Απόφαση 9428/93

Απόφαση 9428/1993: Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης σχεδίου Πόλης Βασιλικού νομού Ευβοίας και καθορισμός κοινωφελών χώρων και όρων δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 9428/1993: Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης σχεδίου Πόλης Βασιλικού νομού Ευβοίας και καθορισμός κοινωφελών χώρων και όρων δόμησης, (ΦΕΚ 1194/Δ/1993), 27-09-1993.

 

Ο Νομάρχης Ευβοίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 1337/1983 και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 αυτού για τον καθορισμό του ορίου πολεοδομικής ενότητας.

 

2. Την έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Βασιλικού (ΦΕΚ 363/Δ/1988).

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

4. Το από 17-07-1923 νομοθετικό διάταγμα.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

6. Το από 23-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 166/Δ/1987) σύμφωνα με το οποίο καθορίζονται χρήσεις γης στις περιοχές γενικού πολεοδομικού σχεδίου.

 

7. Την υπ' αριθμόν 79/1993 απόφαση κοινοτικού συμβουλίου Βασιλικού.

 

8. Την υπ' αριθμόν 93/1993 απόφαση κοινοτικού συμβουλίου Βασιλικού.

 

9. Την υπ' αριθμόν 8754/8705/1993 Εισήγηση Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Ευβοίας προς το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Ευβοίας.

 

10. Την 20η/29ου/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Ευβοίας.

 

11. Το Διάταγμα Ρυμοτομίας, Απόφαση Νομάρχη Η/3366/1975 (ΦΕΚ 115/Δ/1975).

 

12. Η 7127/1986 (ΦΕΚ 1145/Δ/1986) Απόφαση του Νομάρχη.

 

13. Την εκπονηθείσα μελέτη αναθεώρησης Βασιλικού στα πλαίσια της ΕΠΑ, αποφασίζουμε:

 

1. Την έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης σχεδίου Πόλης Βασιλικού όπως ακριβώς φαίνεται στις 19 πινακίδες σε κλίμακα 1:1.000 που έχουν θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Νομού Ευβοίας και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

 

2. Καθορίζονται οι παρακάτω όροι και περιορισμοί δόμησης κατά τομείς.

 

2.1. Σε όλη την περιοχή του σχεδίου επιτρέπονται οι παρακάτω αναφερόμενες χρήσεις.

 

Κατοικία.
Ξενοδοχεία μέχρι 100 κλίνες και ξενώνες.
Εμπορικά καταστήματα (με εξαίρεση τις υπεραγορές και τα πολυκαταστήματα).
Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Κοινωφελείς Οργανισμοί.
Κτίρια Εκπαίδευσης.
Εστιατόρια.
Αναψυκτήρια.
Θρησκευτικοί χώροι.
Κτίρια, γήπεδα στάθμευσης.
Πολιτιστικά κτίρια (και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις).

 

2.2. Τομέας Α.

 

Συντελεστής Δόμησης 1.6
Ύψος 14 m
Κάλυψη 70%.
Όριο κατάτμησης και αρτιότητας γηπέδων 10,00 - 200,00.

 

2.3. Τομέας Β.

 

Συντελεστής Δόμησης 1.6
Μέγιστο ύψος 12 m μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
Μέγιστη κάλυψη 70%.
Όριο κατάτμησης και αρτιότητας γηπέδων 10,00 - 200,00.
Δεν επιτρέπεται η κατασκευή pilotis.

 

2.4. Τομέας Γ.

 

Συντελεστής Δόμησης 2.1
Μέγιστο ύψος 15 m
Ποσοστό κάλυψης 70%
Όριο κατάτμησης και αρτιότητας γηπέδων 10,00 - 200,00.

 

2.5. Τομέας Δ.

 

Συντελεστής Δόμησης 1.4
Μέγιστο ύψος 15 m
Ποσοστό κάλυψης 70%
Όριο κατάτμησης και αρτιότητας γηπέδων 10,00 - 200,00.

 

2.6. Τομέας Ε.

 

Συντελεστής Δόμησης 1.2
Μέγιστο ύψος 15 m
Ποσοστό κάλυψης 70%
Όριο κατάτμησης και αρτιότητας γηπέδων 15,00 - 400,00.

 

2.7. Τομέας ΣΤ.

 

Συντελεστής Δόμησης 1.2
Μέγιστο ύψος 15 m
Ποσοστό κάλυψης 70%
Όριο κατάτμησης και αρτιότητας γηπέδων 15,00 - 400,00.

 

3. Επιτρέπεται η λειτουργία, συντήρηση και επισκευή νομίμως υφισταμένων εγκαταστάσεων έστω και αν η χρήση τους δεν προβλέπεται ή και απαγορεύεται από τις διατάξεις της παρούσης.

 

4. Επιβάλλεται πρασιά όπως ακριβώς φαίνεται στα συνοδευτικά στην παρούσα διαγράμματα.

 

5. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και της Κοινότητας Βασιλικού, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιορισθεί προς το παρόν.

 

a.9428.93

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Χαλκίδα, 15-09-1993

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.