' αριθμούς 57/1968 και 17/1977 κοινές Υγειονομικές Αγορανομικές Διατάξεις.

 

9. Το υπ' αριθμόν Α1Β/3633/1977 έγγραφο του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών - Διευθύνσεως Δημοσίας Υγιεινής.

 

10. Την ανάγκην απλουστεύσεως της διαδικασίας δια την έγκριση λειτουργίας των πρατηρίων άρτου, αποφασίζομεν:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Η παρούσα δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

 

Εν Αθήναις τη 11-07-1977

 

Οι Υφυπουργοί

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.