Απόφαση 973/89

Απόφαση 973/1989: Διάκριση, κατάταξη οικισμού Καλλιθέας κοινότητας Δρεπάνου νομού Αργολίδας, καθορισμός ορίων αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 973/1989: Διάκριση, κατάταξη οικισμού Καλλιθέας κοινότητας Δρεπάνου νομού Αργολίδας, καθορισμός ορίων αυτού, (ΦΕΚ 234/Δ/1989), 26-04-1989.

 

Η Νομάρχης Αργολίδας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δομήσεώς τους.

 

2. Το γεγονός ότι ο οικισμός Καλλιθέα όπως προκύπτει από την καρτέλα κατηγοριοποίησης της σχετικής μελέτης - α' φάση ανοικτών πόλεων - έχει τις προϋποθέσεις κατατάξεώς τους στις περιπτώσεις στ, η, ι)α, ι της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ως άνω προεδρικού διατάγματος.

 

3. Την τηρηθείσα διαδικασία από μέρους του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών και της κοινότητας και το σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1:5000.

 

4. Την 65/1986 απόφαση του κοινοτικού Συμβουλίου.

 

5. Τον γενόμενο επί τόπου έλεγχο από τον Α. Τακούρ Αρχιτέκτονα Μηχανικό και πρόεδρο της κοινότητας καθώς και την προς τούτο από 17-02-1989 τεχνική έκθεση του ίδιου μηχανικού.

 

6. Την υπ' αριθμόν 16/1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων του Νομού.

 

7. Την Γ4Δ/15883/1903/1988 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων περί μη δημοσίευσης σχετικού διατάγματος αποφασίζουμε:

 

α. Χαρακτηρίζουμε τον οικισμό μη περιαστικός, μη παραλιακός, μη τουριστικός, αδιάφορος, συνεκτικός, μικρός και φθίνων.

 

β. Καθορίζουμε τα όρια του οικισμού Καλλιθέας με στοιχεία 1-2-3-4-5-6-7, όπως φαίνονται αυτά στα συνοδευτικά της παρούσας σχεδιαγράμματα σε κλίμακα 1:5.000 που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισηγήσεως και συντάχθηκαν βάσει στοιχείων χαρτών και επί τόπου ελέγχων.

 

γ. Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από την υπηρεσία ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινοχρήστων χώρων και η δημιουργία νέων κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

δ. Καθορίζουμε την αρτιότητα των οικοπέδων που βρίσκονται εντός των ορίων των εν θέματι οικισμών σε 500 μέτρα.

 

Κατά παρέκκλιση, εντός των ως άνω ορίων, θεωρούνται άρτια τα γήπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν κατά την ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ναύπλιο, 06-04-1989

 

Η Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.