Απόφαση 9373/84

Απόφαση 9373/1984: Περί υποβολής στοιχείων δραστηριότητος από τους εκμεταλλευτές λατομείων αδρανών υλικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 9373/1984: Περί υποβολής στοιχείων δραστηριότητος από τους εκμεταλλευτές λατομείων αδρανών υλικών, (ΦΕΚ 436/Β/1984), 29-06-1984.

 

Ο Υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων

 

Έχοντας υπόψη:

 

Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του νόμου 1428/1984 περί Εκμετάλλευσης λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις, αποφασίζουμε:

 

1. Ορίζουμε, όπως υποβάλλονται από τους εκμεταλλευτές λατομείων αδρανών υλικών τα κάτωθι στοιχεία:

 

Α. Με το Δελτίο Δραστηριότητας.

 

1. Στοιχεία του λατομικού χώρου.

 

α) Νομός, κοινότητα και τοποθεσία που βρίσκεται το λατομείο, έκταση αυτού σε τετραγωνικά μέτρα ως και ιδιοκτησία (δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό, ιδιωτικό).

β) Ονοματεπώνυμο και ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας του ιδιοκτήτη του λατομικού χώρου.

γ) Αριθμός αδείας εκμετάλλευσης ή μισθωτήριο συμβόλαιο.

 

2. Στοιχεία του εκμεταλλευτή:

 

α) Ονοματεπώνυμο ή τίτλος επιχείρησης, διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου.

β) Ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης, διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου.

 

3. Απασχολούμενο προσωπικό:

 

α) Ειδικότητες προσωπικού, αναγράφονται όλες οι ειδικότητες και ο αριθμός των εργαζομένων.

β) Ημερομίσθια που έγιναν κάθε μήνα και τα αντίστοιχα ποσά που καταβληθήκανε.

γ) Εκπαίδευση προσωπικού.

δ) Ατυχήματα - δυστυχήματα που έγιναν.

 

4. Κατανάλωση ενεργείας, καυσίμων και λιπαντικών και αξία αυτών κατά τομέα κατανάλωσης.

 

5. Χρησιμοποιηθείσες ποσότητες εκρηκτικών υλών και αξία αυτών. Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο του διαχειριζόμενου τα εκρηκτικά. Ονοματεπώνυμο και αριθμός γομωτού πυροδότη.

 

6. Τεχνολογικά δεδομένα του λατομείου:

 

α) Μηχανολογικός εξοπλισμός εξόρυξης.

 

β) Εγκαταστάσεις επεξεργασίας.

 

Θραύστης λειοτρίβησης.
Παραγωγή ασβέστη.
Παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος.
Παραγωγή ασφαλτομίγματος.
Σύντομη περιγραφή, αριθμός αδείας κτιρίων, αριθμός αδείας μηχανολογικής εγκατάστασης και ονοματεπώνυμο επιβλέποντος και σχετικές διατάξεις για κάθε μία από τις παραπάνω εγκαταστάσεις.

 

γ) Κτιριακές βοηθητικές εγκαταστάσεις.

 

Γραφεία, λοιπά κτίρια.
Αποθήκη εκρηκτικών.
Αποθήκη καψυλίων.
Συνεργεία.
Λοιπές εγκαταστάσεις.

 

7. Παραγωγή και διακίνηση προϊόντων:

 

Πίνακας παραγωγής, πωλήσεις εσωτερικού, διάθεση για έργα δημοσίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, δυναμικό παραγωγής για όλα τα προϊόντα ήτοι πρώτη ύλη (πέτρα), Άμμος, Γαρμπίλι, Σκύρα, 3Α, ασβέστης, έτοιμο σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα.

 

8. Αποθέματα εκμεταλλεύσιμα.

 

9. Επενδύσεις σε κτιριακό και μηχανολογικό εξοπλισμό εξόρυξης και περαιτέρω κατεργασίας. Συνολικό ποσό των γενομένων επενδύσεων σε συνάλλαγμα και δραχμές ως και ανάλυση αυτού κατά είδος επενδύσεως.

 

10. Ποσό που καταβλήθηκε για μισθώματα.

 

11. Προβλήματα και προοπτικές της επιχείρησης.

 

Β. Με τη Δήλωση Απραξίας:

 

1. Στοιχεία του λατομικού χώρου:

 

α) Νομός, κοινότητα και τοποθεσία που βρίσκεται ο λατομικός χώρος, έκταση αυτού σε τετραγωνικά μέτρα ως και ιδιοκτησία (δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό, ιδιωτικό).

β) Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση κατοικίας του ιδιοκτήτη του λατομικού χώρου.

γ) Αριθμός αδείας εκμετάλλευσης ή μισθωτήριο συμβόλαιο.

 

2. Στοιχεία του εκμεταλλευτή:

 

α) Ονοματεπώνυμο ή τίτλος επιχείρησης, Διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου.

β) Ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης, Διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου.

 

3. Μισθώματα.

 

4. Λόγοι απραξίας, αναγράφονται οι λόγοι γιατί δεν εργάσθηκε το λατομείο.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 27-06-1984

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.