Απόφαση 859/15

Απόφαση 859/42150/2015: Επικύρωση καθορισμού οριοθέτησης τμήματος του ποταμού Σελινούντα (περί τη θέση του δανειοθαλάμου Κάτω Μαυρίκι), που βρίσκεται στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου Αιγιαλείας νομού Αχαΐας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 859/42150/2015: Επικύρωση καθορισμού οριοθέτησης τμήματος του ποταμού Σελινούντα (περί τη θέση του δανειοθαλάμου Κάτω Μαυρίκι), που βρίσκεται στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου Αιγιαλείας νομού Αχαΐας, (ΦΕΚ 132/Δ/2015), 28-05-2015.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 139/2010 (ΦΕΚ 232/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

 

3. Την 33/1998 εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Αστυνόμευση ρεμάτων και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων.

 

4. Το νόμο 3010/2002 Εναρμόνιση του νόμου 1650/1986 με τις οδηγίες 1997/11/ΕΕ και 1996/61/ΕΕ και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 5 αυτού Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις της υπ' αριθμόν 3046/304/1989 απόφασης του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και ειδικότερα του άρθρου 6 αυτής σχετικά με τη δόμηση κοντά στα ρέματα όπως ισχύουν.

 

5. Την με αριθμό ΓΓ/15649/1522/2011 (ΦΕΚ 491/Β/2011), απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης διοίκησης Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής Με εντολή Γενικού Γραμματέα στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης και στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

 

6. Την 4/2015 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου της 06-02-2015 (ΦΕΚ 24/Α/2015).

 

7. Το άρθρο 56 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/A/2014).

 

8. Το νόμο 4258/2014 Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα (ΦΕΚ/94/Α/2014).

 

9. Την με αριθμό ΕΠΠ-Β.Ε/Γ/Φ4/9876/2014 Βεβαίωση Τεκμαρτής Άδειας Έκδοσης Οριοθέτησης τμήματος του ποταμού Σελινούντα (θέση Κάτω Μαυρίκι) του ΥΠΟΜΕΔΙ / Γενική Γραμματεία Υποδομών / Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών / ΕΥΔΕ / Κατασκευής Έργων με σύμβαση Παραχώρησης Πελοποννήσου και Βορείου Ελλάδας / Τμήμα Γ / Αυτοκινητόδρομος - Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος - Τσάκωνα.

 

10. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 351203/6575/2014 (αριθμός πρωτοκόλλου 3351/176801/2014 της Υπηρεσίας μας) έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η Μελέτη Οριοθέτησης τμήματος του ποταμού Σελινούντα (περί τη θέση του δανειοθαλάμου Κάτω Μαυρίκι), που βρίσκεται στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου Αιγιαλείας νομού Αχαΐας και για τμήμα συνολικού μήκους 1.141 m. Η παρούσα οριοθέτηση περιλαμβάνει δύο τμήματα με απόσταση μεταξύ τους 625 m, ήτοι 585 m περί το τμήμα 1 (βόρειο) και 556 m περί το τμήμα 2(νότιο). Το σημείο έναρξης των υπολογισμών (χιλιομετρική θέση 0+000) βρίσκεται 6.8 km ανάντη της εκβολής στη θάλασσα και 1.8 km ανάντη της διασταύρωσης με τη Νέα Εθνική Οδό. Η πρόταση οριοθέτησης συντάχθηκε από τη μελετητική εταιρεία Υδροεξυγιαντική Α.Σ. Λαζαρίδης και Σία Ε.Ε. για την Κ/Ξ Άπιον Κλέος καθώς και οι Οριζοντιογραφίες που συνοδεύουν αυτήν (σχέδιο ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ σελίδες 2), στις οποίες σημειώνονται με μπλε γραμμή (γραμμή οριοθέτησης) που καθορίζεται από τους αριθμούς Α1, Α2, ... Α24 ... Α42, Δ1, Δ2 ... Δ19 ... Δ32 και κόκκινη γραμμή (γραμμή πλημμύρας) οι οριογραμμές καθορισμού της οριοθέτησης τμημάτων του ποταμού Σελινούντα (περί τη θέση του δανειοθαλάμου Κάτω Μαυρίκι), που βρίσκεται στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου Αιγιαλείας, νομού Αχαΐας όπως τα παραπάνω ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την αρμόδια Υπηρεσία (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας).

 

11. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 27358/721/2015 (αριθμός πρωτοκόλλου 589/28523/2015 της Υπηρεσίας μας) έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Διεύθυνση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας, Τμήμα Παρακολούθησης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, στο οποίο γνωμοδοτεί θετικά ως προς τις γραμμές πλημμύρας και δεν κάνει κάποια περαιτέρω επισήμανση ως προς τις προτεινόμενες γραμμές οριοθέτησης στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

 

Επισημαίνεται τέλος ότι για την πρόληψη της υποβάθμισης του υδατικού συστήματος και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων κατά την άσκηση της δραστηριότητας της αμμοληψίας θα πρέπει να εφαρμόζεται πιστά η με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 172996/2014 (AAA BIY1010-A56) απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τροποποίηση της υπ' αριθμόν 104892/2006 κοινής υπουργικής απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Έργου ..., αποφασίζουμε:

 

Επικυρώνουμε τις οριογραμμές τμήματος του ποταμού Σελινούντα (περί τη θέση του δανειοθαλάμου Κάτω Μαυρίκι), που ανήκει στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου Αιγιαλείας νομού Αχαΐας, που φαίνονται στις Οριζοντιογραφίες με μπλε και κόκκινη γραμμή και σημειώνονται με τους αριθμούς που αναγράφονται στο άνω (10) σχετικό, όπως αυτές καθορίστηκαν από την Οριστική μελέτη που συντάχθηκε από τη μελετητική εταιρεία Υδροεξυγιαντική Α.Σ. Λαζαρίδης και Σία Ε.Ε. και ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.

 

Η απόφαση αυτή και το σχέδιο οριοθέτησης σε σμίκρυνση που τη συνοδεύει να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.859.15

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πάτρα, 07-04-2015

 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 

Ο Γενικός Διευθυντής Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.