Απόφαση 974/92

Απόφαση 974/1992: Τροποποίηση όρων δόμησης στο μη παραδοσιακό τμήμα του σχεδίου Πόλεως Ναυπλίου νομού Αργολίδας με την επιβολή υποχρεωτικής στέγης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 974/1992: Τροποποίηση όρων δόμησης στο μη παραδοσιακό τμήμα του σχεδίου Πόλεως Ναυπλίου νομού Αργολίδας με την επιβολή υποχρεωτικής στέγης, (ΦΕΚ 411/Δ/1992), 29-04-1992.

 

Η Νομάρχης Αργολίδας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος Περί σχεδίων Πόλεων κ.λ.π. όπως τροποποιήθηκε.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 για το Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 Έγκριση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις και ειδικότερα το άρθρο 38 αυτού.

 

5. Την υπ' αριθμόν 64975/2859/1985 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Ναυπλίου (ΦΕΚ 569/Δ/1985).

 

6. Την υπ' αριθμόν 62616/2657/1985 (ΦΕΚ 702/Β/1985) κοινή απόφασης Υπουργού Εσωτερικών - Δημόσιας Τάξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με την οποία μεταβιβάζεται στο Νομάρχη η αρμοδιότητα τροποποιήσεων του εγκεκριμένου σχεδίου και καθορισμού και περιορισμών δόμησης.

 

7. Το προεδρικό διάταγμα 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) Περί αρμοδιοτήτων Νομαρχών.

 

8. Το από 26-07-1986 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 829/Δ/1986) Έγκριση πολεοδομικής μελέτης Νέα Πόλη - Κούρτη και αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Ναυπλίου.

 

9. Το από 15-04-1988 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 409/Δ/1988) Έγκριση πολεοδομικής μελέτης ενότητας Πρόνοιας Δήμου Ναυπλίου.

 

10. Την 264/1989 απόφαση Νομάρχη Αργολίδας Έγκριση αναθεώρηση ρυμοτομικού σχεδίου Ναυπλίου ενότητες Πρόνοια Νέο Βυζάντιο και αναθεώρηση όρων δόμησης (ΦΕΚ 350/Δ/1989).

 

11. Το 92416/11006/1991 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

12. Την από 25-04-1990 αριθμός 69, συνεδρία 4, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπλίου περί Τροποποίηση όρων δόμησης στο μη παραδοσιακό τμήμα του σχεδίου Πόλης Ναυπλίου με την επιβολή υποχρεωτικής στέγης.

 

13. Την από 10-03-1991 αριθμός πρωτοκόλλου 845 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών με την οποίαν προτείνει την επιβολή κεραμοσκεπούς στέγης στο μη παραδοσιακό τμήμα της πόλης Ναυπλίου.

 

14. Τα συνοδεύοντα την εισήγηση θεωρημένα σχεδιαγράμματα του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών.

 

15. Την γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού Αργολίδας με την οποία εγκρίνει κατά πλειοψηφία την τροποποίηση (Θέμα 2ο, Πράξη 2η, Συνεδρία 18-03-1992) αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε την τροποποίηση όρων δόμησης που συνίσταται στην επιβολή υποχρεωτικής κεραμοσκεπούς στέγης στο μη παραδοσιακό τμήμα της πόλης Ναυπλίου ανωτάτου μικτού ύψους στέγης 2 m μετρούμενου από το ανώτατον επιτρεπόμενο ή τελικά κατασκευαστικά διαμορφωμένο ύψος του κτιρίου.

 

Το σχήμα των στεγών δέον όπως είναι τετράρριχτες ή δίρριχτες αποκλειόμενης της μονόρριχτης και της διαβάθμισης (σπάσιμο) του κορφιά σε δύο διαφορετικές στάθμες επιπέδων. Οι στέγες δέον όπως είναι κεκαλυμμένες με κεράμους Βυζαντινού ή Ρωμαϊκού τύπου, ο δε σκελετός ξύλινος, σύμφωνα με τα συνοδεύοντα την παρούσα θεωρημένα ενδεικτικά σκαριφήματα του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Αργολίδας.

 

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευση της στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

 

a.974.92

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ναύπλιο, 08-04-1992

 

Η Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.