Απόφαση 896/89

Απόφαση 896/1989: Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης στους οικισμούς Αγία Παρασκευή, Ανθότοπος, Κολομόδια, Άγιος Δημήτριος Πέτα, Βουργαρέλι, Κομμένο, Παντάνασσα, νομού Άρτας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 896/1989: Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης στους οικισμούς Αγία Παρασκευή, Ανθότοπος, Κολομόδια, Άγιος Δημήτριος Πέτα, Βουργαρέλι, Κομμένο, Παντάνασσα, νομού Άρτας, (ΦΕΚ 171/Δ/1989), 22-03-1989.

 

Ο Νομάρχης Άρτας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

 

2. Τις διατάξεις του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987) περί τροποποίησης του παραπάνω προεδρικού διατάγματος.

 

3. Τις προτάσεις των μελετητών υπαλλήλων του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Νομού Άρτας που εκπόνησαν τη σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων, που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.

 

4. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συμπληρώθηκαν από τους παραπάνω μελετητές.

 

5. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του κράτους της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας.

 

6. Τις υπ' αριθμούς 45/1988, 129/1988, 80/1988 αποφάσεις των Κοινοτικών Συμβουλίων Παντάνασσας, Πέτα και Βουργαρελίου αντίστοιχα, τα υπ' αριθμούς 3779/1988, 3781/1988 έγγραφα του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Άρτας αντίστοιχα προς τις κοινότητες Αγίας Παρασκευής, Κομμένου.

 

7. Την υπ' αριθμόν 10/1988 (θέμα 5ο) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Άρτας, αποφασίζουμε:

 

1. Να καταταγούν οι οικισμοί του θέματος Αγία Παρασκευή, Ανθότοπος, Κολομόδια, Κομμένο και Παντάνασσα στις κατηγορίες όχι περιαστικοί, όχι παραλιακοί, όχι τουριστικοί αλλά αδιάφοροι, στάσιμοι, συνεκτικοί και μεσαίοι. Ο οικισμός του θέματος Βουργαρέλι όχι περιαστικός, όχι παραλιακός, όχι τουριστικός αλλά ενδιαφέρων, συνεκτικός, και μεσαίος. Ο οικισμός του θέματος Άγιος Δημήτριος Πέτα περιοριστικός ενδιαφέρων, συνεκτικός μεγάλος και όχι παραλιακός, τουριστικός.

 

2. Να καθορισθούν τα όρια των παραπάνω οικισμών όπως αυτά φαίνονται στα διαγράμματα με κλίμακα 1:5000 που συντάχθηκαν από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Άρτας βάσει στοιχείων αεροφωτογραφιών και επιτόπου ελέγχου.

 

3. Να καθορισθούν οι ακόλουθοι Γενικοί και Ειδικοί όροι δόμησης.

 

Α. Γενικοί όροι δόμησης

 

1. Εντός των ορίων των οικισμών να ισχύουν οι Γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987) με εμβαδόν αρτιότητας:

 

α) Για γήπεδα εντός των ορίων των οικισμών Αγίας Παρασκευής και Κομμένου αρτιότητα γηπέδου 600 m2.

 

β) Για γήπεδα εντός των ορίων του οικισμού Βουργαρελίου αρτιότητα γηπέδων 400 m2.

 

γ) Για γήπεδα εντός των ορίων του συνεκτικού τμήματος (όρια εγκεκριμένου σχεδίου διανομής) οικισμών Ανθότοπου, Κολομόδια και Παντάνασσας αρτιότητα γηπέδων 300 m2 και για γήπεδα πέραν του συνεκτικού τμήματος και εντός των ορίων των ανωτέρω οικισμών αρτιότητα γηπέδων 600 m2.

 

δ) Για γήπεδα εντός των ορίων του συνεκτικού τμήματος (εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο) αρτιότητα γηπέδων όπως προβλέπεται από την Η/5396/1971 απόφαση του Νομάρχη Άρτας περί εγκρίσεως ρυμοτομικού σχεδίου Αγίου Δημητρίου Πέτα Άρτας και για πέραν του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εντός των ορίων του οικισμού αρτιότητα γηπέδων 600 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων των οικισμών θα θεωρούνται άρτια τα γήπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 03-05-1985, ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) εντός του συνεκτικού τμήματος οικισμού Αγίου Δημητρίου Πέτα Άρτας θα ισχύουν οι παρεκκλίσεις της Η/5396/1971 απόφασης του Νομάρχη Άρτας περί εγκρίσεως ρυμοτομικού σχεδίου Αγίου Δημητρίου Πέτα Άρτας.

 

Β. Ειδικοί όροι δόμησης

 

Για τους ανωτέρω οικισμούς να ισχύουν ειδικοί όροι δόμησης όπως φαίνονται στα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης που συνοδεύουν την παρούσα.

 

4. Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων των οικισμών θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών ώστε να εξασφαλίζεται:

 

α) Η συνέχεια των υπαρχόντων κοινοχρήστων χώρων και η δημιουργία νέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

 

5. Κατά τα λοιπά να ισχύουν τα οριζόμενα από το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

6. Για γήπεδα εντός των τομέων Α και Β του οικισμού Βουργαρελίου να απαιτείται για την έκδοση οικοδομικής άδειας σχετική έγκριση από τη Διεύθυνση Δασών νομού Άρτας.

 

7. Για κάθε αμφισβήτηση που θα ανακύπτει από την εφαρμογή της σχετικής απόφασης Νομάρχη που πρόκειται να εκδοθεί να αποφασίζει ο Νομάρχης μετά από γνώμη του Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΣΧΟΠ) του Νομού.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985)).

 

Αντίγραφα των διαγραμμάτων που συνοδεύουν την παρούσα απόφαση θα αναρτηθούν στο γραφείο (2) του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Άρτας για 15 ημέρες από σήμερα.

 

Άρτα, 07-03-1989

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.