Απόφαση 965/12

Απόφαση 965/2012: Επικύρωση οριογραμμών τμήματος του χειμάρρου Ποταμός στον οικισμό Όλυμπος Δήμου Καρπάθου, νήσου Καρπάθου, νομού Δωδεκανήσου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 965/2012: Επικύρωση οριογραμμών τμήματος του χειμάρρου Ποταμός στον οικισμό Όλυμπος Δήμου Καρπάθου, νήσου Καρπάθου, νομού Δωδεκανήσου, (ΦΕΚ 487/Δ/2012), 06-08-2012.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το άρθρο 5 του νόμου 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002), περί Εναρμόνισης του νόμου 1650/1986 με τις οδηγίες 1997/11/ΕΕ και 1998/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις. όπως ισχύει σήμερα.

 

2. Το άρθρο 6 της 3046/304/1989 απόφασης (ΦΕΚ 59/Δ/1989) Κτιριοδομικός κανονισμός, Δόμηση κοντά σε ρέματα.

 

3. Το νόμο 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997) περί βιώσιμης οικιστικής ανάπτυξης των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλων διατάξεων.

 

4. Το νόμο 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999) περί Κύρωσης του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλων διατάξεων.

 

5. Τον νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

6. Το προεδρικό διάταγμα 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

 

7. Την με αριθμό οίκοθεν 7681/Α.Φ. 2.6/11-08-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί άσκησης Αρμοδιοτήτων οριοθέτησης ρεμάτων και κατασκευών.

 

8. Το με αριθμό 40719/12-10-2011 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας / Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού /Τμήμα Δ περί Απόψεις ΔΠΣ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σχετικά με θέματα αρμοδιότητας οριοθέτησης ρεμάτων.

 

9. Την με αριθμό 4952/28-05-2012 αίτηση Μηνά Διακομηνά προς τον Δήμο Καρπάθου και την παρέλευση της προθεσμίας 1 μηνός για την λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καρπάθου, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3)α του άρθρου 5 του νόμου 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002).

 

10. Το με αριθμό Δ.Τ.Ε. 3087/18-06-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου / Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με το οποίο μας διαβιβάσθηκε θεωρημένο το τοπογραφικό διάγραμμα ως προς την ορθότητα της αποτύπωσης. της μελέτης οριοθέτησης τμήματος του χειμάρρου Ποταμός στον οικισμό Όλυμπος Δήμου Καρπάθου, νήσου Καρπάθου, νομού Δωδεκανήσου.

 

11. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δημοσίου και του Δήμου Καρπάθου.

 

Επειδή, μετά την θετική γνωμοδότηση και την θεώρηση του τοπογραφικού διαγράμματος από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου / Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος ως προς την ορθότητα του το Τμήμα Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δωδεκανήσου, μετά από έλεγχο, ενέκρινε την τεχνική έκθεση με την υδραυλική μελέτη, καθώς και τηλ' τεχνική έκθεση με τα περιβαλλοντικά στοιχεία που αφορούν στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

 

Επειδή οι υπάρχουσες ή και οι προβλεπόμενες χρήσεις δεν θα επηρεάσουν περισσότερο την λειτουργία του χειμάρρου και επειδή από την προτεινόμενη οριοθέτηση προστατεύεται επαρκούς ο χείμαρρος, (ος στοιχείο του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

 

Επικυρώνουμε τον καθορισμό των ορίων τμήματος του χειμάρρου, ήτοι των πολυγωνικών γραμμών εκατέρωθεν της βαθιάς γραμμής του τμήματος του χειμάρρου Ποταμός στον οικισμό Όλυμπος Δήμου Καρπάθου, νήσου Καρπάθου, νομού Δωδεκανήσου, με ανοικτή διατομή, όπως φαίνεται με συνεχή και εστιγμένη γραμμή στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1.200, που θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δωδεκανήσου με την με αριθμό 804/16-07-2012 πράξη του και που αντίτυπο του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με την παρούσα απόφαση.

 

Ο καθορισμός των ορίων γίνεται για:

 

Τμήμα του χειμάρρου Ποταμός μήκους 114,30 m περίπου με αρχή τα σημεία 1 (Χ=787278,342 ψ=3959363,971) και 2 (Χ=787282,601 ψ=3959371,198) και τέλος τα σημεία 41 (Χ=787372,594 ψ=3959311,570) και 58 (Χ=787376,445 Ψ=3959318,401) (Σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 1987).

 

Η παρούσα απόφαση ισχύει μόνον για την οριοθέτηση της κοίτης του αναφερομένου χειμάρρου και δεν αφορά οποιοδήποτε έργο επ' αυτού και για το οποίο θα πρέπει να τηρηθούν αυστηρά οι διαδικασίες της με αριθμό ΗΠ/1104/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/2003) κοινή υπουργική απόφαση διαδικασία Π.Π.Ε.Α. και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 3010/2002.

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.965.12

 

Ρόδος, 18-07-2012

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.