Απόφαση 9799/88

Απόφαση 9799/3403/1988: Κατηγοριοποίηση, καθορισμός ορίων και όρων δόμησης του οικισμού Λαίικα - Σπιτάκια - Κατσαραίικα νομού Μεσσηνίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 9799/3403/1988: Κατηγοριοποίηση, καθορισμός ορίων και όρων δόμησης του οικισμού Λαίικα - Σπιτάκια - Κατσαραίικα νομού Μεσσηνίας, (ΦΕΚ 88/Δ/1989), 15-02-1989.

 

Ο Νομάρχης Μεσσηνίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) με θέμα: Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής τους, όπως τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

2. Την υπ' αριθμόν Γ4Δ/15883/1988 απόφαση των Υπουργών Προεδρίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

3. Την απογραφή οικισμών και πληθυσμού του νομού Μεσσηνίας έτους 1981 της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας.

 

4. Την μελέτη των Ανοικτών Πόλεων, που εκπονήθηκε από ομάδα μελετητών για τον οικισμό Λαίικα - Σπιτάκια - Κατσαραίικα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις οδηγίες που δόθηκαν κατά καιρούς.

 

5. Την απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου για τον οικισμό Λαίικα - Σπιτάκια - Κατσαραίικα, αριθμός απόφασης 35/1987.

 

6. Την ομόφωνη γνώμη με αριθμό πρακτικού 6ο (θέμα 16ο) για τον οικισμό Λαίικα - Σπιτάκια - Κατσαραίικα, του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος για όρια οικισμών, για την κατηγοριοποίηση και τον καθορισμό όρων δόμησης του οικισμού, αποφασίζουμε:

 

1. Καθορίζουμε τα όρια του οικισμού Λαίικα - Σπιτάκια - Κατσαραίικα, όπως αυτά φαίνονται στα θεωρημένα από την Προϊσταμένη Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Μεσσηνίας διαγράμματα οικισμού, σε κλίμακα 1:5.000, που συνοδεύει την απόφαση.

 

2. Εγκρίνουμε την κατηγοριοποίηση του οικισμού:

 

Θέση στο χώρο: (Α3) Ούτε παραλιακός, περιαστικός, τουριστικός
Βαθμός προστασίας (Β3) Αδιάφορος
Δυναμικότητα (Γ2) Στάσιμος
Βαθμός διασποράς (Δ1) Συνεκτικός
Μέγεθος (Ε2) Μεσαίος

 

3. Εγκρίνουμε ως γενικούς όρους δόμησης:

 

3.1. Καθορίζουμε την αρτιότητα των οικοπέδων που περιλαμβάνονται στα όρια του οικισμού Λαίικα - Σπιτάκια - Κατσαραίικα σε 500 m2.

 

3.2. Κατά παρέκκλιση, εντός των ορίων του οικισμού, θεωρούνται άρτια τα οικόπεδα, με όποιο εμβαδόν είχαν στις 03-05-1985 ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

4. Εγκρίνουμε ως ειδικούς όρους δόμησης:

 

Για τον οικισμό Λαίικα - Σπιτάκια - Κατσαραίικα επιβολή στέγης με κλίση 30% για μονόρριχτες, 30% - 40% για δίρριχτες και τετράρριχτες, επικάλυψη με κεραμίδι γενικώς.
Απαγορεύονται οι περιμετρικοί και συνεχόμενοι εξώστες που να αντιστοιχούν σε ανοίγματα και να έχουν λειτουργική εξάρτηση από την κυρίως οικοδομή.
Μέγιστο πλάτος εξώστη κατά Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό και πάντως όχι μεγαλύτερο από 1.2 m.
Στηθαία, κιγκλιδώματα και υλικά ελεύθερα.

 

5. Κατά την δόμηση πρέπει να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε, η συνέχεια των υφισταμένων δρόμων του οικισμού κατά την κρίση της Υπηρεσίας.

 

6. Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων των οικισμών, θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Μεσσηνίας, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινόχρηστων χώρων και η δημιουργία νέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

7. Κατά τα λοιπά ισχύει το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Μετά την δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θα γίνει ανάρτηση των διαγραμμάτων στο γραφείο ΕΠΑ του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Καλαμάτας για διάστημα 15 ημερών. Ο αριθμός διαγραμμάτων είναι 1 και η κλίμακα αυτού 1:5.000.

 

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία που θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Καλαμάτα, 28-11-1988

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.